1859.
In de maand april doen elf mensen belijdenis van hun geloof. De namen zijn onleesbaar,zodat ik ze niet kan noemen. De 10 mei is er kervisitatie, en dat heeft tot volle tevredenheid geleid.
De volgende vergadering is van 21 oct. Pieter v.d Zouwen was niet aanwezig op de vergadering .In die vergadering is de diaknie rekening verhandeld. Er is een batig slot van f. 56,74. Er werd besloten de rekening vanaf aanstaande zondag tot vrijdag ter inzage te leggen voor diegene ,om 
alvorens tot sluiting over tegaan. De vergadering met den gebeden besloten. Nog een opmerking staat eronder geschreven: Daar er geen aanmerkingen op den rekening door de gemeente zijn gemaakt ,heeft de kerkeraad de rekening gesloten. In de decembervergadering is het weer de gebruikelijke verkiezings vergadering .Verkoren tot ouderling is Jan Verheul en tot diaken Gerrit Aantjes. Zij lieten hun verkiezing welgevallen .
1860
De diakonie rekening is dan weer ,wat het eerste is opgeschreven ,deze vindt plaats in de maart vergadering. Een overschot van f. 128, 86. Er is verder geen akte te vinden ,dan van de december vergadering. Met algemene stemmen werd broeder E.W. de Kuijper tot ouderling verkoren, en Marinus Pierhagen tot diaken.
De akte is onleesbaar. Er is kerkvisitatie geweest, en dan is er alweer de december vergadering. 1861.
1862. Kerkvisitatie vindt plaats in mei. Geen problemen. En de diakonie rekening komt ter sprake in de december vergadering. Er is flink door de gemeente gegeven. Een bedrag van f. 2445,97. En uitgegeven f. 1971,22. Een aardig overschot van f. 474,75. En er is een korting op de rekening van f. 6,15. Batig saldo van f. 480, 90
De verkiezing vindt plaats op 19 december. Tot ouderling verkoren Jan van Holten en tot diaken Jan Groen Kooijman uit Slingeland. Door de vergadering werd besloten om met de heer burgemeester te verzoeken om bevrijd van de bijdragen aan A de Paltz aan het Gasthuis te Utrecht. opdat hij aldaar kan worden opgenomen om de kanker van zijn lip te laten ingrijpen, en de kosten die daarop mogten vallen door het armenbestuur te laten betalen. We zullen het hierbij laten. Er wordt nog wel meer opgeschreven, maar het is onleesbaar geworden. Ik heb maar een akte van het jaar 1863. En dat is van de verkiezings vergadering van 19 dec.