1865.
5 mei afrekening van de diakonie. 9 mei kerkvisitatie. 19 december .verkiezing van ambsdragers.
1866. 6 juni. De diakonie rekening.Een batig slot an f. 248,41
18 december .Verkiezingen ..

1867. In de vergadering van 20 maart wordt de tabel voor de kerkvisitatie ingevuld.
In deze vergadering worden de manslidmaten opgeroepen om zich te verklaren ontrent de al of niet aanneming van het artikel 23 betreffende de verkiezing van ouderlingen ,diakenen, en predikanten. Negenendertig stemmen worden uitgebracht.
de uitslag der stemmen was deze: Drieendertig stemmen waren voor verandering.Vier wilen het op de oude voet laten. En twee briefjes van onwaarde. Verder wordt er in deze vergadering besloten dat C. Vassen voor de diakonie zal timmeren omdat de diaken W. Slob met hem het huisje in de Neerpolder zal gaan nazien,welke reperaties er nodig zijn.
19 junij 1867.
De diakonie rekening heeft een batig saldo van f. 261,14. Door de kerkeraad werd besloten om de post der kerk van de rekening te schrappen,en door de gezamelijke lastente betalen vroeger werd zij betaald van de gelden die de predikant voor de attestatie ontving en in de catechisatiebus ontving. En aan de vergadering wordt het provinciaal reglement van de afdeling van het Sijnodaal reglement op de kerkeraad voorgelezen.
20 september 1867.
Deze vergadering is belegen geworden om het huishoudelijk regelement op de verkiezing van ouderlingen en diakenen,in het beroepen van predikanten vast te stellen. waaraan gevolg gegeven wordt en wel ter goedkeuring aan het bestuur wordt opgezonden.
18 december. Met gesloten briefjes worden de mannelijke lidmaten opgeroepen de verkiezing van ambsdragers in te vullen. Maarten de Koning wordt verkoren tot ouderling, en Klaas de Kuiper tot diaken. Het provinciaal bestuur heeft het stuk in het beroepen van een predikant nog niet goedgekeurt.
Tot leden der gemeente zijn ,na afgelegde belijdenis des geloofs voor den predikant en de ouderlingen den 7de april aangenomen ,en op den 10de daaraanvolgende bevestigd.
Volkert Boer,Arie Hagenaar, Cornelis Kreukniet, Willem den Toom, Gerrit Stek, Adriaantje van Meteren, Aantje van der Zouwen, Dirkje Kooijman, Jannigje Kooijman, Cornelia Verheul,Jan Verheul, Maria Verheul, Adriaana Cornelia Diepenhorst, Huibertje van Meibergen/
Op 21 april 1868. vindt de diakonie rekening plaats .Verder wordt behandeld de zaak van Catherina Schreuders van Groot Ammers,en ter beslissing wordt de vraag voorgesteld of de gelden ten hare behoeve voor 1866-1867-en 1868 reeds voorgeschoten door de diakonie zullen gerestitueerd worden,en of zij als lidmaat zal worden aangenomen. Met algemene stemmen is besloten de voorgeschoten gelden te restitueren,en bovengemelde vrouw als lidmaat te erkennen.
Kerkvisitatie op 5 mei. Alles is in orde.
In de december vergadering zijn de gebruikelijke verkiezingen gehouden,en wel door de mannelijke lidmaten. zeven dagen zal er een lijst ter inzage liggen.