Zondag 25 juni 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Diaconiecollecte Bright Star Education
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Bright Star Education Nederland. Zij zet zich in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen. Daarnaast worden er bijlessen aan leerkrachten van andere basisscholen gegeven. Voor meer info: www.bsenl.nl . Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie

Rommelmarkt
Onder prima weersomstandigheden vond afgelopen zaterdag de rommelmarkt plaats. Het was gezellig druk in en om ‘De Rank’, de Dorpsstraat en in de kerk. De rommelmarkt heeft het mooie totaalbedrag van € 19.500 opgebracht. We willen iedereen die hier een bijdrage aangeleverd heeft hartelijk bedanken.

Dabar
De voorbereiding van Dabar zijn weer in volle gang en we vragen uw en jouw gebed voor de teams en de commissie voor al de voorbereidingen. Het is verder ook bijzonder dat we dit jaar voor de 50ste keer Dabar kunnen doen op camping de Put! We willen dit vieren tijdens het weekend van 2 en 3 september. Als u ooit in de commissie zat of teamlid bent geweest bent u 2 en 3 september welkom. Als gemeentelid kunt u ons komen bezoeken op zondag 3 september tijdens de campingdienst en daarna. Binnenkort zullen in de gemeente de programmaposter verschijnen met de tijden. Zie ook de Facebookpagina van Dabar Ottoland voor meer informatie. Wilt u ons als vrijwilliger helpen stuur ons dan gerust een mail via dabarottolandreunie@gmail.com. We kunnen uw en jouw steun ook in gebed goed gebruiken. We zien naar u uit!

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’
De heer H. v.d. Meij zal op vrijdagavond 30 juni a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Oud Papier
Uw oud papier wordt op vrijdagavond 7 juli a.s. weer bij u opgehaald. De chauffeurs en beladers voor deze avond zijn: Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Wim van Genderen, Leo Timmer, Koen van Genderen, Jasper den Toom & Bas Boon. Willen de chauffeurs en beladers er aan denken hun pasjes mee te nemen dit i.v.m. (eventuele) controle.

Ruilen busjes Kerkradio
Bent U, als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje dan komen we tussen nu en twee weken bij u langs om het om te ruilen. Groeten van  Petra, Sjaak en Gerard

Verantwoording
Via ouderling A. de Bruijn € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 23 juni & 14 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 26 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 0184-651069.

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 25/6 1. Diaconie: Bright Star Education, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 25/6 Geeske Krijsman & Anne-Marie Meerkerk; 2/7 Annelies Klop & Marieke Kool
  3. Crèche 2-3 jaar: 25/6 Annemieke Aalbers & Annemarie Marcus; 2/7 Erica Stam & Nelleke Visser
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 25/6 Aniek Visser; 2/7 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 25/6 Maartje van Druten, Naomi de Jong & Lisa v.d. Sande; 2/7 Margreet van Genderen, Rachel Terlouw & Diana Erkelens
  6. Wegbrengen bloemengroet: 25/6 Gerard & Marjan de Jong; 2/7 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 25 juni bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
  8. Gastvrouw/heer: 25/6 v.m. Leo Timmer & Wilma Troost, n.m. Jeanette van Bruchem & Arnelle v.d. Sande; 2/7 v.m. Marieke Stam, Tineke Vollmüller & Miranda Schippers, n.m. Margreet van Genderen & Anke Buchner

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. T. de Groot-Advokaat (Muisbroekseweg 41, 3381 KM) moest zondag 11 juni opgenomen worden in het ziekenhuis. Dinsdag 13 juni is zij verhuisd naar verpleeghuis Het Gasthuis, Afdeling Leypoort (Kamer 21), Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem. Laten we voor haar bidden en we wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Mw. Corrie van Geffen-van Wijk (Giessenlaan 17, 3381 AK) wordt vrijdag 23 juni geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We bidden om Gods zegen over de operatie en over het verdere herstel.

Tenslotte: Komende zondag vieren we als gemeente het avondmaal. Het laat ons zien en ervaren dat Jezus Christus in ons midden is en we door Hem ook met elkaar verbonden zijn. Daarbij wijst het ook naar de geweldige toekomst die steeds dichterbij komt. We zullen Hem dan zien en samen met Hem aan tafel zitten in Zijn volmaakte koninkrijk. We lezen opnieuw Handelingen 4: 23-31. In het laatste vers geeft God een antwoord op het gebed van de apostelen waarin zij vragen om vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In/uit het ziekenhuis: Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) wordt maandag 26 juni voor een aantal weken opgenomen in Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Hans Berger Kliniek, Postbus 250, 4900 AG Oosterhout. We wensen haar Gods zegen en genezing toe.

Deze week mocht naar aller waarschijnlijkheid mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381JS) thuiskomen uit het ziekenhuis. We wensen haar en allen rondom haar Gods zegen en kracht toe.

Zondagavond
In de avonddienst is er voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. De Schriftlezing zal zijn Efeze 2:1-10. Een gedeelte dat we zullen betrekken op Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat hier over het leven vanuit de verlossing. Dat wil zeggen de dankzegging. Allen een gezegende Avondmaalszondag gewenst.

Uit de pastorie
Het is een heel werk geweest. Al vanaf november. Maar afgelopen zaterdag stond alles op de juiste plek en kon om 8:30 uur de rommelmarkt voor geopend verklaard worden. Een mooie dag met een schitterende opbrengst. Toen ik aan het begin van de avond thuiskwam van een familiedag, viel mij op dat alles rondom de kerk aan kant was. Dat moet ook een heel werk geweest zijn. Een woord van dank en een compliment voor eenieder die zich heeft ingezet en bijgedragen heeft aan een mooie activiteit.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag