17 Maart 1796
In deze vergadering vind de afrekening plaats,door de afgaande armmeester Cornelis van Duuren.Een tekort van f.85-15-2 was er ontstaan.
Verder werd er bij den kerkeraad gesproken over het voorheen gedaane versoek ,door P.Pierhagen,om uit hoofde van lichamelijke ongesteldheijd van het diakenschap ge-exuseerd te worden,en besloten werd hem te verschonen,en aanstaande zondag morgen tot het verkiezen van eene andere over te gaan.Aart van Karsten is voor hem in de plaats gekomen.

In de acte van Mei lezen wij dat, 11 mensen hun geloof hebben beleden.Er is een request binnen gekomen uit s’Hage,en daarop moet binnen acht dagen aan het provinciaal bestuur van Holland berigt worden gedaan.Het hoofd van dir request luidt;VRIJHEIJD,GELIJKHEIJD,BROEDERSCHAP.( FRANSE OVERHEERSING)
Waarde meede burgers
Geven met verschuldigde achting te komen ,de ondergetekenden Burgers en ledematen der Gereformeerde gemeente te Giessen-Nieuwkerk,dat gelijk wij op den 1 ste januari dezes jaars,met verwondering ,en tot ons ongenoegen moesten aanhoren,dar. Christiaan Diemont,predikant te G.N.K. en met hem benevens de kerkeraad alhier ,wederom nieuwe kerkeraads leden verkoren hebben,en ook daadelijk verkozen op den ouden voet,zoo,naamlijk dat dezelve een nominatie maakten,en waarop zij hebben twee personen tot ouderling,en twee personen tot diaken gesteld hebben.
En voorts één ouderling,en diaken hebben verkoren,die zij geschikt achten.Hiertegen werd geprotesteerd,mensen begeerden een vrije stem te hebben,om zulke personen te kiezen,die zij het best geschikt achten.Zonder dat men aan een nominatie van predikant en kerkeraad gebonden te zijn.Op twee zondagen werd bekend gemaakt,om op de gezegde manier verkoren werd:tot ouderling
Aart van Karsten,en tot diaken Pieter Pierhagen.De bevestiging zou waarschijnlijk zijn doorgegaan,waren het niet datbovengemelde ledematen zich bij request hierover hadden geadviceerd aan de provinciale repletanten van het volk van Holland,met dat gewenst gevolg,dat dezelve hun predikant hebben aangeschreven,de bevestiging op te schorten,met de bijvoeging, om het met de protesterende ledematen in den minne te schikken,dog men heeft hiertoe met de ondergetekenden nog geen aanvang gemaakt.Nogthans in verwachting blijvende dat dit eenmaal gebeuren zal,daar men toch nieuwe kerkeraads leden moeten hebben.
En zo krijgen wij onlangs, op het onverwachts,en tot onze verwondering de houding van onze gedeputeerden,en de centrale vergadering in den Haag,dat met bevestiging der bovengemelde kerkeraads leden nog worden voortgaan,gelijk dezelve dan ook van onze predikant laats leden zondag van den predikstoel werd bekend gemaakt,en dat wel ingevolge decreet van de provinciale repritanten van het volk van Holland van dato 2 maart 1795. Dan waarde meede burgers,de ondergetekenden neemende de vrijheid van u lieden te vragen:Hebben zij in dat geval dan iets begeerd of gedaan,dat strijdig is met de regten van de mensch,en burgers,zoals hun bekent is gemaakt,geleerd en voorgeschreven zijn bij publikatie van den 31 januari 1791.Zij meene zig volkomen er naar gedragen te hebben.
Men kan toch niet geloven,dat deze zich tot kerkelijke zaken zouden uitstrekken.Moeten zij zich dan door deeze zoogenaade horden maar laten lijden.Daartoe hij hun schrijven wil.Door hen,die toen bij het prekende dankuur hield op den 10de april 1793 voor het gehoor van eene zeer grote,(en daaronder veel omliggende plaatsen) saamgevloeide scharen van mensen,die zeker in verwachting waren,en waarin ze ook niet bedrogen uitkwamen,dar men van zulk een alom bekende en berigte Oranje vriend als dominee Diemont is, nu wel wat bijzonders hooren zou,en onder andere zich uitlied: Dat men op de aangezichten van sommigen kon lesen,en met hunne gesprekken kon hooren het genoege dat zij hadden in de voorspoed van de wapenen van de vijand,maar dat dezulke niet meer waardig waren de vaderlanse grond te betreden,maar veel meer waardig waren ,mee naar Frankrijk te worden opgezonden,om daarmee in die gewaande vrijheid te deelen.Die in ene zoogenaamde bedestonde bad,dat onze vijanden de Fransr met schaamte mogten te rugge keren,of te verzinken.Dat er heel wat aan de hand is geweest zal een volgende keer nog verder vermeld gaan worden.Het was een kerk in beroering,en dat zal wel zo blijven ook