Zondag 29 mei 2016

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Bij de diensten
In de morgendienst zullen de Dabarteams aanwezig zijn die komende zomer actief zijn op camping De Put in Ottoland. Dit jaar zijn wij als gemeente gastgemeente. We zijn dankbaar dat ook jongeren uit de eigen gemeente dit werk willen oppakken. De prediking zal op evangelisatie gericht zijn. We lezen Handelingen 4:1-22. Na de dienst is er gelegenheid om de teams te ontmoeten in de Rank.

Giessenburg zingt – vrijdag 27 mei
Graag herinneren we u en jou aan deze muziekavond in de kerk, met orkest, koor en samenzang o.l.v. Martin Klop. Aanvang 19.30 uur. Het programma wordt ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl 

Jeugddienst
Het thema is: “Wat heb ik er aan”.
Wat is het nut van geloven?
Is een leven zonder Jezus misschien niet leuker en makkelijker?
Wat voor meerwaarde geeft het geloof aan je leven, hier en nu?
Een groot aantal jongeren heeft de dienst weer voorbereid en verleent hun medewerking. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

De Rank – opening zaterdag
Welkom zijn we! Ja, dat weten we nu wel… zaterdagmorgen 10:30 uur.
Al met al gaat de openingsceremonie wel een uurtje duren. Bij geschikte weersomstandigheden zal het gebeuren in de buitenlucht plaatsvinden. Goed om te weten dat voor wie een uur staan wat te veel van het goede is, er voldoende zitplaatsen zullen zijn.

De Rank – kerkdienst zondagmorgen
Bent u luisteraar van de kerkradio? Mogelijk bent u in de gelegenheid om toch eens naar de kerk te komen. Nou, eigenlijk bedoelen we de Rank. In het kader van de opening van het nieuwe gebouw nodigen we u uit om daar zondagmorgen de eredienst in beeld en geluid mee te maken. Een mooie gelegenheid, ook als dat normaliter te druk of wat ongemakkelijk is, of te lang zou duren. Schroom niet, neem gerust contact op met Marieke Stam (652222) of Janny Viveen (652726) als u met de kerkauto gehaald wilt worden.

Diaconiecollecte Woord en Daad
De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Ze werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. Het werk van Woord en Daad bestaat uit: armoedebestrijding, werken aan bewustwording van de achterban van de problematiek van armoede, werken aan maatschappijopbouw en beïnvloeding van het beleid op het Zuidelijk halfrond. Meer informatie kunt u vinden op de website woordendaad.nl. Als diaconie steunen we Woord en Daad onder andere door het sponsoren van 2 adoptiekinderen. Uw gaven voor deze organisatie zijn van harte aanbevolen.

Diaconale hulpdienst
Zondagmorgen, 22 mei, was de bevestigingsdienst van ambtsdragers. Een dienst met veel dankbaarheid. Er was het afscheid van de broeders Sjaak Timmermans en Erik Donk (jeugddiaken). Zij werden bedankt voor hun inzet, betrouwbaarheid en toewijding. De broeders  Jaap van Oenen en Jeroen Koekkoek nemen de taken met enthousiasme over. In de preek kwam vanuit Handelingen 3 naar voren dat er hulpbehoevenden zijn, die geld of zorg van anderen nodig hebben. In de naam van Jezus Christus werd hulp geboden door Petrus en Johannes.

Het ambt van diaken is o.a. om trouw en zorgvuldig  gaven en giften te doen toekomen aan hen die  datnodig hebben.  Dat is namens de gemeente. Naast geld is aandacht, tijd, hulp en zorg  voor anderen, juist ook in onze participatiemaatschappij, steeds meer nodig. Dat wil de diaconie stimuleren en behartigen.  Het helpen van hulpbehoevenden is een belangrijke roeping van de (hele) gemeente.  Gelukkig zijn er vele gemeenteleden die spontaan in hun omgeving helpen. Dan hoeft de diaconie niet te worden ingeschakeld. Toch blijven er nog diverse hulpvragen over. Daarvoor is een diaconale hulpdienst waarop ieder, indien nodig, een beroep kan doen. Binnenkort  delen we vanuit de gezamenlijke kerken in Giessenburg hierover een nieuwe folder uit. Zie de website. Voor de hulpdienst is al een lijst vrijwilligers, die willen helpen. We stellen het op prijs als u/jij zich ook aanmeldt. Zie de opgavelijst voor diaconale hulpdienst op de site of op de leestafel bij de ingang van de kerk.

Gebedskring
De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op dinsdagavond 31 mei a.s., aanvang 20.15 uur in de kerk.

Vrouwenvereniging “Lydia”
De één na laatste verenigingsmorgen van dit seizoen is op woensdagmorgen 1 juni a.s., aanvang 09.45 uur in ‘de Rank’.

Oud Papier
Vrijdagavond 3 juni a.s. komen Dick Muilwijk, Wim in ’t Veld jr., Goof Verspui, John in ’t Veld, Patrick van Genderen, Stefan Rietveld, Mathijs van Beuzekom, Theo Terlouw en Wijnand Timmermans bij u langs om uw papiercontainer leeg te maken.

Verantwoording kerkrentmeesters
In de maand april zijn de collecte-ontvangsten voor de kerk: de gewone collecten: €2.646,11 en de extra collecten: €481,60. Door miscommunicatie is er in april een extra collecte vervallen. Verder is er tijdens de huwelijksdienst van vorige week vrijdag van Frits en Mariëlle Zijderveld €152,20 ontvangen. Alle gevers, hartelijk dank!

Collectebonnen Verkoop
Vrijdagavond 27 mei & 10 juni (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 30 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel.0184-651069.

Afkondigingen
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

a. Collecten: 29/5 1. Diaconie: Woord & Daad, 2. Kerk
b. Crèche 0-1 jaar: 29/5 Angela de Wit & Martine Bood; 5/6 Monica Rietveld & Erica Stam
c. Crèche 2-3 jaar: 29/5 Annemarie de Kuiper & Jennina Zwijnenburg; 5/6 Thea Verspuij & Patricia de Jong; Reserve groepen 0-1 en 2-3 jaar: 29/5 Imke van Houwelingen; 5/6 Daphne Zaal
d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 29/5 Margreet van Genderen, Hannah van Veldhuizen & Caroline Koekkoek; 5/6 Jannemiek Overduin, Laura Holtslag & Miranda Schippers
e. Wegbrengen bloemengroet: 29/5 Fam. Kwakerknaak – Kwakerrnaak; 5/6 Fam. Romeijn
f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 mei bellen naar: Gerard Kemkes, tel. 653282
g. Gastvrouw/heer: 29/5 v.m. Dianne de Looff & Teus Visser, n.m. Arnelle v.d. Sande & Marieke Stam; 5/6 v.m. Adriaan van Houwelingen & Jeanet van Bruchem, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

Wijk oost
In het ziekenhuis: Mw. Lena den Boer – de Kreij (Peursumseweg 1J, 3381 KT) is vrijdag 20 mei weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zij heeft een nieuwe heup gekregen, maar vanwege een complicatie tijdens de operatie (een breuk in de kom) mag deze 6 weken niet belast worden. Na die tijd kan zij pas beginnen met de revalidatie. We wensen haar sterkte en Gods zegen.

Mw. L.W. Corstanje – Slooter (Verzorgingshuis “De Schutse”, Kamer 117, Mollenburgseweg 14, 4205 HA Gorinchem) verblijft in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We wensen haar Gods zegen.

Mw. E.A. van Pelt – van Dalen (Dorpsstraat 91, 3381 AE) is donderdag 19 mei geopereerd in het Beatrixziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en zij maandag 23 mei weer thuis kwam. We wensen haar Gods zegen over haar herstel. Tenslotte:

Laten we meeleven en bidden voor al onze zieke, rouw dragende en vervolgde broeders en zusters. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

Wijk west

Meeleven: Het herstel van ds. J. Kaai (Neerpolderseweg 72B-38) blijft vooruit gaan. Er is alle reden tot dankbaarheid. Tegelijk blijven wij hem in ons gebed opdragen. Hij verblijft nog in revalidatiecentrum De Hoogstraat (kamer 513, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht).

Ons medeleven en gebed gaat verder uit naar allen die te kampen hebben met zorgen, ziekte of andere problemen. Dat de Heere u nabij mag zijn en mag zegenen.

Uit de pastorie
Soms raad ik mensen aan om die momenten op te schrijven waarop ze iets van Gods handelen ervaren hebben. Zoals onlangs bij een gemeentelid dat op het werk tegen iets aanliep en niet wist hoe er mee om te gaan. Is er niet een Bijbeltekst of zo iets, las ik in een mail. Ik had geen idee. Eerst maar een gesprek aangaan. En wat is het dan mooi wanneer tijdens het gesprek een Bijbeltekst naar boven komt. Of beter gezegd van Boven gegeven wordt. Iets om te onthouden of om op te schrijven in het eigen geloofsboek. Misschien ook iets voor u?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag