Vrijdag 14 april 2017, Goede Vrijdag
19.00 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

Zondag 16 april 2017, Pasen
09.30 uur: ds. J. Holtslag, beeldverbinding met ‘de Rank’
18.30 uur: ds. A.F. Troost, Ermelo, m.m.v. Interkerkelijk Koor “Aqua Viva”

 

Terugblik belijdenis: We zijn dankbaar voor de dienst van afgelopen zondag waarin 13 broeders en zusters in het midden van de gemeente hun geloof hebben beleden en twee van hen gedoopt werden. Na hun belijdenis kregen zij de volgende teksten mee: Gerard Bouter: 2 Timoteüs 4: 18; Rozemarij Dijksman: Jesaja 41: 14; Willeke Faro: Matteüs 6: 33; Rick van Genderen: Hebreeën 13: 5; Amasja Harrewijn: Spreuken 16: 3; Laura Holtslag: Psalm 32: 8; Mirthe van Houwelingen: Filippenzen 1:6; Manon de Kok: Matteüs 28: 20; Elbert Kroon: Romeinen 5: 1; Jan Kees Schakel: Psalm 43: 3; Mariska Stam: Psalm 139: 1-2; Febe Troost: Psalm 121: 2; Dirk van Wijngaarden: Psalm 138: 8. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Stille Zaterdag 15 april 2017: Op Stille Zaterdag willen we om 19.00 u. bij elkaar komen in de Hervormde Kerk van Giessenburg. Om met elkaar te gedenken wat Jezus voor ons deed. Om met elkaar Bijbelgedeelten te lezen over het Lijden en Sterven van onze Heiland. Om met elkaar te luisteren naar muziek en om met elkaar te zingen. Samen zingen is samen belijden, is benaderen, is leren begrijpen, is voelen en ervaren, maar slechts ten dele, want wat Jezus deed, is zo vol liefde en ontferming, dat wij slechts op afstand kunnen staan en zien en overdenken: Hij voor mij! Verschillende gemeenteleden zullen aan dit muzikale moment hun medewerking verlenen. Het orgel zal bespeeld worden door Robert van Eijl.

Diaconiecollecte voor de voedselbank: De opbrengst van de diaconiecollecte op goede vrijdag 14 april is bestemd voor de voedselbank van Giessenlanden en Zederik. Ook in onze directe omgeving is armoede. Bij de voedselbank kunnen mensen voor wie het inkomen ontoereikend is, 1 keer per week een voedselpakket afhalen. Op dit moment zijn circa 96 gezinnen (260 personen) afhankelijk van de voedselbank. De Voedselbank wil naast armoede ook verspilling tegengaan. Bij producenten worden voedingsmiddelen ingezameld waarvan de kwaliteit nog steeds goed is. Moeder Theresa zei het al: “Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, maar de verspilling”. De voedselbank is volledig afhankelijk van giften. Van harte aanbevolen.

Diaconiecollecte SDOK: De diaconiecollecte op eerste paasdag 16 april is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. Dit doet SDOK door voorlichting en bewustmaking van christenen in eigen land en door het bieden van praktische steun aan vervolgde christenen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Opbrengst diaconiecollecten eerste kwartaal: De diaconiecollecten hebben in de maanden januari, februari en maart het volgende opgebracht:  Evangelische Hogeschool  (22/1) € 672,65, Edukans (29/1) € 766,19, Project 10 27 (5/2) € 747,84, SZOS (12/2) € 736,80, Exodus (26/2) € 663,72, Noodhulpcollecte hongersnood Afrika via Woord en Daad (19/3) € 2.487,85, Jeugdwerk (26/3 ochtend) € 416,11. De algemene diaconiecollecten, 7 stuks, hebben in het eerste kwartaal € 3.951,01 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording: Via de bloemengroet: 20 euro.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 28 april & 12 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘de Rank’.

            Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de meivakantie op vrijdag 28 april a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 17 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 14/4 1. Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk; 16/4 1/ Diaconie: SDOK, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 16/4 Margriet Kooijman & Thea Verspuij; 23/4 Teresia den Boer & Lia v.d. Vlist
  3. Crèche 2-3 jaar: 16/4 Annemarie de Kuiper & Annelies Klop; 23/4 Annemieke Aalbers & Ellen de Vogel
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 16/4 Noa Koekkoek; 23/4 Rachel Terlouw
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 16/4 J.O., Rachel Terlouw & Laura Holtslag; 23/4 Geen bijbelcrèche
  6. Wegbrengen bloemengroet: 16/4 Fam. L. Timmer; 23/4 Fam. Schippers
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op Goede Vrijdag (14 april) naar Piet Donk, tel. 652670; zondag 16 april naar Fam. Kemkes, tel. 653282
  8. Gastvrouw/heer: 14/4 (Goede Vrijdag) n.m. Hanneke Hakkesteegt & Marieke Stam, 16/4 v.m. Joost Dijkgraaf & Dik Muilwijk, n.m. Theo Terlouw & Arie van Houwelingen; 23/4 v.m. Jannie de Groot & Gerwold Verspui, n.m. Annemarie den Uil & Rian Faro
  9. Zondagsschool: 16/4 Geen zondagsschool; 23/4 Afscheidsdienst

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. J.A. van Beuzekom (Doetse Vliet 22, 3381 HB) kwam zaterdag 8 april thuis uit het ziekenhuis. Zijn behandelingen worden de komende tijd thuis voortgezet. We wensen hem en al de andere zieken in ons midden Gods zegen en nabijheid toe.

Huwelijk: Op D.V. vrijdag 12 mei hopen Aart van der Linden (Dr. Welfferweg 47, 3615 AL Westbroek) en Jacoline de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ) in het huwelijk te treden. Zij willen elkaar het ja-woord geven om 12:45 uur in het gemeentehuis te Hoornaar. Vervolgens willen zij Gods zegen vragen over hun huwelijk om 15:30 uur in de Hervormde kerk te Giessenburg (Kerkweg 1A). Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Op de trouwkaart staat Psalm 33: 20-22: Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op Zijn heilige Naam vertrouwen wij. Schenk ons Uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd. Hun nieuwe adres wordt: Kerkdijk 107, 3615 BD Westbroek. We wensen Aart en Jacoline een mooie dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijk.

Tenslotte: I.v.m. de voortdurende zorgen binnen ons gezin is er in overleg besloten dat het wijs is om het pastoraat de komende weken over te dragen aan ds. Holtslag.
Bij vragen of zorgen van pastorale aard kunt u contact opnemen met hem, of de wijkouderling.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Zondag: is het Pasen. Het feest van de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. In de morgendienst lezen we hierover vanuit Markus 16:1-8. Ook lezen we 1 Korinthe 15:1-11. Van harte wens ik u een gezegende dienst toe op goede vrijdag en gezegende Paasdagen.

Uit de pastorie: De terreuraanslagen op palmzondag in Koptische kerken in Egypte brengt de gedachte bij Willem-Jan de Wit. Hij werkt op het theologisch seminarie in Caïro om predikanten op te leiden. Als gemeente ondersteunen wij hem. Laten wij dit niet alleen financieel doen, maar ook met gebed. Laten we bidden voor alle christenen in dit land. In het bijzonder voor Willem-Jan de Wit, voor de studenten en voor al de predikanten die namens Jezus Christus werkzaam zijn in Caïro en op vele andere plaatsen in Egypte. Een volgende aanslag kan één van hen treffen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag