Zondag 19 januari
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag vieren we als gemeente van Christus het Heilig Avondmaal. Door brood en wijn gedenken we dat de Heere Jezus in onze plaats stierf. Het avondmaal wordt ook bij enkele gemeenteleden thuisgevierd en na de morgendienst voortgezet in Bredero’s Hof. Wanneer het voor u onmogelijk is om naar de kerk te komen, dan bent u ook hier van harte welkom.

Diaconiecollecte Evangelische Hogeschool:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. De EH biedt onder andere de mogelijkheid aan jongeren om een jaar door middel van studie te bezinnen als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool. Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit doet zij vanuit de missie om jongeren toe te rusten om als christen in de samenleving te staan. Het EH-Basisjaar is een jaar waarin jongeren worden gestimuleerd om vanuit een persoonlijke, levende relatie met God te functioneren. Het doel is dat jongeren op een Bijbelse manier zelfstandig en verantwoordelijk hun houding kunnen bepalen binnen hun toekomstige vakgebied. De EH heeft geld nodig om dit goede werk te kunnen blijven doen. Vanwege het bijzondere karakter van het onderwijs van de EH (de EH biedt geen beroepsopleiding) ontvangen zij van de overheid geen enkele subsidie. Zij zijn dus voor de inkomsten volledig afhankelijk van giften. Uw gaven zijn daarom van harte aanbevolen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.eh.nl

Verkiezing ambtsdragers:
Dit jaar is de helft van de kerkenraad aftredend. Het gaat om 12 broeders die allen herkiesbaar zijn. We zijn zeer dankbaar dat op de kerkenraadsvergadering van donderdag 9 januari, 9 broeders zich herkiesbaar hebben gesteld, zodat er 3 vacatures ontstaan. Aftredend en herkiesbaar zijn de wijkouderlingen: Bas de Hoop, Wouter de Kuiper en Pim Vollmüller, ouderling scriba Arjan Overduin, de ouderling kerkrentmeesters: Ed Bohré en Erik de Bruijn, jeugdouderling 12- John in ’t Veld, jeugdouderling 12+ Gijsbert van Wingerden en diaken Jaap van Oenen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: de wijkouderlingen Wim in ’t Veld en Nico Zwijnenburg en jeugddiaken 12- Jeroen Koekkoek.

U wordt gevraagd namen in te dienen van broeders, die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te vervullen. A.s. zondag 19 januari zullen formulieren worden uitgedeeld waarop u per vacature de namen kunt invullen. Wij roepen u op om als gemeente uw betrokkenheid te tonen om namen in te dienen en de verkiezingen op te dragen in uw gebed. Tot en met maandag 27 januari a.s. kunt u de formulieren (uiteraard mag u het ook zelf op eigen briefpapier schrijven!) inleveren bij de scriba van de kerkenraad: Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21, of inleveren bij de pastorie aan de Kerkweg 1b of in de kerk, waar een doos op de leestafel zal staan. Het is ook mogelijk om namen in te dienen per mail bij de scriba : scriba@hervormdgiessenburg.nl Door de kerkenraad worden vervolgens, op donderdag 6 februari a.s., dubbeltallen opgesteld voor de verkiezingsvergadering welke op donderdagavond 20 februari om 19.30 uur in de kerk gehouden zal worden. Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

Week van Gebed:
We nodigen u weer van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er in deze week gebeden. Het thema dit jaar is: “Buitengewoon”. Aangedragen door de Christenen van het eiland Malta. De kerken in Giessenburg doen hier weer gezamenlijk aan mee.

U bent van harte welkom op de volgende avonden:

  • Maandag 20 januari : In de Til bij de Rafaël gemeente
  • Dinsdag 21 januari in de Herv. Kerk in Giessenburg
  • Woensdag 22 januari in de Stigt, onder de Gereformeerde kerk
  • Donderdag 23 januari in de Herv. Kerk in Giessen-Oudekerk
  • De avonden beginnen om 20.00 uur.

Kerk – School – Gezinsdienst:
Zondag 26 januari is deze dienst met als thema: Had je dat gedacht.  De kinderen van de basisschool lezen vanaf komende maandag de volgende Bijbelgedeelten:

  • Maandag: Had je dat gedacht een Koning in een kribbe? – Lukas 2:1-21
  • Dinsdag: Had je dat gedacht, dat een jongen van 12 al zo wijs was? – Lukas 2:41-52
  • Woensdag: Had je dat gedacht, dat de netten toch vol raakten? – Lukas 5:1-11
  • Donderdag: Had je dat gedacht, dat een blinde weer kon zien?     – Lukas 18:35-43
  • Vrijdag: Had je dat gedacht, een Koning aan een kruis? – Lukas 23:26-48 (Voor jonge kinderen wordt geadviseerd ook de opstanding erbij te lezen. Lukas 24:1-12)

Into the Wild:
En we zitten helemaal VOL! Met 24 avonturiers zullen we de Noorse wildernis intrekken. Dit betekent dat de informatieavond ook (met name) bedoeld is voor de deelnemers. Ga je niet mee en wil je toch graag meer weten? Wees welkom op 22 januari in De Rank, inloop 20:15. Een avontuurlijke groet!

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagavond 22 januari worden de leden van de mannenvereniging verwacht in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang19.45 uur. De heer H. Rietveld zal de inleiding verzorgen (H.C. zondag 8).

Verantwoording:  
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
24 januari & 14 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 20 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 19/1 1. Diaconie: Evang. Hogeschool, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 19/1 Monica Rietveld & Febe Troost; 26/1 Annelies Klop & Aniek          Visser 

c.         Crèche 2-3 jaar: 19/1 Marjanne de Hoop & Margreet Muilwijk; 26/1 Cateline Snoek &     Mirthe van Houwelingen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 19/1 Noa Terlouw; 26/1 Berit Donk

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 19/1 Julia Dubbelman, Hannah van         Veldhuizen & Sven Vink; 26/1 Geen Bijbelcrèche

f.          Wegbrengen bloemengroet: 19/1 Fam. van Houwelingen; 26/1 Anke Buchner & Joke     Pladdet

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de morgendienst op zondag 19 januari  bellen naar Sylvia den Toom,      tel. 652845 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

h.         Gastvrouw/heer: 19/1 v.m. Herman & Corrie Visser, n.m. Leo Timmer & Sjanie   Bouter; 26/1 v.m. Joke de Kuiper & Jeanet van Bruchem, n.m. Arie van Houwelingen          & Annemarie den Uil

WIJK OOST

Overleden: Zaterdagmiddag, 11 januari, overleed Willem (Wim) Muis. Gedurende zijn leven is hij verschillende keren ernstig ziek geweest, maar herstelde hij steeds weer. Bijna 3 jaar geleden werden er echter uitzaaiingen op verschillende plekken in zijn lichaam gevonden en werd duidelijk dat hij niet meer kon genezen. Hij onderging behandelingen om de ziekte tot stilstand te brengen en we zijn dankbaar dat dit lange tijd redelijk goed is gegaan. Lange tijd kon hij elke maandagmorgen aanwezig zijn bij de schoonmaakploeg, om de kerk schoon te maken. Ongeveer anderhalve maand geleden bleek dat verdere behandeling geen zin meer had en de ziekte zich doorzette. De laatste week ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij is thuis overleden. Wim Muis is 71 jaar oud geworden. Gedurende zijn ziek zijn, ervoer hij de nabijheid en kracht van God. Dit komt ook tot uitdrukking in de tekst uit 2 Timotheüs 2: 11 die hij zelf uitkoos voor bovenaan zijn rouwkaart: Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.

Donderdagavond, 16 januari, is er in de Rank gelegenheid om te condoleren van 19:00 uur tot 20:30 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdagmiddag 17 januari in de kerk. De aanvang van de dienst is 13:30 uur en aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. Na de begrafenis is er ook gelegenheid om te condoleren in De Rank.

Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw Anneke en zijn verdere familie.

Met vriendelijke groeten: M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Allen die door zorgen of ziekte of andere problemen oor moeilijke tijden gaan wensen Gods zegen toe. In de voorbede brengen we ze voor Gods troon.

Avondmaal: In de avonddienst hoop ik met u te lezen Johannes 6:28-40. Woorden die we  willen lezen in het licht van dankzegging Heilig Avondmaal. Allen een goede voorbereiding gewenst.

Uit de pastorie: Het was maandag een enerverende avond op de brugklascatechese. Naar aanleiding van een eerdere avond over het zesde gebod (u zult niet doodslaan) zijn we het gesprek aangegaan over beschermwaardigheid. Wanneer is leven beschermwaardig? Zijn er momenten waarop iemand beschermwaardigheid verliest? Is er een moment waarop er geen beschermwaardigheid is? Een aansprekende tekst bij dit alles was Jeremia 1 vers 5. “Voordat Ik u in de [moeder]schoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.” Het overdenken en bespreken meer dan waard.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag