1831
15 febr. Art. 1 De vergadering voltallig ,wordt dezelve door den consulent geopend.
Art. 2. Hierop doet de aftredende diaken Cornelis van Gils rekening verantwoording van zijn gehouden administratie der diakonie gelden,gehouden over 1830,waaruit blijkt dat door bovengenoemde diaken voor die jaren ontvangen is.f. 607,96,en uitgegeven is f. 592,80-1/5 Zijnde dus batig slot van f. 15,151/5.
art. 3 Dit batig slot is overgegeven aan den thans regerende diaken Herbert Huisman.
Art. 4. De vergadering ,niets meer tot deze zaak te behandelen,hebbende ,wordt door den consulent gesloten.
(het is gewoon leuk om te lezen hoe de zaken worden beschreven)
Vergadering den 19 April 1831.
Art. 1 Alle leden tegenwoordig,werd de vergadering geopend met den gebeden.
art 2. De vragen met betrekking tot de kerkvisitatie ,zijn door den consulent gedaan, volgens het geschreven regelement op dezelve ,en zijn naar genoegen beantwoord.
art. 3 Hierop wordt de vergadering met dankzegging geéindigd.
22 julij 1831. Kerkeraadsvergadering. Alle leden der kerkeraads tegenwoordig,zijnde behalve den diaken Arie de Bruin,wordt de vergadering met gebed geopend.
Art .2 Er worden eenige attestaties opgezocht en, ééne nieuwe geschreven,om aan Reijer Willemsen van Gulik en Jannigje van Blokland,met der man naar Peursum vertrokken,afgegeven ,en op het ledenmaten boek van Giessen-oudekerk overgeboekt te worden.
art. 3 De broederen hun oogmerk hebben te stemmen,gegeven,om handopening te verzoeken bij het departement voor de zaken der Hervormde kerk,heeft aan dit verzoek echter door den consulent niet kunnen voldaan worden,slechts omdat de broeders te laat verschenen waren,deels, om de afwezendheid van den diaken Arie de Bruin.Art. 4. De vergadering wordt met gebeden dankzegging besloten.
In de vergadering van 29 julij komt men op de zaak terug. Art. 2 luidt: Door den kerkeraad verzocht zijnde handopening tot een beroep van een leeraar, in plaats van den overledenen Weleerwaarde zeergeleerde Heer H. Sterfert Kroeze op 10 oct. 1830. Zoo is zulks geschied door den consulent ,en dezelve gevraagd aan het classicaal bestuur met een geleide missieve(schrijven) aan den H.E.W.Heer van Giessenburg,om daartoe hoogst de zelve gunstige uitwerking te verlangen.
Art. 3 Einde der vergadering.
In de volgende akte van 9 november lezen wij ,dat er handopening is verkregen van het departement voor zaken der Hervormde kerk,en ook van de Heer van Giessenburg Baron D’Ablaing. Het volgende drietal van candidaten,met name J.M. Spoor candidaat van de Heilige dienst bij het provinciaal kerkbestuur.2. P.M..d. Hoeven cand. van de H.Dienstbij het Prov. kerkbestuur van Zuid-Holland 3. J.A. Veermant, cand. bij het prov. kerkbestuur van Noord-Holland,en men heeft met eenparigheijt van stemmen beroepen den Weleerwaarde Heer Jan Marinus Spooruit Utrecht. Na approbatie van de Heer van Giessenburg zal hij zo spoedig mogelijk berigt ontvangen. Er zijn dan verder geen aktes meer te vinden van het jaar 1831. De eerste akte die ik heb is dan van 8 Febr. 1832.
Art. 1 De vergadering geopend zijnde ,waren alle de broederen tegenwoordig, behalve Arie Paltz, die om ziekte afwezig was. Art. 2. De kist geopend zijnde, werden de stukken en documenten volgens inventaris in orde bevonden,en daarop de sleutel der kist door den consulent overgegeven aan den thans bevestigde leeraar dezer gemeente,die den consulent uit naam des kerkeraads,zeer bedankte voor de bewezen diensten,en hulpvaardigheid. Art. 3. Niets meer te behandelen over zijnde ,werd de vergadering met dankzegging besloten
Een volgende keer gaan wij verder D.V. onder leiding van ds. Spoor