Zondag 12 maart 2017

09.30 uur: ds. M. Dubbelman

18.30 uur: ds. A. Schroten, Leerdam

 

Bij de diensten: Na de avonddienst is er weer een sing-in. We zingen verschillende liederen rondom het thema ‘onbegrijpelijke liefde!’. Iedereen is van harte welkom.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 april. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Zondagsschool: Zondag 12 maart a.s. is er zondagsschool na de morgendienst.

Veertig dagen kalender: Wilt u bewuster naar Pasen toeleven? Het dag-voor-dag lezen van een dagboek/kalender kan hierbij waardevol zijn. In het boekwinkeltje in de Rank is zo’n kalender (uitgegeven door Tear) beschikbaar. Bij de kalender is een gezinsschriftje gevoegd, vol met vragen, liedjes en opdrachtjes-om-te-doen. De kalender is voor € 2,50 (normaliter 3,95) verkrijgbaar. Aanbevolen door de commissie Vorming & Toerusting.

Gebedskring: Dinsdagavond 14 maart a.s. komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Vrouwenbijbelstudie: Dinsdag 14 en donderdag 16 maart bespreken we Ezechiël 34: ‘De slechte herders en de Goede Herder’ en ‘God zal opkomen voor de zwakke mensen van zijn volk’. Voor dit seizoen alweer de laatste studie met huiswerk, want de volgende keer is het onze afsluitmorgen. Koffie en thee staan klaar vanaf 09.00 uur in ‘de Rank’. Schroom niet om te komen in het geval het niet gelukt is om de studie thuis voor te bereiden. Tijdens de besprekingen leren we immers ook van elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 15 maart a.s. is er weer een verenigingsmorgen voor de leden van de vrouwenvereniging. De leden worden om 09.45 uur verwacht in ‘de Rank’.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging komen op woensdagavond 15 maart a.s. bijeen in ‘de Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer C. Toet zal de inleiding op deze avond verzorgen (vrij onderwerp).

Voorlichting en bespreking: Dementie: Donderdagavond: 16 maart: 20.00 uur. De bijeenkomst is in zaal 1 van de Rank. Er is inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. Als gast is aanwezig de heer Arie Slob, die de inleiding en bespreking verzorgd over het onderwerp Dementie.  De heer Slob is als voorlichter ook verbonden met Alzheimer Nederland. Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Dat betekent dat velen van ons te maken krijgen met mensen die aan deze ziekte lijden. Mogelijk heeft een goede bekende of een familielid verschijnselen van dementie. Hoe gaan we met hen om? Wat weten we van dementie? Hoe kunnen we beter signaleren wat de problemen zijn bij (toenemende) dementie? Welke klachten en problemen geeft dat? Hoe kunnen we er met begrip mee omgaan, zodat ook dementerende mensen toch zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Iedereen is van harte welkom!

Ophaaldagen rommelmarkt: Zaterdag 11 maart halen we voor de rommelmarkt huis aan huis spullen op binnen de kern van Giessenburg. Op 18 maart zijn vervolgens de buitenwijken aan de beurt. Voor 18 maart kunnen we nog hulp (m/v) gebruiken. Geef je/u op als ophaler bij Gerard de Jong. Alvast bedankt! Heeft u spullen die in de weg staan en direct weg moeten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen het dan (in overleg) bij u ophalen. Voor meer info: Gerard de Jong  (0184 654920) of mailen (rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl). Op 1 april is er ook weer een inleverdag. U kunt op deze dag van 09.00 uur tot 11.00 uur uw spullen en kleding (ook schoenen) brengen op het adres Doetseweg 54a.

Paasmiddag: Op D.V. woensdag 5 april a.s. wordt er een paasmiddag voor de 70+ers van onze gemeente georganiseerd. Deze middag wordt in de Rank gehouden en begint om 15.00 uur. De zaal gaat om 14.30 uur open. “Eeuwige Koning” is het thema van de liturgie. Ds. M. Dubbelman houdt de meditatie. Na de pauze komt dhr. Siebold Freeke iets laten zien (een korte film en wat foto’s) en vertellen over een project in Oeganda. Daarna gebruiken we gezamenlijk een “aangeklede broodmaaltijd”. Binnenkort komen de H.V.D.-dames bij u langs met een uitnodiging.
Bus EO-jongerendag: Op zaterdag 10 juni 2017 vindt weer de EO-Jongerendag plaats in het Gelredome in Arnhem. Het thema van deze dag is: FEAR NOT. En met onder anderen Rend Collective belooft het een mooi feest te worden! Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer! Heenreis: zaterdag 10 juni om 10:00 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Arnhem ’s avonds na afloop om 22:00 uur. Kosten: € 15,- p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf regelen!
Vrijwilligerswerk in De Herberg: De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6 weken verblijven. Professionele pastorale begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht gaan er hand in hand. Als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen in het huis, in de tuin en in de keuken. Mogelijk is het iets voor u of jou? Er zijn mensen nodig voor allerlei taken. Het levert je een schat aan ervaring en nieuwe vriendschappen op, maar het mooiste is dat je iets voor anderen kunt betekenen. Voor meer info: www.pdcdeherberg.nl of: mail naar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel: 026 334 2225.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 10 & 24 maart (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording: € 10,00 ontvangen bij het wegbrengen van de bloemen groet.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 13 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 12/3 1.Diaconie, 2.Kerk, 3. Deurcollecte: Voorjaarszendingscollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 12/3 Annelies Klop & Marieke Kool; 19/3 Patricia de Jong & Marjanne de Hoop
  3. Crèche 2-3 jaar: 12/3 Erica Stam & Nelleke Visser; 19/3 Annemarieke Vink & Willemieke Goosens
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/3 Daphne Zaal; 19/3 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/3 Diana Erkelens, Lidia Faro & Janneke Verspui; 19/3 Martijn Visser, Emma Trouwborst & Margreet van Genderen
  6. Wegbrengen bloemengroet: Fam. Schep-de Jong; 19/3 Fam. De Kreij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 12 maart bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst op zondag 12 maart naar: Dianne Beemsterboer, tel. 651828
  8. Gastvrouw/heer: 12/3 v.m. Dianne de Looff & Siebold Freeke, n.m. Johan v.d. Sande & Dick Muilwijk; 19/3 v.m. Betty van Oenen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Tineke Vollmüller & Rian Faro

 

WIJK OOST/WEST

Geboren: Dankbaar en gelukkig zijn Stephan en Margreet Kwakernaak (Van Marlotstraat 29, 3381CD) met de geboorte van hun dochter: Bente Janne Maria. Bente is geboren op vrijdag 3 maart en zij is het zusje van Ward en Vince. Boven de kaart staat: Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van het leven. Niemand heeft je tot nu toe gekend, alleen Hij die jou heeft gegeven. We feliciteren het hele gezin van harte met de geboorte van hun dochter en zusje en we wensen Stephan en Margreet Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

Meeleven: Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) zal D.V. 29 maart beginnen met de eerste chemokuur. Tot die tijd ondergaat hij nog verschillende onderzoeken om vast te kunnen stellen welke chemokuur hij zal krijgen. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe.

Tenslotte: Zondagmorgen zal de schriftlezing zijn uit Johannes 12: 19-29 waarin het voor de Here Jezus duidelijk wordt dat het uur van zijn sterven gekomen is.

Met vriendelijke groeten, mede namens ds. Holtslag,

  1. Dubbelman