1781. Op 6 october wordt de kerkenraads vergadering gehouden.Deze vergadering wordt met den gebeden geopend,en alle broeders zijn present. Men gaat terug naar zondag 22 julij.In een morgendienst is Ds. Gerhardus Marsman aan onse gemeente verbonden door Ds. Sprengen van Eijk uit Sliedrecht met de woorden uit Exodus 33:13-16.

En nu mag ds Marsman deze vergadering met wederzijdse liefde en blijdschap voorzitten.Wegens het aanstaande te houden H.Avondmaal werd er onder de broeders censura-morum gehouden.Er zijn geen bezwaren ingebracht.Maar de huisbezoeken waren wegens tussen komende verhinderingen niet door gegaan,wel zullen zij dan achteraf worden gedaan. 
Er zijn geen verdere aantekeningen van dit jaar
1782
Men vergadert op 1 januari.Vooraf is de gemeente geinformeert over de verkiezingen.
Men heeft dubbeltellen opgesteld. En daaruit zijn verkoren tot ouderling broeder Pieter van Cleef. En tot diaken broeder Adriaan kooijman. De vergadering wordt met dankzegging besloten
Op 23 januari is men weer bijeen.De afgaande diaken de Ruiter doet verslag van de rekening over de jaren 1780 en 1781. Men heeft een overschot van f. 839-9-8st.
Men besluit om enige gelden te besteden tot aankoop van een obligatie.Deze obligatie werd aangekocht van de erfgenamen van Cornelis v.d. Dool en Maaike Ariensen wonende te Peursum.Welke staan op naam van Arie Pieterse,en ze zijn geregistreed op 22 Jan. 1777.Op 22 febr zijn gekogt voor f.800,00.
In de mei vergadering wordt melding gedaan dat diaken Arie Pierhagen naar Giessen-Ouderkerk vertrekt. In zijn plaats werd verkoren Arie Verwoerd.
op 30 Meij krijgt men visitering der kerken(visitatie) De zeer geleerde heren De Wilde en
ds. Spaan vertegenwoordigen de classis van Zuid-Holland .Het ging er vriend broederlijk aan toe,zodat men zegenend afscheijd kon nemen.Men wilde deze mensen niet met lege handen laten gaan,zodat zij voor het viaticum f 3,00 en voor de noodlijdende kerken f 3,00 mee gevaven.
Op het schriftelijk verzoek van de heer A. Horsman op 28 maart ,waar hij vraagt om de overschietende penningen,tot alimentatie van onse behoeftigen ,huis en dorps-armen te verstrekken ,wordt voldaan .Er is een lijst van de verschillend obligaties en andere eigendommen van de diakonie in de kist. Het capitaal is groot f.11731,,,,,,,,,,,,,,,- 10 . en dat tegen 2 ,1/5 procent rente.
In de vergadering van 25 juni 1782 lezen wij ,dat deze vergadering bijeen geroepen is door de predikant. De rede is dat hij een beroep heeft ontvangen naar de gemeente van Delfshaven,en hij dit beroep heeft aangenomen. Nu vraagt de kerkenraad van Delfshaven om losmaking van onse gemeente. De stukken werden gelezen,en men heeft hem allerloffelijkst ontslagen.Dit zijn door wel edele bekent gemaakt met veel teederheijd en aandoening onder gepaste ,en nadrukkelijke zeegen wensingen van dese kerkeraad afscheijd genomen.
De 9de juli is er weer vergadering.Er zijn twee consulenten aanwezig. Men wil spoedig gaan beroepen. en zo komt men op 13 augustus weer bijeen om een nominatie te maken van drie predikanten .Met eenparigheijt van stemmen worden genomineerd .
1. Wilhelmus Schortinghuis uit Baarland. 2. Willem Cornelis Luiken uit Lienden. 3. Barend Fraaij uit Ingen . Er moet natuurlijk gecommuniceert worden met de Hoog Ed. Welgeboren heer van Giesenburg.
Men beroept met eenparigheijt van stemmen Ds. Wilhelmus Schortinghuis.Maar deze bedankt. Zodat men opnieuw een nominatie maakt. Om het kort te houden,(want men is zo langdradig ) Ds. Christiaan Diemons uit Utrecht wordt beroepen .En neemt dit beroep ook aan.Er is nog wel een schrijven van de heer van Giessenburg,met zijn goedkeuring.
Op 21 september is ds. Chr. Diemont alhier bevestigd Daarna komen wij de gang van zaken weer tegen zoals verkiezing, en de diakonie afrekening.We gaan naar 31 maart 1784 .Wat is er te doen. Wel er wordt een buitengewoon dank-en bidstond gehouden.Wegens de genadige verschoning van een gedreigde overstroming in de gehele Alblasserwaard.Er is een extra collekte voor de verarmde landgenoten gehouden.De opbrengst is f 120,8. Op 31 mei is er weer visitatie.En de armmeester wil de overschietende penningen voor de huis armen hebben.Maar de kerkenraad wil een schriftelijk verbaal hebben,hoe het met de armenkas gesteld is .Er wordt aan dit verzoek voldaan,en dan wordt er een bedrag van driehonderd vier en tachtig gulden en negen stuivers aan de heer overgedragen.We moeten het voor deze keer maar hierbij laten.
En hopen D.V. volgende keer verder te gaan in het jaar 1785. Daan Overduin.