Zondag 11 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering H.A. & bevestiging van ambtsdrager
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld, jeugddienst

Bij de diensten:
Terwijl we terug mogen kijken op een mooie en goede zondag van bevestiging en intrede, mogen we gelijk uitzien naar opnieuw een bevestiging. Dit maal van een ouderling. Komende zondag zal Martijn Donk bevestigd worden als ouderling en nemen we afscheid van Jan van Wijngaarden, die de gemeente vele jaren als ambtsdrager heeft gediend. In de dienst zullen we ook afscheid nemen van Gerard Kemkes als kerkrentmeester en zullen Jan Hakkesteegt en Cees Ouwerkerk bevestigd worden als kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat zowel het pastoraat, als het werk van het college van kerkrentmeesters zijn voortgang mag hebben. Na de dienst heeft u gelegenheid om in de Rank de broeders de hand te schudden.

In de dienst maken we ook een begin met de voorbereiding op de bediening en de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 18 september. We lezen Markus 8:34-38 en Micha 6:6-8. Dit in het licht van de vraag of het goed is met uw ziel.

Censura Morum:
Op 12 september is er van 19:00-20:00 uur gelegenheid om aan de pastorie aan de Kerkweg 1 B te spreken over vragen met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal.

Medische zending voor oogzorgteam in Ethiopië:
De diaconiecollecte van deze week is bestemd voor het oogzorgteam in Ethiopië. Oogzorg is meer dan alleen operaties uitvoeren. See you foudation geloofd in een integrale en duurzame aanpak. Armoede en visuele beperkingen gaan hand-in-hand. Meer dan 90% van de mensen met een visuele beperking wonen in ontwikkelingslanden. Terwijl 90% hiervan te voorkomen of te genezen is. Voor mensen met een beperking zijn oogcentra vaak niet toegankelijk.

See you foudation maakt oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Lokale gemeenschapswerkers sporen kinderen en volwassenen met een visuele beperking zo vroeg mogelijk op en geven de bevolking ook voorlichting over oogziekten. Ze maken de gemeenschap bewust van blindheid en oogzorg. Zij zorgen voor kwaliteitsvolle medische apparatuur en opleidingen. Meer informatie over het werk van See you foudation kunt u vinden op https://www.seeyoufoundation.nl/. Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen!

Viering Avondmaal:
Aanstaande zondag is de voorbereiding van het Heilig Avondmaal en op zondag 18 september hopen we het sacrament te vieren en te gedenken. De viering vindt plaats in de kerk in beide diensten en tijdens de morgendienst in de Rank. Op de tafels staan het brood (in mandjes) en de wijn (in kleine bekertjes) klaar. Op een oproep van de predikant worden belijdende leden aan de tafel genodigd en na de instellingswoorden en gedenkwoorden kan op aangeven van de predikant gezamenlijk het stukje brood worden gebruikt en de wijn. Belijdende leden zijn vrij om in de kerk of in De Rank “aan te gaan”. Door een kleine uitbreiding met de tafels en de viering in De Rank zelf (in aanwezigheid van een ouderling en diaken) is de verwachting dat er ’s morgens maximaal drie gangen zullen zijn. Als in de kerk alle zitplaatsen (tijdens de morgendienst) zijn bezet, dan is uitwijking naar De Rank of de avonddienst een mogelijkheid. Tijdens de morgendienst kunnen de kinderen van de basisschool na de eerste avondmaalstafel naar een eigen bijeenkomst in De Rank. We zien uit naar goede diensten in verbondenheid met Christus en elkaar.

Gemeentedag:
Het is aftellen. Nog maar 2 weken en dan is het gemeentedag. Heeft u zich al opgegeven voor de foodmarket (de maaltijd) of als vrijwilliger? We hebben nog diverse vrijwilligers nodig, o.a. voor de op- en afbouw van het schoolplein, bakkers voor de high tea en helpers bij de activiteiten op het schoolplein. Opgeven voor de maaltijd of opgeven als vrijwilliger kan via www.hervormdgiessenburg.nl Kom vooral ook ’s middags naar de activiteitenmarkt die om 14.00 uur van start gaat op het schoolplein van CBS De Hoeksteen. De ideale gelegenheid voor jong & oud om elkaar te ontmoeten en leuke activiteiten met elkaar te ondernemen.

Belijdenis:
Ook dit jaar hopen we weer te starten met een belijdenisgroep. Wanneer je mee wilt doen of hier een gesprek over wilt, geef dit dan aan bij één van de predikanten.

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag 2x €20,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 12 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
11/9 1. Diaconie: Medische Zending, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 11 september bellen naar P. de Koning, tel. 06 53425019 en voor de avonddienst naar B. Pesselse, tel. 06 50235236

Wegbrengen Bloemengroet:
11/9 Fam. B. Vollmüller; 18/9 Fam. Kemkes- Muilwijk

Crèche 0-3 jaar:
11/9 Marjanne de Hoop, Jolanda Kamphuis & Esmee Pierhagen; 18/9 Tanja Korevaar, Lydia Korevaar & Anna Visser

Bijbelcrèche:
11/9 Marit Visser & Lilian van Wijnen; 18/9 Annemarie Marcus & Hadassa van Zuthem

WIJK OOST

Huwelijksjubileum:
Dinsdag 6 september waren Teo en Corrie van der Grijn (Dorpsstraat 68, 3381 AH) 45 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit jubileum. Gods zegen en nabijheid gewenst.

Pastoraat:
De komende weken hoop ik steeds meer gemeenteleden te ontmoeten in het pastorale gesprek. Dat kost natuurlijk tijd, dus helaas kan ik niet iedereen op korte termijn ontmoeten. Sommigen zullen erg sterk verlangen naar een pastoraal gesprek omdat er u dingen van het hart moeten of omdat u de steun van gebed nodig heeft. Dan wil ik u vragen niet te aarzelen en contact op te nemen zodat ik snel bij u langs kan komen!

Vanuit de pastorie:
We kijken terug op een mooie bevestigings- en intrededienst. Bijzonder om zo in het ambt te beginnen en ontvangen te worden door de gemeente. We willen iedereen hartelijk danken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid op deze dag en zien er naar uit in de komende periode de gemeente steeds beter te leren kennen!

Hartelijke groet,
Dominee Menkveld

WIJK WEST

Geboren:
Op woensdag 31 augustus zijn Melle Meeuwissen en Samantha Bongers (Wilhelminalaan 84, 3381 BR) verblijd met de geboorte van een dochter. Ze noemen haar Maeve Mijke Kate. Van harte feliciteren we Melle en Samantha met de geboorte van Maeve en wensen we hen Gods zegen toe bij haar opvoeding.

Uit de pastorie:
September is nu al een maand om met dankbaarheid over te spreken. Bevestigingen in het ambt op de eerste twee zondagen. De viering van het Heilig Avondmaal. De gemeentedag en de startzondag. Het zijn allemaal zegeningen die we uit Gods hand ontvangen. Oktober mag doorgaan met het jongeren startweekend, twee doopdiensten en de start van het winterwerk. Laten we niet vergeten om te danken. De zegeningen zijn overvloedig.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag