1851.
22 maart Het is een korte vergadering. De diakonie rekening wordt behandeld. Er is een overschot van f. 165, 81. Dan staat er op het zelfde blad vermeld de vergadering van 12 December ,en dat is dan de gebruikelijke verkiezingsvergadering.

Met algemene stemmen wordt tot ouderling verkoren George Verheul, en tot diaken Arie Rietveld. En verder wordt met algemene stemmen besloten om de diakonie afgescheiden te houden van het burgerlijk armbestuur. De vergadering wordt dan met den gebeden besloten. Verder zijn er geen aktes te vinden van enkele jaren,zodat ik naar het jaar 1855 gaat.
De eerste akte is dan van 15 mei. Waarin alle leden tegenwoordig zijn ..Het is de diakonie rekening ,welke aandacht heeft. .De ontvangst bedragen de som van f. 1114, 50. en de uitgaaf f. 1001,33. Een batig slot van f. 113,17.Verder is er niets meer te bespreken,zodat de vergadering met dankzegging is gesloten. In de vergadering van 12 december komen de verkiezing aan de beurt.
Tot ouderling is verkoren Jan ??? en tot diaken Huibert v.d. Haven. Er werd een nieuw regelement ontvangen van kerkelijke zaken ,wat wordt voorgelezen . Op 19 maart 1856 zijn alhier tot leden der kerk van onze Heer Jezu Christie aangenomen ,en op den 23 ste openlijk bevestigd de navolgende personen 12 mannelijke personen, en 10 vrouwelijke personen.
Er is op 12 mei kerkvisitatie. Alles werd behoorlijk in orde bevonden. De twee broeders ouderlingen waren hierbij niet aanwezig .Waarom ?En dan gaan we naar de vergadering van 9 december . Tot oud. werd verkoren A. Kooijman uit Slingeland. En tot diaken Gerrit Romeijn . Maar broeder Kooijman bedankt, en daarvoor wordt verkoren Ruth van Miscer.Er zijn twee aktes van het jaar 1857. De diakonie rekening, en dan de december vergadering. En zo is het ook in het jaar 1858. In junij komt men bijelkaar, en daarna weer in december.
De decembervergadering is vast een lange vergadering geweest. Een heel blad vol beschreven van de akte. Art. 1 Opening. Art. 2. Verkiezing ouderling en diaken .Deze verkiezing vind plaats met gesloten briefjes. Pieter v.d. Zouwen werd verkoren tot ouderling, en Jan de Bruin tot diaken. Art. 3. Nadat de meesten de benoemden der beroepinge ombraght werd, de ingekomen stukken nagezien , en bij den vernieuwden omschrijving van de sijnode van de kerkelijke courant besloten den courant van de fondsen der administratie te bestellen, daar de kerkelijke administratie den kerkeraad de kerkelijke courant heeft opgezegd. Er werd echter besloten naar aanleiding van de nieuw ontvangen aanschrijving bij dit kerkelijk bestuur vernieuwde aanvrage te doen. Om de kosten daarvoor te dragen.
Art. 4. Naar aanleiding der bezwaren ingekomen en gehoord ter gelegenheid van de gehouden collecte in Nieuwkerk de som van f. 125,00 heeft opgebragt .Het is jammer dat er veel onleesbaar is geworden, want er staat nog meer beschreven. En daar komt bij dat het alles zo klein is geschreven .Art. 5 vermeld dat de gekozen broeders hun benoeminge hebben aangenomen. Art. 6. Einde vergadering.