In de vergadering van julij is er een beroep uitgebracht op Ds. Stenfert- Kroese. Verder kan ik daar niets van vinden. Maar in de vergadering van september lees ik het volgende:Handelingen der kerkeraad onder de bediening van Do Stenfert Kroese.
Maar dat is niet het geval. Dat blijkt uit het volgende.Het beroepstuk voor Do. H. Stenfert Kroese van de gemeente Hoogvliet,alhier beroepen, is geschreven naar het formulier v.d. synode van 1817, en geheel en al opgesteld volgens vorige beroepings brieven op voorgaande predikanten,alhier uitgebracht. Het gewone lands tractement is bepaald op f. 780,00.
Dan lees ik verder in dezelfde akte dat, Do Herman Stenfert Kroese in het einde van 1819 tot deze gemeente is overgekomen, de 7de november,en door door Do Spiering, predikant te Poortugal is bevestigd,en heeft zich aan de gemeente verbonden naar 2 Corinthe 12 vers 9b. De kerkeraad bestond uit de volgende leden door welke ook als mede door den consulent het beroep was getekend. Gerrit Huisman,Cornelis v.d. Zouwen,ouderling Andries Romein en G, van Houwelingen diakenen.H. Stenfert Kroese. De 12 de december 1819 komt men weer ter vergadering,en allen zijn tegenwoordig.Waarin aan de gemeente van den predikstoel kennis was gegeven,tot er nieuwe kerkeraadsleden zouden beroepen worden.Zijn door de kerkeraad met meerderheid van stemmen genomineerd als ouderling: Gerrit Oosterhout en Gijsbert Barendijk?? en als diakenen Corneles Verhoef en G. Muilwijk. Met meerderheid van stemmen zijn verkozen G. Oosterhoud ouderling en Cornelis Verhoef diaken, Deze mensen zijn bevestigd op 1. januari 1820. Dan vind ik een akte van 14 januari 1820 waar de diakonie rekening wordt besproken
De volgende akte is van 3 augustus 1820
Kerkvisitatie vindt plaats door do Veldman,die ook de vergadering heeft geopend.
De predikant was om gewichtige redenen niet aanwezig,die algemeen als zodanig erkend en aangenomen werden. De vragen bij het regelement voorgelezen,werden gedaan,en naar genoegen beantwoord.De stukken en registeren nagezien,en in orde bevonden,en de quotum der gemeente ter somme van f. 15,00 aan de kerkvisitator uitgereikt.
De vergadering werd in vrede gescheiden.Op 13 november ontvangt do. Stenfert een beroep naar de gemeente Coccenge,onder de classis Goes.Hij voelt zich verplicht voor dit beroep te bedanken,om zo te voldoen aan de hartelijke begeerte v.d. gemeente hier te blijven,en zich op 22 november opnieuw aan de gemeente te verbinden, naar aanleiding van Philepensen 1 vers 8-32. Maar op 27 november komt er weer een beroep naar de gemmente Ommen,maar ook daarvoor heeft hij bedankt.
En heeft dit aan de gemeente bekent gemaakt op den 17de december.De kerkeraad maakt zich op voor nieuwe verkiezingen van ambsdragers voor 1821. Gosen de Bas wordt gekozen tot ouderling ,en Arie Slomp tot diaken. En dan ontvangt de predikant een tweede beroep naar de gemeente Coccenge, maar ook heeft hij er voor bedankt.En dat lees ik in de akte van 20 januari 1821. En op 7 febr. vind de diakonie rekening plaats,er is een klein overschot van f. 13-15-4. De obligatie van groot f 300,00 is opgenomen ,en in handen van de erfgenamen van dominee Diemont, volgens kwitantie bij de diakonie rekening gevoegd op den 27 april geheel afgelost.
Op 20 junij kerkvisitatie. Het onderzoek naar deze gemeente vond plaats. Alles in orde bevonden,zodat de vergadering in liefde en vrede kon scheiden. Op 10 december komt men weer ter vergadering,en worden nieuwe kerkeraads leden voorgedragen. Beroepen zijn : Gijsbert Batendijk oud en Maarten Timmer diaken, deze mensen zijn 1 januari 1822 bevestigd. Enkele kleine vergaderingen zijn nog gehouden. Op 7 julij komt er een gesprek op gang over hoe men voortaan de doophandelingen wil gaan doen.
In het verleden was het zo, dat de moeder niet aanwezig was bij de doop.Wel mogt er een getuige bij zijn.De kerkeraad neemt nu het besluit dat, de beide ouders aanwezig moeten zijn, (indien dat kan). Een uitzondering wordt gemaakt ,als de moeder door ziekte is verhindert. Dan moet de doopgetuige wel lidmaat v.d. gemeente zijn
Op 10 julij kerkvisitatie, geen problemen .Een volgende keer gaan we maar weer verder met het jaar 1823.