1822.
Het vergader jaar werd op 18 december afgesloten.In die vergadering werden verkoren tot ouderling Volkert Rouwert ,en tot diaken Gerrit van Houwelingen
1823.
Op 1 januari zijn genoemde broederen in hun ambt bevestigd.
24 januari is de gebruikelijke diakonie rekening verhandeld,met een overschot van f. 90-11-4. Op zaterdag 27 maart zijn tot leden der gemeente aangenomen,en op 28 maart bevestigd: Pieter Brandwijk,en nog een Pieter Brandwijk,Dirk Brand, Roel van Vuren, Gijsbert Stek, Maarten Verspui,Johannan Maria Troost,Jannigje Verspui, Geertje den Haan, Antje Kooiman, en Geertje van t’Hof.
Kerk visitatie is gehouden op 27 mei.Dit is in goede orde verlopen.Verden kan ik geen akte meer vinden,dan de akte van 12 december ,waar nieuwe ambsdragers worden genomineerd. Cornelis Verhoef is tot ouderling genomineerd en tot diaken krijn Kuiper.
1824.
Op 1 januari zijn beide broeders in hun ambt bevestigd. De diakonie rekening is verhandeld op 13 februari ,en er is een overschot van f. 126- 11.
Kerkeraad gehouden op 26 april. Art. 1 Alle leden zijn present. Art. 2. In deze vergadering worden de vragen ,voortkomende in art. 12 van het regelement op de kerkvisitatie van de algemene synode der Hervormde kerk d.d. 8 october 1823 Welke vragen alle op zoodanige wijze werden beantwoord,dat niemand der leden eenige aanmerking had.
Hiervan werd per missieve schriftelijk volgens aanschrijven aan het classicaal bestuur van Dordrecht kennis gegeven. Art. 4 De vergadeing is in liefde gescheiden. De laatste vergadering van dit jaar vindt plaats op 10 december .Het gaat over het benoemen van nieuwe ambsdragers. Op de nominatie staan voor ouderling Willem de Kuiper en Gerrit van Houwelingen,en voor diaken Jan v.d. Griendt en Gerrit Freling, om daar uit op den volgende zondag eene keuze te maken.
1825.
1 januari ,gekozen zijn tot ouderling Gerrit van Houwelingen, en tot diaken Gerrit Freling,welke broeders ,na drie voorstellen van den predikstoel, alhier in den dienst zijn bevestigd den 9 januari 1825. De diakonie rekening ,welke wordt behandeld in de vergadering van 2 maart ,geeft een overschot te zien van f. 169,-6.(Dit zijn korte vergaderingetjes)
28 april .Er is in dit jaar geen persoonlijke visitatie gehoudenwel moet de kerkeraad per missieve verslag doen aan de classis van Dordrecht.Dit heeft geen problemen opgeleverd. Dan is er een akte van 9 december ,welke weer gaat over de nominatie van nieuwe ambsdragers. En die worden op 1 januari 1826 bevestigd.
1826.
Gijsbert Batendijk is tot ouderling en Jan v.d. Griendt tot diaken bevestigd.
Verder zijn er de gebruikelijke zaken in de vergaderingen gedaan ,zoals de diakonie rekening, kerkvisitatie enz.
1827 .
Tot ouderling werd bevestigd broeder Gerrit van t’Hof en tot diaken Arie v.d. Heuvel. Er vind dat jaar geen kerkvisitatie plaats, wel de diakonie rekening,welke een overschot van f. 338-761/5 te ziengeeft. Waarschijnlijk zijn er weinig vergaderingen geweest. Ik lees niets over huisbezoeken, of avondmaals vieringen .De volgende akte is al weer van het jaar 1828. En ook daar worden de gebruikelijke zaken beschreven ..
1829 .
25 februari Alle leden zijn present. Na de opening ,heeft de preses een meededeling ,dat door hem voor den kerkeraad dezer gemeente was ontvangen,een missiefe van zijn Exelentie den minister van staat,belast met de gevierde directie voor de zaken der Hervormde kerk,enz. no 24 en 25 november 1828.
Inhoudende kennisgeving zijner besluit van 9 ?? H.no 35 waarbij het Z.H. worden geeerbiedigsten Koning behaagd had,van deze Hervormde gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland het alterium Fontium der somme van tachtig guldenf.80. te verlenen, ter verhooging van het tractement der tegenwoordige en volgende leeraaren, onder de bepaling dat door de Hervormde gemeente ,gelijke som bij voortduring tot vermeerdering van het inkomen van haren tegenwoordige ,en volgende leeraren worde bijgedragen. Geschiedende dit besluit van Z.H. den Koning.
Ingevolge het door kerkvoogden en kerkeraad aan Z.H. den Koning ingezondene rekest van 29 Maart 1828,inhoudende het verzoek dat het Z.H. mogt behagen,ook deze gemeente met het altaruim ?? te begiftegen,en wel de somme van f.80 .Terwijl kerkvoogden en kerkeraad verzekeren,dat gelijke loon van f. 80 van onze tegenwoordigen predikant H. Stenfert Kroeze ,en bij opvolgers het verhogen van het jaarlijks tractement ,hiervan akte. Van s’lands wege f. 780 aan inkomen dezer gemeente bij te dragen .Er wordt nog een schrijven van dank (denk ik) verzonden .Volgende keer gaan wij weer verder om wat uit het jaar 1829 te vermelden.