1833.
O)p den 1 januari 1833 zijn na den achtereenvolgende voorstellen van de3n predikant in hunne dienst bevestigd,ouderling Willem de Kuijper,en tot diaken Hermanus Hamerpaght.
Vergadering den 22 febr. 1833.
Art. 1 .Alle de leden aanwezig zijnde,werd de vergadering door den predident met gebed geopend. Art. 2. De aftredende diaken A. de Bruijn geeft verantwoording van de uitgave, en ontvangst. Art. 3. Ontvangen f. 625,54.de uitgave f 556,361/5. alzoo een batig saldo van f, 69,11/5. Dez gelden zijn aan diaken W. Slob ter hand gesteld.
Broeder de Bruijn wordt hartelijk bdankt voor zijn trouwe dienst . Art. 3. Niets meer te bespreken wordt de vergaderingbesloten met dankgebed.
Op den 24 maart 1833 zijn op belijdenis van hun geloof tot de Christelijke gemeente van Giessen=Nieuwkerk aangenomen Cornelis van t’Hof, Wout van Houwelingen, Johan Verheul, Maria Verhoeff, Neeltje van t’Hof.
Op den 22 april 1833 is ten gevolge van aanschrijvinge van het clasicaal bestuur geen kerkvisitatie. De volgende vergadering is dan 11 december,waar de nominatie voor ouderling en diaken wordt voorgesteld.
1834.
Ik heb geen akte van de eeste vergadering van januari. Van de vergadering van 8 Febr. waarin de diakonie rekening wordt bekeken. Er is een ovrschot van f. 180, ?/
op 2 april is er weer openbare belijdenis afgelegd door:Adrie van Delden? ,Grietje Donk, Cornelis van Houwelingen, Jaantje van Houwelingen, Hendrik Leendert Zevenaar, Adriaantje van der ??, Maaike Boom, geboren v.d. Zouwen.
Den 23 april is er kerkvisitatie gehouden. En zijn op de vragen in art. 12 van het regelement aankomende ,de meeste voldane antwoorden gegeven, en aan genoemde bestuur afgegeven.
Den 7 julij 1834 door den kerkeraad aangenome censure van de bediening des H. Levensmaal ??gehouden, ingevolge het gedrag van Jannigje van Weenen voor onbepaalde tijd, en aan Jan Advokaat van de tijd van een jaar het genot dier gelegenhied ontzegd. Ik kan niets vinden over de kerkscheuring welke in dat jaar heeft plaats gevonden. Waarschijnlijk is het toen aan onze gemeente voorbij gegaan.
1835.
Daar vinden de gewone dingen weer plaats. Het is jammer dat er zoveel aktes niet meer te lezen zijn. Dominee Spoor heeft zijn laatste notulen geschreven de 1ste Februari 1835. . Daar zijn door hem nog bevestigd tot ouderling J. Advokaat en tot diaken A. de Bruijn We zullen een volgende keer D.V. verder gaan met het jaar1835