20 januari 1841.
Alle leden tegenwoordig,met gebed geopend.na de lezing der derde afdeling van het huishoudelijk regelement werden ook de andere regelementen betreffende de verkiezingen van kerkeraadsleden nagezien.In de plaats van den aftredende ouderling Herman Hamerpagt werd verkoren Arie Kooijman,en in plaats van Ewit de Kuiper tot diaken Adriaan Pierhagen.

De vergadering is met gebed en dankzeggingen gesloten A.T. v.d. Scheer. In de maart vergadering heeft de diakonie rekening een plaats.Een restant van f. 110,73 1/5 In de akte van april staat te lezen ,dat Aaltje Veen eene acte van afscheiding had ingeleverd,en dit is op het lidmatenboek aangetekend. Het huisbezoek werd geregeld, daar er aanstaande viering van het avondmaal zal plaats vinden.
Bij de sensura-morum zijn er geen bezwaren.In de vergadring van 18 mei,welke werd gehouden des namiddags 3 uuren, werd door den jongebroeder A. Pierhagen de heeren Dagevos en Komstwinkel binnen geleid voor kerkvisitatie. Alles werd naar eenige vragen in de beste orde beantwoord, zodat men van elkander met wederkerige zeegenwensen ,en zegenbede kon scheiden.
De volgende akte is dan pas weer van december,waar de gebruikelijke verkiezing zal plaats vinden. Daarna vindt de volgende vergadering plaats, op 9 febr. 1842. In de kas van de diakonie is er een tekort van f. 28, 74. In de vergadering van 23 maart spreekt men over de aanneming en bevestiging der lidmaten, ook werd het huisbezoek geregeld. In art. 4 staat de aanstaande viering van het avondmaal centraal,en de sensura-morum. Jannigje ven Weenen werd wegens ergerlijk gedrag de viering van het H. Avondmaal ontzegd.
Op 25 maart openlijk bevestigd tot lidmaten 22 personen. De namen worden genoemd. In de vergadering van 4 october staat te lezen dat Jannigje van Weenen nog niet mag komen tot het H.Avondmaal ..Verder zijn er geen onordelijke zaken te melden.
In de decembervergadering gaat het weer over de gebruikelijke verkiezingen.Verkoren werden tot ouderling Hemanus Hamerpagt, en tot diaken Jan Aanen. maar Aanen bedankt, en voor hem werd verkoren Herbert Rietveld.
1843 Op 10 febr. is de diakonie rekening aan de beurt. Een tekort van f. 167, 52. Steeds is er dan een hartelijk dankwoord aan de aftredende diaken. In de akte van 8 october staat te lezen dat het sensuur van Jannigje van Weenen is opgeheven. Ook worden 13 nieuwe lidmaten aangenomen. De laatste vergadering vindt dan in december plaats .De verkiezing van ouderling en diaken .Cornelis Kiuper werd verkoren tot oud. en Jan Aanen tot diaken. En in de akte van 9 febr. 1844 worden de leden van den kerkeraad benoemd. Maarten Timmer oud.
Herman Hamerpagt .oud. Cornelis Kuijper ..oud. Enger Terlouw oud-diaken. Huibert Rietveld diaken. Jan Aanen diaken. Ook is de diakonie rekeng besproken .Een overschot van f. 137, 08. Verder werd in de vergadering van maart besproken .De kerkvoogden hebben voor f.300, ingeschreven voor certificaten .Zij waren ten behoeven van het diakonie armefonds ..Verder werd gesproken over het aanstaande huisbezoek, en het aannemen van nieuwe lidmaten. Op 6 april zijn er elf nieuwe lidmaten aangenomen.
22 mei is er weer kervisitatie.Gunstige antwoorden konden worden gegeven op de gestelde vragen. Zodat met wederkerige zegenbede afscheid kon worden genomen.
En dan zijn we alweer aan de laatste akte toe van dit jaar. De bekende verkiezingsvergadering .De volgende akte is dan weer van 28 febr. Hierin worden de zittende kerkeraadsleden genoemd. Bekende namen, zoals het steeds weer voorkomt. De uitgaven en inkomsten worden ook besproken Restand is f. 167, 65.Er worden ook zeven personen benoemd, welke op 22 maart hun geloof zullen belijden.
Op 8 julij deelde den predikant mede ,dat hij een bereop heeft ontvangen naar de gemeente Vlaardingen, en dit ook heeft aangenomen. In de vergadering van 7 october1845 worden werden it een gros van 20 kandidaten ,een 12 tal geplaatst, waaruit men dan 3 mensen moet kiezen . Men heeft dan ook een kandidaat beroepen, maar die laat weten dat hij een beroep heeft ontvangen naar de gemeente Noordeloos.
Het was kandidaat H.L. Vinke ,en dan volgt er weer een lijst met een 12 tal kandidaten. In de vergadering van 22 oct. 1845 lees ik ,dat, tot een voorlopige bepaling overgaande,is na verwerping van het lot, door den broeder diaken J. Aanen voorgestaan, als middel om de rust en de vrede in de gemeente te bewaren, tot het stemmen, met beslotene briefjes besloten.
Dan wordt de vergadering met dankzegging gesloten.In de vergadering van 1 november vraagd de consulent ,of men bleef bij het besluit der vorige vergadering van 22 oct. Is door stemming met beslotene briefjes een drietal kandidaten ,t.w. m.A. van Boven, W. Hoff?? en J.C. v.d Velden (allllphabetisch gesteld) met meerderheid van stemmen beroepen Martinus Abraham van Booven . Terwijl broeder diaken J. Aanen verkoos buiten de stemming te blijven.
Waarschijnlijk was er al een kandidaat beroepen, maar deze heeft een beroep aangenomen naar de gemeente Elst. Ik kan niet duidelijk krijgen hoe dit is gegaan, daar er verdere gevens ontbreken. Maar in de vergadering van 12 november is de approbatie der beroeping door den kerkeraadv uitgebracht op den Wel E. W. H. Martinus Abraham van Booven.
Natuurlijk heeft de heer Baron dÁblaing zijn goedkeuring gegeven,waar men erg blij mee is geweest. In de december vergadering komen de gewone zaken aan de orde.
Wij hopen een volgende maal D.V. verder te gaan in het jaar 1846