Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
19.00 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 12 april (Pasen)
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Op Goede Vrijdag zal de orde van dienst als volgt zijn:

 • Gezang 183:1,3
 • Votum en groet
 • Opwekking 614:1,2 en refrein
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 89:19 (o.b.)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 23:32-43
 • Psalm 22:1,3 (n.b.)
 • Preek
 • Gezang 181:4,6
 • Schriftlezing: Lukas 23:44-48
 • Psalm 31:4 (n.b.)
 • Preek
 • Gezang 189:3,4
 • Dankgebed en voorbede
 • Collectemoment
 • Gezang 192:1,2,6
 • Zegen

Vanuit het moderamen:
In de huidige situatie rond de coronacrisis is ook het moderamen gebonden aan een andere manier van ontmoeting en vergaderen. In een zogenaamde Teamsessie per beeld en geluidsverbinding vindt regelmatig overleg plaats over de maatregelen en huidige gang van zaken. Eventueel te nemen besluiten worden per mail kortgesloten met de kerkenraad. Vanuit deze afstemming geven we graag het volgende door aan alle gemeenteleden:

Gezien de nog steeds toenemende ernst van de Corona besmetting houden we de bezetting voor de diensten nog minimaal. Vanaf Paaszondag hopen we van zangondersteuning gebruik te maken, met eventueel nog een extra muziekinstrument. Alles met inachtneming van de voorschriften.

De geplande bijzondere diensten (zoals afscheid kinderen zondagsschool, doopdienst, bevestiging ambtsdragers) worden doorgezet naar nader te bepalen data. De verkiezing voor de laatste invulling van de vacature wijkouderling is uitgesteld. Er komt wekelijks op de woensdagavond een (verbindend) moment vanuit de kerk, dat met beeld en geluid wordt uitgezonden. Dit wordt verzorgd door V&T en de gebedsgroep.

We hebben vele positieve reacties gehoord over de uitgezonden diensten, zowel technisch als inhoudelijk. Daarbij is de verbondenheid met elkaar en onze hemelse Vader als goed ervaren. Dat geldt gelukkig ook voor onze predikanten. We dragen onze/alle voorgangers ook van harte extra op in het gebed, alsmede allen die intensief betrokken zijn bij de hulp en zorg rondom de opvang en maatregelen in deze Corona-tijd.

Diaconiecollecte voor de voedselbank:
De opbrengst van de diaconiecollecte op goede vrijdag, is bestemd voor de voedselbank van Giessenlanden en Zederik. Ook in onze directe omgeving is armoede. Bij de voedselbank kunnen mensen voor wie het inkomen ontoereikend is, een keer per week een voedselpakket afhalen. De Voedselbank is een organisatie die armoede en verspilling wil tegengaan. Bij producenten worden voedingsmiddelen ingezameld waarvan de kwaliteit nog steeds goed is. Daarnaast is de voedselbank volledig afhankelijk van giften. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Diaconiecollecte voor Open Doors:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. We voelen ons als gemeente betrokken bij onze vervolgde broeders en zusters en bij het werk van Open Doors en we bieden ook praktisch steun door regelmatig kaarten te versturen naar vervolgde geloofsgenoten. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

V&T – gevarieerd:
De komende weken zullen we op woensdagavond bijeenkomsten verzorgen via Kerk Radio/TV en via het YouTube kanaal dat ook voor de erediensten benut wordt. Om er een bijeenkomst in te zien moeten we dan wel een bijzondere bril opzetten, want slechts maximaal drie personen zitten daadwerkelijk bij elkaar. U en jij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen, zij het op afstand.  Het ligt in de bedoeling om een 2-wekelijks stramien aan te houden. De even weken zullen ingevuld worden vanuit V&T, waarbij  muzikale uitvoeringen, Bijbelstudies, boekbesprekingen en meditatieve momenten terugkerende onderdelen zijn. In de oneven weken zal een deel van de gebedskring actief zijn. Om vanuit de kerk in verbondenheid met u en jou als luisteraar/deelnemer een Bijbelgedeelte te lezen, kort te bespreken en gezamenlijk de Here aan te roepen in gebed. Steeds zal de aanvangstijd 19:15 uur zijn. De duur zal volgens voornemen rond de 30 minuten zijn. Goed om te weten: de sessies worden opgenomen en zijn dus ook op een later moment te openen. Praktische info op www.hervormdgiessenburg.nl

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 13 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 10/4 1. Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk; 12/4 1. Diaconie: Open Doors, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen bloemengroet: 12/4 Fam. v.d. Vlies – van Genderen; 19/4 Fam. de Groot.

WIJK OOST

Meeleven:
Dinsdag 7 april onderging mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) een onderzoek aan haar been in het UMC ziekenhuis te Maastricht. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ze vervolgens meteen een dotteroperatie aan dit been ondergaan en een nacht in het ziekenhuis moeten blijven. Laten we bidden om bescherming en Gods zegen over de behandeling en het herstel.

Tenslotte,
Komende zondag hopen we als gemeente (via internet) samen het Paasfeest te vieren. Gezegende dagen gewenst.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Woensdag heeft de operatie plaatsgevonden die dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381KB) moest ondergaan. We hopen dat alles goed gegaan is en bidden om een voorspoedig herstel en thuiskomst.

Laat ons gebed heel de gemeente doorgaan en laten we zeker het zorgpersoneel en de overheid niet vergeten.

Uit de pastorie:
Het was mooi om van verschillende kinderen een reactie te krijgen op de preekpuzzel. De antwoorden die ik ontving waren allemaal goed. De gekleurde vakjes vormden een kruis. Maar het mooiste was om zo even contact te hebben en te horen hoe het is. Kinderen missen school en kerk en vooral hun vriendjes. Ook voor deze gemeenteleden past het ons om te bidden. Zo mogen we biddend op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Gezegende dagen gewenst.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag