1818.
Na het overlijden van ds. Chr. Diemont wordt op 30 september kerkeraad gehouden. D Artikel 1
De consulent laat weten waarom deze vergadering wordt gehouden,en opend met den gebeden. art. 2 Het H. Avondmaal is aanstaande,door de consulent wordt gevraagd ,of bij leden der gemeente enig wangedrag zou zijn,en aangaande hunner belijdenis zouden schuldig maken,met eenparigheid van stemmen wordt daar nee op gezegd. art.3
Werd ter tafel gebracht van lieden attestaties van Klaas van Giessen,Kornelis van Giessen, Gerrigje van Giessen,wegens vertrek naar Groot- Ammers. art. 4 Hierop scheide de vergadering met den zegen van God. Was getekend door de consulent P. Doesburg,en oud. G. Huisman.
25 December 1818.
Nadat den consulent door gebed de vergadering geopend had ,werd aan den tegenwoordig zijnde broeders het oogmerk van deze vergadering open gelegd.
Sedert de laatste vergadering waren de volgende stukken binnen gekomen.1. Een kennisgeving van de scriba der ringe d.d. 2 nov.welke van de volgende inhoud is: De scriba van de ring Gorkum brengt hierbij ter kennis,namens het classicaal bestuur van Dordrecht dat, voor eerst volgens synodaal aanschrijven van het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland d.d. 3 julij elk voorstel hetwelk samen aan het synode heeft laten in te zien,behalve hetgeen in de rapporten wegens de kerkvisitatie deszelfs eigene plaats vind.
Uitzonderlijke in geschrifte te stellen,en aan den secretaris toe te zenden.Ten tweede dat, volgens een dispositie van Zijne Exelentie den directeur generaal van den Minister der Hervormde kerk d.d. 29 julij l.l. ingevolge het gevoelen van het synode ten dienste voor eenen weduwe, gedurende het andere gratie,en meer als een werk van liefde van uit dien hoofdezonder enig bezwaar voor de weduwe behoort waargenomen te worden.
Dat er volgens het synodaal besluit op 11 julij in alle kerkeraden een grote inzameling zal worden gehouden,waarin alle kerkelijke stukken,en fasiliteiten het kerkelijke betreffende zullen verzameld worden,met een register waarvan altijd elk lid een afschrift kan krijgen ,maar wel op zegel.Zullen dan bij het doen van kerkvisitatie nauwkeurig worden opgelet,op het nauwkeurig nakomen van dit besluit.
Dat volgens synodaal besluit van 13 julij bij het doen van de kerkvisitatie op den gewone voet,een vrijwillige liefdegift der gemeente,voor noodlijdende kerken en gemeenten zal blijven gevraagd worden.Een Koninklijk besluit van d.d. 27 julij, behelzende eene ampliatie van artikel 4-16 van het regelement op het examen van toelating tot het leeraars ambt.
Een aanwijzing van het synodaal bestuur d.d. 7 julij l.l. welke betrekking heeft op grote en kleine kerkbesturen. Een besluit van Z.K H. den Koning d.d. 7 julij inhoudende een verbod om de kosten,die in bij gelegenheid van een vacature,mogten gemaakt worden,tot het afzenden van een commissie ten einde een predikant te horen,niet meer mogen gebragt worden ten laste der kerk of diakonie.
Eindelijk werd deze vergadering met den gebeden besloten.
15 maart 1819.
Alle leden zijn vertegenwoordigd:Opening met een gepast gebed. art. 1
art. 2 Op de vraag van de consulent met welk oogmerk deze vergadering is, werd aan hem vertoond de handopening van den Koning,benevens van den H.E.Welgeb. Heer van deze plaats. Met toevoeging dat men daartoe allen daartoe vereiste stukken thans in orde waren,en men wilde overgaan tot het maken van eene nominatie. art. 3
Hierop is de kerkeraad overgegaan tot het maken van eene nominatie van drie predikanten,zijnde daartoe met meerderheid van stemmen verkoren de Wel.Eerw. Heeren: G.T. Heemskerk te Schelluinen, J.J.W, Diemans -Bleskensgraaf, en Smijtegeld van der Hoek te Sleeuwijk. Van welke nominatie zoodra mogelijk aan den Heer van Giessenburg bericht zal worden gedaan. art. 4.
Vervolgens heeft de kerkeraad den consulent verzoght tot dat de eene missive voor hen aan de Heer voornoemd te verwaardigen,hetwelk dadelijk door hem is geschied.Att. 5 Eindelijk werd bovenstaande artikelen behoorlijk geganimeerd, en scheide de vergadering in liefde en met dankzegging tot God.Wij komen in een volgende keer hierop terug in de vergadering van 18 maart .