1. junij 1870
Art. 1. alle leden tegenwoordig zijnde, opende de preses de vergadering met het gebed. art.2 de notulen worden gelezen,en goedgekeurd. art.3 het doel der vergadering is de vervulling der vacature door de beroeping van Do. R.A. van Deursen, die door de stemgerechtigde leden met volle meerderheid van stemmen verkozen was. tot leeraar dezer gemeente.

Dientengevolge werd de acte van beroeping opgesteld. door den kerkeraad,met een brief van de consulent,met toevoeging van het landstractement
f. 860,00 met een toelage van f. 80 gulden voor de kostenTerwijl nog f. 60 wordt toegezegd ter vervulling van 10 avond beurten gedurende de winter avonden.
20 junij 1870.
Na opening worden de notulen voorgelezen. ,en goedgekeurd. De preses wenst de kerkeraad geluk met de aanneming der beroepen predikant,en wenst daarbij zijn zegenbede uit ,over den toekomstige leeraar.Het wordt goedbevonden kerkvoogden te verzoeken een bewijs aftegeven,dat de beroepen leeraar f. 60 uit het kerkeraadsfonds zal worden verstrekt voor het houden der winterbeurten. Wordt besloten een adres aan de Sijnode ter tekening aan te bieden,met het verzoek van de gewone formule bij de doopsbediening te behouden.
25 Julij 1870.
Alle leden tegenwoordig, behalve N. den Besten.De preses opende de vergadering met gebed. De notulen worden goedgekeurd ..Wordt nata genomen van de gedane afkondigingen op welke geen beschuldiging is ingekomen,als men van het getuigschrift van de cl. Best van Edam wegens het zedelijk gedrag van den beroepenen.De stukken worden opgemaakt.1. de beroepsbrief.2. het attest van de cl. Best van Edam. 3 van de gedane afkondiging. 4. copie van de leggers. 5. een begeleidende brief aan het bestuur van Dordrecht. Einde vergadering.
23 Augustus 1870.
Alle leden tegenwoordig,benevens de consulenten de bevestigde leeraar. De consulent opent de vergadering met gebed. leest de notulen van de vorige vergadering.Dan worden de stukken aan de leeraar gegeven,dan draagt de consulent zijn taak over aan de nieuwe leeraar. Niets meer aan de orde zijnde sluit do R.A. van Deursen de vergadering met dankgebed.
22 September 1870. Alle leden aanwezig. De voorzitter opnd de vergadering met gebed, en leest de notulen voor. Deze worden goed bevonden. Dan wordt behandeld de te houden avondmaals viering,en besloten wordt deze te houden op 16 october,en een week daarvoor de voorbereidingspreek te houden. Naar het oordeel der kerkeraad behoeft niemand uitgesloten te worden.In verband hiermee is besloten om huisbezoek te doen op 11 en 12 october. De voorzitter steld voor de collekte voor de diakonie elke week na de Godsdiwenstoefening te tellen, opdat de administrerende diaken de colekte direckt kan meede nemen.Dit wordt eenparig goedgekeurd. De kerkeraad besluit eindelijk een boetelijst te maken,en wel voor diegenen die niet ter vergadering komt,en f. 0, 50 boete krijgt,of er moet een bijzondere reden zijn. en wie te laat ter vergadering komt moet 0,25 cent betalen.En wie zonder wettige verhindering niet ter kerke komt moet 0,15 cent betalen. Niets meer te verhandelen besluit voorzitter deze vergadering met dankgebed.
16 november 1870
Alle leden present,opening door de voorzitter met gebed. Notulen worden gelezen ,en goed bevonden. De naamlijst der stembevoegden manslidmaten wordt welke den behoorlijke tijd heeft door de kerkeraad voorgesteld. Voorts werd besloten de stemming door de manslidmaten voor een ouderling of diaken te doen plaats hebben op dinsdag de 22 november des sávonds van 7 tot 8 uur.
De vergadering is besloten met dankgebed. Dan heb ik nog een notule van 14 januari 1871. Afwezig is broeder Verheul. Hartelijk welkom worden geheten de broeders Kooijman, nieuw benoemd,en broeder diaken( geen naam ) wordt ook welkom geheten. De aanstaande avondmaals viering wordt besproken .Er zijn geen aanmerkingen op gemeente leden. Op de 22ste zal de voorbereidng worden gehouden.Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering een verzoekschrift in te dienen aan de gemeenteraad om de zondagsviering meer te handhaven. Niemand meer iets voor te stellen,wordt de vergadering met den gebeden besloten
17 januari 1871. Allen aanwezig, opening door de preses. De predikant stelde voor van de B 13 thans te behandelen. De vraag van de ledenadministatie uit leden van overslingeland. Algemeen wordt toegestemd besluit de vergadering met meerderheid van stemmen, dat de diakenen op den zelfde voet zullen voortgaan te bedelen,tenzij een uitspraak der hoogere bestuur hen verandering voorschrijft. Broeder Kooijman verwerpt tegen dit besluit van zijnen twegen protest aan te tekenen.
24 Januari 1871
Dit is de laatste notulen, welke in mijn bezit is.
Afwezig broede J. Kooiman. Opening der vergadering. De bedoeling van de vergadering is het bespreken van de arme bedeeling met het oog op den verandering in de winkel. De kerkeraad keurt algemeen goed naar vermogen der diakonie hierin te voorzien,om ieder die zich bij den administrerende diaken aanmeldt te onderhouden, terwijl br. Boer bij enkele voor wie hij dit nodig acht,een onderzoek zal worden gedaan naar de behoefte. Deze vegadering wordt met den gebeden besloten.
L.S.
Het is een hele puzzel geweest om het oude schrift zo goed mogelijk te ontcijferen, maar het heeft mij toch ook wel geboeid. En zeker zullen er wel wat foutjes zijn geweest, ik hoop dar u mij dat wil vergeven. Als je de papieren ziet hoe de dingen soms haast of helemmal onleesbaar zijn,dan kunt u het wel begrijpen.
De tijd na de laatste notulen is een tijd van ontzettende armoe geweest. Vele mensen kwamen echt in nood. En toch heeft de kerk veel gedaan voor deze mensen.Het is dan ook niet terecht dat mensen de kerk beschuldigde van deze armenzorg. Als bakker heb ik dat toch nog wel eens gehoord van mensen die van de kerk zijn afgekeerd,omdat ze zogenaamd dachten dat ze niet voldoende bijstand kregen. Maar goed, we zullen het nu hierbij laten.
Daan Overduin.