Vanuit de kerkenraadN.a.v. kerkenraadsvergadering van 9-9-2021

De mailbox, de diverse apps en de nieuwsbrief worden weer meer gebruikt. We merken dat het seizoen start. En gelukkig zijn er meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Daar kijken we naar uit. Bovenal mag het ons gaan om God steeds meer te ontmoeten en zo in relatie met Hem te leven, naar Zijn bedoeling en tot Zijn eer. Die verbondenheid met elkaar kan en mag ons aansporen om verbonden te zijn/worden met Hem. Van daaruit mogen we mensen zijn met vertrouwen in dit leven en verwachting voor de toekomst.
Voorzitter Bas van Genderen begon de vergadering afgelopen donderdag met het lezen uit Jeremia 7. We worden opgeroepen om naar Gods stem te horen. Zo zal Hij onze God zijn en wij mogen Zijn volk/Zijn gemeente zijn. Het volk had moeite met echt luisteren en ging meer haar eigen weg. De liefde tot God en de naaste vraagt (meer) aandacht.
Ds Dubbelman is voor de laatste keer aanwezig. Na bijna 15 jaar zullen we de wijze inbreng gaan missen. In een korte terugblik op zijn inbreng en deelname aan het moderamen mochten we ook constateren dat er veel goed is gelopen en dat we met de brede samenstelling van de kerkenraad ook dankbaar mogen zijn voor alle inbreng en afstemming met elkaar.

Invulling vacature
Er is een korte uitwisseling geweest over de invulling. Allereerst gelden vanwege de kerkorde van de PKN enkele formele regels. Daarvoor is “De PKN-gids voor het beroepingswerk”. Zo geldt o.a.: beroepingswerk kan niet eerder geschieden, nadat de vacature is ontstaan en de vorige predikant afscheid heeft genomen. En er dient formele toestemming te zijn mede op grond van financiële goedkeuring.
Als kerkenraad vinden we het belangrijk om eerst over enkele vragen goed met elkaar in gesprek te gaan. Wat hebben we als gemeente nodig? Voor welke vragen en ontwikkelingen staan we? Wat is daarbij onze (beleid)visie? Dat komt aan de orde in de vergadering van 7 oktober. 
Ds. Holtslag neemt voorlopig de werkzaamheden over, waar mogelijk. We beseffen als kerkenraad dat extra taken op hem afkomen en willen hem daarbij van harte ondersteunen.

Voortzetting diensten en activiteiten.
In het verlengde van de regelingen van de afgelopen maanden is het gebruik van de kerk en de Rank mogelijk. Voor de kerk gelden geen vaste aantallen. Wel dient de 1,5 meter nog in acht te worden genomen. De Covidcommissie kijkt er naar hoe de bezetting zo gunstig mogelijk kan uitvallen, zodat zoveel mogelijk deelnemers kunnen worden uitgenodigd.
Vanuit de jeugd en V & T zijn er flyers en mededelingen over de diverse activiteiten. Neem er kennis van en reageer waar nodig en gewenst.
De activiteiten in De Rank kunnen worden afgesproken met de beheerders.
De ouderlingen hopen het huisbezoek weer te gaan oppakken. Daarvoor zullen zij vooraf afspraken maken. Mocht er nog bezwaar zijn om bezoek te ontvangen, dan kan ieder dat vrijmoedig aangeven.

Opstart Focustraject.
Hiervoor is al een enthousiaste werkgroep gevormd. Diverse startactiviteiten zullen al enigszins gaan plaatsvinden. Daarover bericht de werkgroep zelf.

Extra overleg visie en beleid
In een extra overleg (16/9) gaat de kerkenraad verder met het bespreken van visie en beleid. Daarvoor zijn drie stappen voorgesteld. 1.  Overleg in kerkenraad over visie en missie, waarden, ontmoeting, interactie en eredienst. 2. Afstemming met en inbreng vanuit gemeente. 3. Uitwerking voor beleidsplan.
Mooi en goed om zo vooruit te kijken naar wat ons mag bezighouden. Temidden van dagen van afscheid en ook enige terugblik op zoveel zegeningen.
Bovenal bidden we om zegen en Inspiratie. Ons leven en onze toekomst ligt in Gods handen. Dat willen we blijven beseffen. Zo sloten we af met Psalm 27 vers 7. Als een bede voor fam. Dubbelman en voor ons allen “Verlaat u op de Heer!”.