Zondag 9 oktober 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst
Bij de diensten: In de morgendienst lezen we verder over de geschiedenis naar Israëls eerste koning en ontmoeten we Saul. De Schriftlezing is 1 Samuël 9:1-25.

Gedoopt: Afgelopen zondagochtend is Suze Marcus gedoopt. We wensen het hele gezin Marcus (Bogerd 10, 3381 DA), Gods zegen toe. 

De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 30 oktober. Ouders die verlangen naar de doop van hun kind kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Zondagsschool: Zondagmorgen na de kerkdienst is er weer zondagsschool voor kinderen die in groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten.

Jeugddienst: Zondagavond 9 april is er een jeugddienst met als thema: “Wie ben ik eigenlijk”. Hoe kijk je naar jezelf? Ben je wat je zelf vindt, of ben je wat anderen van je vinden? Bepalen andere wie of wat je bent, of trek je je daar niets vandaan? Waar haal je eigenlijk je eigenwaarde vandaan? De Bijbel zegt dat de mens geschapen is naar Gods beeld, maar wat betekent dat? Een groot aantal jongeren heeft de dienst weer voorbereid en verleent hun medewerking. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Catechisatie: Maandag en dinsdag is er weer op de gebruikelijke tijden catechisatie. Tijdens de mentorcatechese is het zendingspotje bestemd voor Bijbels en liedbundels voor de kerk in Kumi in Noordoost Oeganda. Dit is bij het Kumi Hospital Agro Park. Bij de ontwikkeling hiervan is een gemeentelid samen met onder andere Woord en Daad betrokken.

Gebedskring: De gebedskring komt op dinsdagavond 11 oktober a.s. bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zal van harte welkom om deze kring te bezoeken.

Vrouwenbijbelstudie: Dinsdag- 11 en donderdagmorgen 13 oktober hopen wij iedereen weer te ontmoeten in de Rank. We gaan een begin maken met de Bijbelstudie over Ezechiël. (Ezechiël 2:1-3:15) Vanaf 09.00 uur is er in zaal 5 koffie, thee en gelegenheid om kaarten te schrijven, waarna we om 9.15 uur beginnen.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: Woensdag 12 oktober a.s. is er een verenigingsavond van de mannenvereniging in zaal 3 van ‘de Rank’, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal de heer A. van Beuzekom verzorgen (Hebreeën 11: 21-40). 

Lezing Giessen-Oudekerk: Op woensdag 12 oktober zal ds. Kees van Velzen spreken over: Zie Ik ben met jullie…tot aan de voleinding van de wereld, Matt. 28:20. De bijeenkomst is in de Oude School, Oudkerkseweg 20. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.

Ds. van Velzen werkte jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg bij de Evangelische Omroep en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Nu is hij werkzaam voor de stichting Christenen voor Israël.

Erasmus: vrijdag 28 oktober is het de 550ste geboortedag van Erasmus van Rotterdam. Hij wordt gezien als één van de grootste geleerden van Nederland en stond aan de basis van de vertaling van de Bijbel in het Duits door de reformator Maarten Luther. Prof. dr. J. van Herwaarden, een groot kenner van Erasmus, zal deze dag een lezing over hem geven. U bent om 19.45 uur welkom in de Rank.

Open Doors-dag: Op D.V. zaterdag 5 november wordt de jaarlijkse Open Doors-dag gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze dag ontmoet u christenen die een hoge prijs betalen voor hun geloof. Gaat u/jij ook? Omdat ze weer een groot aantal bezoekers verwachten, is het nodig om je van tevoren aan te melden. Dit kan via de website: www.Opendoors.nl. Voor basisschoolkinderen is er een speciaal programma waarin met spelletjes, liedjes en workshops de vervolgde kerk dichterbij gebracht wordt. Voor meer informatie of voor afspraken over het vervoer, kunt u contact opnemen met fam. Kemkes, 653282 / kemkes@hetnet.nl

Verantwoording: Via ouderling W. Kwakernaak €10,00

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 14 & 28 oktober (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 10 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

a. Collecten: 9/10 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b. Crèche 0-1 jaar: 9/10 Monica Rietveld & Erica Stam; 16/10 Willemieke Goosens & Annemarieke Vink

c. Crèche 2-3 jaar: 9/10 Annelies Klop & Geeske Krijgsman; 16/10 Linda de Bruin & Marieke in ‘t Veld

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/10 Aniek Visser; 16/10 Daphne Zaal

d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/10 Christine Vink, Julia Dubbelman & Maureen van Pelt; 16/10 Thea Verspuij, Naomi de Jong & Ellen de Vogel

e. Wegbrengen bloemengroet: 9/10 Fam. Timmermans; 16/10 Willy Wijnbelt

f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 9 oktober bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 652962

g. Gastvrouw/heer: 9/10 v.m. Tineke Vollmüller & Frida Bogerd, n.m. Jeugddienstcommissie; 16/10 v.m. Betty van Oenen & Pim Vollmüller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Annemarie Verspuij
WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis: We zijn dankbaar dat de operatie van mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) goed is verlopen. Vrijdagavond kwam zij weer thuis uit het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. We wensen haar, al de andere zieken en de ouderen in ons midden Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman
WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Jaap en Anita Klijn (Neerpolderseweg 53, 3381 JP) hopen 11 oktober 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren jullie en jullie kinderen hiermee van harte kinderen en wensen jullie Gods zegen toe.
Meeleven: Na het afbreken van de operatie bij Gerda Donk (Bovenkerkseweg 36, 3381 KB) is er een geheel andere tijd aangebroken. Afgelopen vrijdag is zij thuisgekomen uit het ziekenhuis. In de voorbede willen we haar en allen rondom haar gedenken.

Uit de pastorie: Naast afgelopen weekend tijd doorgebracht te hebben met de jongeren van de gemeente op het kamp, mocht ik afgelopen zondagmiddag in Schelluinen aanwezig zijn bij de intrede van ds. H.E. Veldhuijzen. Het is goed dat deze buurgemeente weer een predikant mag hebben. Ook vanaf deze plaats feliciteren we hem, zijn gezin en de hervormde gemeente Schelluinen en wensen hen Gods zegen toe.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag