Zondag 13 januari
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. L. Lammers, Heerde

Heilig Avondmaal:
Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er weer dagboekjes gereed liggen ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 20 januari. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op dinsdag 15 januari van 18:30-19:00 uur, Kerkweg 1B.

Avondmaal:
Op verzoek willen we een enkele keer per jaar in de week van voorbereiding een avond organiseren om met elkaar te spreken over het avondmaal.
Op donderdag 17 januari willen we hier een begin meemaken. U bent welkom in de Rank om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 3 februari. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Week van Gebed: 20-27 januari:
Namens al de kerken in Giessenburg nodigen we u weer van harte uit om mee te bidden in de week van gebed waar wereldwijd aan wordt meegedaan. Het thema dit jaar is: “Recht voor ogen” (aangedragen door de Christenen uit Indonesië). U bent van harte welkom op de volgende avonden: Maandag 21 jan. in de Til; Dinsdag 22 jan. in de Hervormde Kerk in Giessenburg; Woensdag 23 jan. in de Stigt (onder de gereformeerde kerk); Donderdag 24 jan. in de Hervormde Kerk in Giessen-Oudekerk; Vrijdag 25 jan. voor de jongeren “Prayernight” in de Oude School te Giessen-Oudekerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor de jongeren vrijdag om 19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). We hopen dat u er bent op een of meerdere avonden. Het is voor onze mede broeders en zusters die het moeilijk hebben belangrijk en samen geeft een onderlinge band. Hebt u zelf gebedspunten dan mag u die meenemen. Ook mag u alleen aanwezig en in stilte mee bidden.

Egyptische predikanten:
Van 18-28 januari zal een groep Egyptische predikanten in Nederland zijn voor een uitwisselingsprogramma. Ds. Emil Bassaly en ds. Adel Abdelmesseh zullen van 19-21 januari in Giessenburg zijn. De preek in de avonddienst op zondag 20 januari zal door een van hen gedaan worden (voor vertaling wordt gezorgd) en verder zullen ze aanwezig zijn bij de catechisatie op maandag 21 januari. Bij een eerder bezoek van twee predikanten is er contact geweest met de diaconie en de zendingscommissie, maar graag willen we ook andere gemeenteleden de gelegenheid geven om hen te ontmoeten en te spreken. Engels spreken is dan wel een vereiste. Maar wanneer er een kring is of een commissie of gewoon wat gemeenteleden bij elkaar die het mooi vinden om hen te spreken, dan kan dat. Graag wil ds. Holtslag dan met hen bij u en andere leden van de kring of de commissie langs komen en om elkaar te ontmoeten tijdens een maaltijd. Mogelijkheid hiervoor is er op de zondagmiddag. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. J. Holtslag.. Op maandag zal er voorafgaand aan de catechese met de mentoren gegeten worden.

Thema-avond Geloofsopvoeding-Staan in deze wereld-HGJB:
Donderdag 31 januari 2019. Geloven lijkt niet meer zo vanzelfsprekend in onze tijd. Het stelt je als gezin en gemeente voor de vraag hoe je je verhoudt tot de niet-christelijke samenleving om je heen. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een feestje waar je niet achter kunt staan? Hoe ga je om met situaties die niet stroken met de christelijke normen en waarden? Hoe maak je je kinderen weerbaar om als christen te leven? Welke keuzes maak je bewust wel of juist niet? Wat zegt de Bijbel over de verhouding tot de wereld om je heen? Het wordt een interactieve avond met een Bijbelstudie, informatie over het thema, ouders ontvangen handvatten om beslissingen te nemen, gaan onderling in gesprek om ervaringen te delen en bemoedigen elkaar om samen sterk te kunnen staan. De avond wordt verzorgd vanuit de HGJB. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee in de Rank, de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. U kunt zich voor deze V&T avond aanmelden bij: enricowendy@van-tuijl.com Graag vóór 21 januari 2019. Van harte uitgenodigd!

Gemeenteavond 14 februari:
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond op donderdag 14 februari. Rond het centrale thema “diaconaal gemeente zijn”, zullen ook andere onderwerpen aan bod komen. In de pauze zal er ruim tijd zijn u/jou te laten informeren door o.a. de kerkrentmeesters. Aan de concrete invulling van de avond wordt nog hard gewerkt. Noteer voor nu de datum vast in uw/jouw agenda. Meer informatie volgt later.

Theatervoorstelling TimZingt:
Een avond (christelijk) cabaret; Timzingt. In samenwerking met World Servants organiseren we op vrijdag 22 maart 2019 in de gereformeerde kerk in Giessenburg, aanvang 20.00 uur, een avond met een wervelende mix van liedjes en cabaret: hilarisch en mooie liedjes, raak en scherp, eerlijke en tedere poëzie, ontroerend goed cabaret. Het zal gaan over kerk/geloof, onderwijs/opvoeding, liefde/relaties, veranderprocessen/persoonlijkheidsontwikkeling, en over arm/rijk. De doelgroep is (jong)volwassenen (ong 17 jr en ouder). Bent u erbij? Een kaartje kost EUR 15,00 en de opbrengst komt geheel ten goede aan World Servants. U kunt uw kaarten bestellen via timzingtgiessenburg@gmail.com of via Enrico van Tuijl, Wetering 2 (app of bel 06-23591743). We richten ons nu ook op belangstellenden buiten Giessenburg, dus van harte welkom of zegt het voort! Maar vol=vol!

VrouwenBijbelstudie:
Ook in het nieuwe jaar willen wij D.V. onze Bijbelstudieochtenden vervolgen en wel op dinsdagmorgen 15 januari en donderdagmorgen 17 januari. In deze laatste studie uit het boekje “In gesprek” schildert evangelist Johannes met een paar penseelstreken een helder portret van Thomas. Dit hoofdstuk gaat over “Twijfel”. Weet u van harte welkom om met ons na te denken over dit gesprek. Twijfel niet…maar kom gerust voor het eerst of opnieuw. Koffie staat klaar om 9.00 uur. Start om 9.15 uur. Tegen half 12 hopen we de ochtend dan afsluiten.

Gebedskring:
Dinsdagavond 15 januari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. En ieder is van harte welkom.

Zendingsbussen-Willem-Jan de Wit:
In de maanden januari en februari is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk in Egypte van Willem-Jan de Wit in Egypte. Hij geeft les aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Deze universiteit leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken. Diverse oud-studenten van Willem-Jan geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 12,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand november mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 2.438,46 en voor de extra collecte: € 547,50. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording diaconiecollecten vierde kwartaal:
De diaconiecollecten hebben in het vierde kwartaal in de maanden oktober, november en december 2018 het volgende opgebracht:  Kerk en Israël (7/10) € 659,06; Noodhulp Sulawesi (21/10) € 1.581,75; Immanuël Project (28/10) € 510,09;  Najaarszending (4/11) € 655,70; De Hoop (18/11) € 818,08; ZOA (25/11) € 750,20; De Herberg (9/12) € 746,26; World Servants (24/12) € 877,16; Zondagschool (25/12) € 374,80; Dorcas (30/12) € 610,41. De algemene diaconiecollecten op 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 2/12, 16/12, 23/12 en 25/12 hebben € 5.013,68 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
vrijdag 11 & 25 januari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 14 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin,(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Crèche 0-1 jaar: 13/1 Marije Dijkgraaf & Cateline Snoek; 20/1 Monica Rietveld & Alieke Kemkes

b.         Crèche 2-3 jaar: 13/1 Margreet Kwakernaak & Corine Terlouw; 20-1 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen

c.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 13/1 Imke van Houwelingen; 20/1 Jasmijn Basters

d.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 13/1 Christine Vink, Julia Dubbelman & Maria Dubbelman; 20/1 Jannemiek Overduin, Lidia Faro & Esther de Kuiper

e.         Wegbrengen bloemengroet: 13/1 Arie & Janie de Jong; 20/1 Fam. Timmermans

f.          Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 13 januari bellen naar: Arie den Boer, tel. 651673

g.         Gastvrouw/heer: 13/1 v.m. Jan & Gerry van Wijngaarden, n.m. Leo Timmer & Annemarie Verspuij; 20/1 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST

Meeleven:
Mw. Marja de Bruin-Tukker (AMA van Langeraadweg 2, 3381 LB) is donderdag 20 december tijdens het werk in de stal ongelukkig ten val gekomen. Zij liep daarbij een hersenschudding en een beschadiging aan haar rug op. Een lange periode van herstel is nodig waarbij zij vooral rust moet houden. We wensen haar en al de andere zieken in de gemeente Gods rust, kracht en genezing toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Ons gebed en meeleven gaan uit naar een ieder die in afwachting is van onderzoeken en van uitslagen. Dat u zich gedragen mag weten door de Heere, de God van het leven.

Uit de pastorie:
Jezelf wegcijferen om een ander te verhogen. Dat is niet is, dat we eenvoudig doen. Toch roept het geloof hier wel toe op. Jezus verhogen door Hem te aanbidden. Johannes de Doper is ons hierin voorgegaan. In Johannes 3:22-30 lezen we hierover. Een mooi gedeelte ter voorbereiding op de bediening en viering van het Heilig Avondmaal.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag