U heeft wel begrepen dat wij midden in de tijd v.d. verlichting zitten,en onder de druk van Napoleon.Ook de kerk kan daaraan niet ontkomen.Wij komen daar nog wel wat van tegen.
1796
Een schrijven van Pieter v.d. Tak vraagt aandacht in de kerkeraad. Hij bekent daarin zijn berouw over wat er tussen de predikant en kerkeraad is geweest.Hij wenst dat alle verschillen nu zijn afgedaan,en verzoekt om zijn attestatie.Aan v.d. Tak en aan Jan Hagenaar zijn op 3 nov. de attestaties afgegeven.

Op voorstaande is, ingevolge appartemen van het departement van algemeen welzijn ,onze predikant gecommiteerd dezelve naar het Hage over te brengen,en aldaar verdere belangen van kerkeraad en de gemeente te behartigen. Er is een extract uit de handelingen v.d. Gereformeerde Synode van Zuid-Holland,gehouden te Leiden.
Ook stond binnen Arij Hagenaar,wonende te G.N.K. ,en aldaar als lidmaat ,gecensureerd.Appellerende bij geschrift van de ClassisZ.H. ,betigdende anderen,door den kerkeraad dier plaatse,hem opgelegd,en verzoekende als appelant te worden ontvangen,dat eene commissie mogt worden benoemd,aan welke partij,de respotive conclusie en memorium gegeven kon worden.En intussen surcheanse v.d. censure.De stukken worden besproken,en men komt tot overeenstemming dat, Arij Hagenaar niet vrij te spreken is van onvoorzichtige en onvriendelijke uitdrukkingen omtrent zijn predikant jegens do .DiemontEr is een beschuldiging van ontrouwheid,onrechtzinnigheid,en onvriendelijkheid,en een ergerlijke wandel in hem gevonden.
De Classis is daar over ontsteld gewordenMen wil Arij Hagenaar van censure ontheffen,met de ernstige vermaning,evenwel om zich te wagten voor zijn onvriendelijke uitdrukkingen,en vooral den leeraar voor te staan,en denzelve volgens Apostolisch vermaning,in liefde veel te agten,om zijns volk wille,en met last aan de predikant en kerkeraad van G.N.K. om de stukken in het gewone acteboek van de kerkeraad aldaar te schrijven.Was getekend D.C. Voorts,Scriba v.d. synode van Z-H.
In de vergadering van 1 januari 1797 komt men op deze zaak terug.Er werd gesproken over het verzoek van Jan Hagenaar met betrekking van zijn vraag om attestatie. Men besluit dat Jan Hagenaar zich bij de predikant zich moet vervoegen,om de gedachten van de kerkeraad hier omtrend te vernemen.Er zijn dan enkele (gewone) vergaderingen.Op verzoek van de classis om de noodlijdende kerken in het land bij te staan is voldaan.
1802
Er zijn bijna geen aktes geschreven ,of ze zijn kwijt geraakt,zodat wij naar het jaar 1802 gaan.In de vergadering van 5 junij lees ik dat op herhaald verzoek van Jan Hagenaar,en zijn vader Arij Hagenaar kerkelijke attestatie is afgegeven,zij wonen nu te G.O.K.
Dan komt er een stuk op tafel van 13 October 1797,namens de classis van Z.H.
We zullen het overnemen. Aan de nationale vergadering,leerende het volk van Nederland. Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden,hoofden der huisgezinnen,allen behorende tot het Godsdienstig genootschap der Hervormden in den landen. Dat het onlochenbaar is, dat de Godsdienst,en dus ook dit zelfs openbare oefening,op bepaalde tijden en plaatsen tot bevordering van deugd en goede zeden,en alzo tot geluk van de burgerlijke staat noodzakelijk is. Dat de Christelijke Godsdienst bij uitstek aan dat oogmerk beantwoord,en in den landen door genoegzaam het ganse volk openlijk beleden wordt.
Dat dientengevolge dit zelfs in standhouding een voornaam, wezen is,en blijft,van de regering het gezag,en het bestuur der representatie wagten, voor welken het heil des volks de hoogste wet is. Dat van de onderscheidene Chriten gezinden in deze landen,welke alle op zodanige instandhouding billijk aanspraak hebben,den Hervormden zulks te minder kan geweigerd worden, naardien derzelve,zoo niet tweederde,althans zeker drievijfde dit geheele Bataafsche volk uitmaken.Dat zoo instandhouding van de openbare Godsdienst der Hervormden ,tot hiertoe geaffecteerd zijn,vele zogenaamde kerkelijke goederen,en andere fondsen,misgaders penningen uit die goederen fondsen oorspronkelijk al daarvoor in de plaats gesteld,dewelke bij donatie-erfmakingen, als andersinds alleen adpios,waren gedistineerd,op alle goederen en inkomsten der halve de natie nooit enig regt van eigendom,of van veralienering gehad heeft,of hebben kan,veel minder positie daarover,aan onze Nationale stemming over de politike constitutie van de regering dezer landen kan worden onderhevig gemaakt.Dat door het geheel of gedeeltelijk gemis van bovengemelde inkomsten het Hervormde kerkgenootschaschap,alleen,de meeste schade lijden,en van erger conditie zou worden,dan enig ander Christen genootschap,langer te kunnen bestaan.Het gaat tegen de regelen van staatkundig bestuur in .Het gaat tegen al de regten van vrijheden in .
De burgerlijke staat moet Zijne Godsdienst naamlijk bewaken,en blijven behouden.Het alles werd ondertekend door de kerkeraad,en op zondag 15 oct. is het alles van de predikstoel afgelezen,en op dinsdag daar op volgende kon de gemeente het request tekenen, dit werd gedaan door 297 gemeente leden. We zullen het hierbij maar weer laten