1. januari 1802

De gebruikelijke kerkeraads vergadering tot verkiezing van genomineerde leden.Als ouderling werd verkoren Pieter Pierhagen, en tot diaken Klaas den Hartog. Op 3 febr. werd de diakonie rekening verhandeld .Er blijkt een overschot van f. 415,16-8 te zijnOp 11 april doen belijdenis van hun geloof,en zijn tot lidmaten der gemeente aangenomen Cornelis v.d. Wal,Willem Hoekwater,Jacob v.d. Griend, Gerit Middag,Marian Bakker,Marrigje Slingeland, Ariaantje v.d. Meijden, Marian van Karsen.
Verder zijn er geen aktes van dat jaar te vinden.Er werd waarschijnlijk minder vergadert door de bezetting van het Franse leger.
1803
1 januari zijn verkozen tot ouderling Eimert v.d.

Griend en Dirk Vreeswijk tot diaken.De diakonie rekening geeft een tekort aan van f 112-19.En op 7 april hebben Arie Brandwijk Pz. Trijntje Pierhagen, Lijsje den Hartog,Marigje van Houwelingen,Annigje v.d. Griend,en Anna v.d. Meijden hun geloof beleden.
Dit wordt in de akte van 1 januari beschreven.
Op 21 februari is er door den kerkenraad alhier,verzonden het navolgende request,waarop ook terstond eene gunstige dispositie gevolgd is,waarbij kerkrentmeesteren gemaintineerd werden in hun wettig gezag.Het request is als volgt: Aan het departementaal bestuur van Holland:
Geven met den verschuldigden eerbied te kenne,dat ondergetekenden,uitmakende den kerkeraad der Gereformeerde gemeente van Giessen-Nieuwkerk,dat er tussen kerkmeesteren,en eenige weinige persoonen der gemelde gemeente,deze waren Gerit van t’Hof,zoon van Jan van t’Hof en Adriaan van Houwelingen P.Z. een verschil gerezen zijnde,over de zitplaatsen in de kerk,dit verschil eindelijk op voorleden zondarmiddag,zijnde de 20ste deezes,zoo hoog is gelopen,dat hierdoor eene verstoring van den openbare Godsdienst is veroorzaakt geworden,hetgeen des namiddags wederom zoude gebeurd zijn,als aldien kerkmeesteren niet de minste geweest waren,en toegevendheid geoefend hadden,zijnde dus iedere zondag op nieuw te vrezen is.Weshalve ondergetekenden,hierover ten uitterste bekommerd ,zich in hunne qualiteit,als opzienders der gemeente,verpligt te vinden,om zich tot u te keeren,met ootmoedige voor den op handen zijnde plegtige verbodsdag,hier in te willen voorzien,het zij door aanschrijven aan de baljuw van Zuid-Holland,of op eenige andere gepaste wijze,ten einde t’welk doende.Was getekend door alle leden des kerkeraads.
Bij de kerkvisitatie waren geen problemen.
1804.
Zoals voorheen ,op 1 januari verkiezing van nieuwe kerkeraads leden.Jan de Jong werd verkoren tot ouderling, en Arie Brandwijk tot diaken.Op 2 febr. was ouderling Eimert v.d. Griend wegens ziekte niet aanwezig. En bij de diakonie is er een overschot van f. 198-14.De 15de maart doen de volgende personen belijdenis van hun geloof:Gerrit Huisman,Gerrit van Houwelingen, Arie van houwelingen, Huibert Verheul, Maaike de Kluiver,Marrigje Verhoef,en Zijgje Pierhagen.Op 12 juni de jaarlijkse kerkvisitatie,en ook daar waren geen moeilijkheden. En dat zijn de aktes van 1804.Een volgende keer gaan wij naar het jaar 1805.