Zondag 14 januari 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk

 

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen willen we een begin maken met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Ook zal er weer een dagboekje ter voorbereiding uitgedeeld worden. ’s Avond hoopt onze oud-predikant ds. Lammers voor te gaan. Allen gezegende diensten gewenst.

Gedoopt:
Afgelopen zondagmorgen mocht de Heilige Doop bediend worden aan Lieske Klop, dochter van Martin en Annelies Klop, en aan Britt van Wijngaarden, dochter van Bart en Mariska van Wijngaarden. Dankbaar kijken we terug op de dienst in het vertrouwen dat de Heere God zijn verbond houdt.
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 4 februari. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Verkiezing ambtsdragers:
Elke twee jaar, na de jaarwisseling, is ongeveer de helft (dit keer 14 personen) van de kerkenraad aftredend en deze periode is nu weer aangebroken. Dit keer zijn er 10 vacatures ontstaan. Welke dat zijn kunt u verder in dit bericht lezen. Laten we als gemeente onze betrokkenheid tonen en bewust bezig zijn met deze periode van verkiezing ambtsdragers. Deze betrokkenheid bestaat uiteraard uit gebed dat de vacatures weer ingevuld mogen worden. Ook wordt u gevraagd om namen in te dienen en over een aantal weken deel te nemen aan de verkiezingsavond op donderdag 15 februari.

Op dit moment is het belangrijk dat er namen ingediend worden van broeders die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te gaan vervullen. Op zondag 14 januari zal daarom bij de uitgang een formulier uitgedeeld worden waarop u per vacature de namen van de gemeenteleden die u geschikt acht kunt schrijven. Tot en met maandag 22 januari a.s. kunt u de formulieren (uiteraard mag u het ook zelf op eigen briefpapier schrijven) inleveren: Bij de scriba van de kerkenraad: Johan de Vogel, van Marlotstraat 53; Bij de pastorie aan de Kerkweg 1b; In de kerk, waar een doos bij de leestafel zal staan; Per mail bij de scriba: scriba@hervormdgiessenburg.nl

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de ouderlingen Arie de Bruijn (ouderenwerk), Arie de Jong, Wout Kwakernaak, Wilco Venis, Gerwold Verspui en Johan de Vogel (scriba).

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de diakenen Herold Kool en Arjan de Looff

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de ouderling-kerkrentmeesters Teus Dijksman en Ton van Houwelingen

Aftredend en voor een 2e periode herkiesbaar zijn Ed Bohré (ouderling-kerkrentmeester), Jan Verspuij (voorzitter diaconie) en Teus Visser (ouderling evangelisatie).

Aftredend en voor een 3e periode herkiesbaar is ouderling Bert Pesselse (ouderling V&T).

Arjan Overduin is bereid om te gaan fungeren als scriba, als opvolger van Johan de Vogel.

Bert Pesselse is inmiddels twee periodes (acht jaar) voorzitter van de kerkenraad en het is een goede zaak als hiervoor nu een nieuwe persoon gevonden wordt. Bert wil graag een derde termijn deel uitmaken van de kerkenraad, desgewenst ondersteuning bieden aan de nieuwe voorzitter en zich bezighouden met vorming- en toerusting.

Er wordt dus geen vacature gesteld voor een scriba, wel voor een ouderling-voorzitter.

Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

De namen dienen per vacature ingediend te worden voor:

 1. vacature ouderling-voorzitter kerkenraad
 2. vacature ouderling ouderenwerk Arie de Bruijn
 3. vacature ouderling Arie de Jong
 4. vacature ouderling Wout Kwakernaak
 5. vacature ouderling Wilco Venis
 6. vacature ouderling Gerwold Verspui
 7. vacature diaken Herold Kool
 8. vacature diaken Arjan de Looff
 9.  vacature ouderling-kerkrentmeester Teus Dijksman
 10. vacature ouderling-kerkrentmeester Ton van Houwelingen

De kerkenraad zal vervolgens op donderdag 25 januari a.s. dubbeltallen opstellen voor de verkiezingsvergadering welke op donderdagavond 15 februari in de kerk gehouden zal worden.

Bijbelstudie, het boek Openbaring:
Op donderdagavond 18 januari vindt de eerste van drie studieavonden rondom het Bijbelboek Openbaring plaats. De inhoud van de 1e avond: Hoe wil dit boek gelezen worden? We bekijken de aanwijzingen die Openbaring zelf hierover geeft, oftewel: we onderzoeken het genre van het boek en bespreken welke invloed dit op de uitleg van dit boek heeft. Hiervoor lezen we in Openbaring 1:1-20 en 22:6-21. We vergelijken de verschillende mogelijkheden om dit boek te begrijpen en bespreken ook de hoofdboodschap van het boek als geheel. We vragen een bijdrage van € 7,50 in de organisatiekosten. Aanvang 20:00 uur. De eerste avond wordt gehouden in de Oude School in Giessen-Oudekerk, de 2e avond is op 8 februari in de Rank, de 3e op 15 februari in de Stigt. We nodigen u en jou van harte uit om deel te nemen.

Week van Gebed: 21 – 28 januari 2018:
We nodigen u weer van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er in deze week gebeden. Het thema dit jaar is: “Recht door zee”. De kerken in Giessenburg doen hier weer gezamenlijk aan mee.  U bent van harte welkom op de volgende avonden:

Maandag 22 januari: in ‘de Til’.
Dinsdag 23 januari: in de Herv. Kerk van Giessenburg
Woensdag 24 januari: in ‘de Stigt’ (onder de Gereformeerde Kerk)
Donderdag 25 januari: in de Herv. Kerk van Giessen-Oudekerk.
Vrijdag 26 januari: voor de jongeren “Prayernight” in ‘de Rank’ naast de Herv. Kerk van Giessenburg

De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor de jongeren vrijdag om 19.45 uur. We hopen dat u er bent op een of meerdere avonden. Het is voor onze medebroeders en zusters die het moeilijk hebben zo belangrijk dat we bidden en het geeft een band, als we samen met andere gemeenten bidden. Ook mag u alleen aanwezig zijn om deze avond(en) bij te wonen en in stilte mee te bidden. Hartelijk welkom. De gebedskring.

Beeldverbinding met ‘De Rank’:
De afgelopen jaren hebben we al veelvuldig gebruik kunnen maken van de beeldverbinding met de Rank. Eerst in de oude en later in de nieuwe Rank. Aanvankelijk eerst alleen bij drukke diensten, later structureel tijdens doopdiensten en vanaf 1 januari 2018 willen we tijdens alle morgendiensten de beeldverbinding met de Rank inzetten. Het zal de ene dienst wat meer nodig zijn dan de andere, maar het voorziet tevens in een behoefte en mogelijkheid om de kerkdienst mee te maken als de drempel om naar de kerk te gaan te hoog blijkt. Vanaf heden bent u dus ook elke zondagmorgen van harte welkom in de Rank! Ook tijdens de Avondmaalsviering is er in de Rank op zondagmorgen een beeldverbinding. Er zal echter vooralsnog in de Rank zelf geen Heilig Avondmaal gevierd worden. Bent u in de Rank en wilt u toch aangaan, dan adviseren wij u om na de eerste tafel, als de kinderen naar de Rank komen, naar de Kerk te gaan via de ingang Dorpsstraat om vervolgens met de 2e tafel mee aan te gaan. De Kerkrentmeesters

Opvoedavond Social media introductie:
Donderdagavond 18 januari starten we met de eerste opvoedavond rondom social media. Jongeren weten optimaal gebruik te maken van social media. Ze vinden elkaar razendsnel. De sociale druk bij jongeren om leuk gevonden te worden is nog nooit zo groot geweest als nu. Jongeren die altijd maar op hun smartphone kijken, en altijd maar online zijn. Is het echt zo erg? Of weten we gewoon nog te weinig over hoe ze alleen, of samen met leeftijdsgenoten, hun weg vinden in een wereld vol digitale media? En hoe pas je de Bijbel toe in een tijd als deze? We gaan deze avond vooral breed inzoomen op de verschillende soorten social media en de bijbehorende risico’s. Alle ouders, opvoeders, jeugdwerkers, clubleiding, leerkrachten en andere belangstellenden van harte welkom! Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee, de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Micha cursus:
De Michacursus gaat over goed en recht doen, de weg van je God gaan zoals dat in Micha 6 vers 8 is opgeschreven. Hoe doe je dat in de tijd waarin wij leven? Hoe kan ik een diaconale levenshouding aannemen? Thema’s die bij de cursus aan de orde komen zijn onder andere: barmhartigheid en naastenliefde; natuur en rentmeesterschap; welvaart en een eerlijke levensstijl. Daarover zullen we met elkaar nadenken tijdens de cursus. Dit doen we met mensen uit verschillende kerken. Dit is vaak een verrijking voor de cursus. We starten op dinsdag 6 februari en we komen 5 avonden bij elkaar. Daarnaast bestaat de cursus uit één praktijkochtend op zaterdag. Meer informatie kun je vinden op de website van de kerk of in de flyer die vorige week is uitgedeeld. Vragen over de cursus of aanmelden kan via het volgende email adres: diaconie@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch via Arjan de Looff: 653136. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 januari, ook via de inleverbox onder de toren.

Kampvuuravond vader & zoon:
Zaterdagavond 13 januari is er weer een KVA. Alle vaders mét hun zonen vanaf de leeftijd 10,- 20,- 30,- 40,- jaar zijn voor deze avond uitgenodigd. Je kunt dus je tienerzoon meenemen, maar ook samen als volwassen zoon (man) en vader aanwezig zijn. We hebben speciaal voor deze avond Corjan Matsinger in ons midden om de avond te verzorgen. Bij slecht weer zitten we binnen in de hooischuur. We hopen echter op droog weer en buiten te kunnen zitten bij het vuur met warme chocomelk. De avond gaat dus altijd door! Er staat een fooipot voor de onkosten. Je bent welkom vanaf 20:00 uur op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19, Giessenburg.

Vrouwenbijbelstudie:
Aanstaande dinsdag- en donderdagmorgen gaan we beginnen met een nieuwe studie m.b.v. het boekje ‘In Gesprek’. Jezus in gesprek met Nicodemus. (Johannes 2: 23 – 3: 21) Nicodemus was een vooraanstaand persoon, een Farizeeër, lid van het Sanhedrin, leider van de Joden. Hij is ’s nachts bij Jezus gekomen en begint vriendelijk: Wij weten….. maar even later zegt hij: Hoe kan dat? Iedereen die dit gedeelte met ons wil bespreken en hier meer over wil leren, is vanaf 09.00 uur van harte welkom in zaal 5 van ‘De Rank’.

Zendingsbussen-Willem-Jan de Wit:
In de maanden januari en februari is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Een kerntaak van het seminarie is het opleiden van mannen tot predikant. Enkele jaren geleden constateerden ze echter dat het eenzijdig is als de mannen vier jaar studeren om predikant te worden maar hun partners geen enkele toerusting krijgen om “predikantsvrouw” te worden, terwijl gemeenten wel van hen verwachten dat ze die rol op zich nemen. Daarom wordt nu twee keer per jaar een toerustingsweekend gehouden voor de (aanstaande) echtparen.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 12 & 26 januari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Bij het wegbrengen van de Kerst4ing is in totaal €20,50 ontvangen. Alle gevers hartelijk dank

Van de kerkrentmeesters:
In de maand november mochten we de volgende collectegaven ontvangen:
Voor de gewone collecten: € 2.770,37 en voor de extra collecten: € 588,41. Alle gevers hartelijk dank.   

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 15 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 14/1 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
 2. Crèche 0-1 jaar: 14/1 Margreet Kwakernaak & Anne-Marie Meerkerk; 21/1 Margriet Kooijman & Renske Donk
 3. Crèche 2-3 jaar: 14/1 Marieke Kool & Angela de Wit; 21/1 Linda de Bruin & Nelleke Visser
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 14/1 Jasmijn Basters; 21/1 Karen Holtslag
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 14/1 Thea Verspuij, Daphne Zaal & Tamar van Doesburg; 21/1 J.O., Lidia Faro & Teresia den Boer
 6. Wegbrengen bloemengroet: 14/1 Gerard & Marjan de Jong; 21/1 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 14 januari bellen naar: Fam. P. Donk, tel. 652670 en voor de avonddienst naar Arie de Kreij, tel. 652590
 8. Gastvrouw/heer: 14/1 v.m. Dinella Visser & Siebold Freeke, n.m. Annemarie den Uil & Arie van Houwelingen; 21/1 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Dianne de Looff & Fr ida Bogerd

 

WIJK OOST

 

WIJK OOST/WEST

In herinnering: Op donderdagavond 28 december is in de leeftijd van 61 jaar overleden Lydia Schreuders – Heinen. Met haar man, Tom Schreuders, woonde zij aan de Van Brederodestraat 69. Nadat zij op 7 augustus nieuw leven in haar armen en hart mocht sluiten met de geboorte van kleindochter Saar, kreeg zij een maand later te horen dat haar leven eindig was. Ongeneeslijk ziek door een hersentumor die aan het licht kwam vanwege moeite met spreken. Een triest relaas voor een vrouw die er graag voor anderen wilde zijn. Niet alleen als vrouw en moeder, maar ook als oma.

Zaterdag 6 januari is er afscheid van haar genomen. Het koor Cantate, waar ze jarenlang lid van was, zong enkele liederen. Onder andere Ein feste Burg en Notre Pere. In de overdenking stond Handelingen 16:14-15 centraal. Een geschiedenis waarin Paulus een ontmoeting heeft met een zekere vrouw genaamd Lydia, die God diende.

In onze voorbede gedenken we Tom en ook Mark en Dianne en Erik, Marloes en Saar.

Meeleven: Zondagmiddag 7 januari is Henk Hardendood (van Delftstraat 18,3381 BH) opgenomen in het ziekenhuis vanwege een lichte beroerte. Er is grote dankbaarheid dat het herstel snel is ingetreden en er geen restverschijnselen zijn. Afgelopen dinsdag is hij weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen Henk Gods zegen en nabijheid toe

Meeleven: Donderdag 18 januari zal Frida Bogerd (Johan de Kreijstraat 2, 3381 DG) een heupoperatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. We hopen en bidden dat de operatie evenals het herstel daarna goed zal verlopen en wensen Frida Gods nabijheid toe.

Uit de pastorie: Aan het begin van de week zat een jongen bij het water langs de kerkweg om te kijken hoe dik het ijs was. Het stokje in zijn hand had de ijslaag nog niet bereikt of het was al gebroken. Even leek de jongen te schrikken dat het zo dun was en dat er geen sprake kon zijn van lopen op het bevroren water. Maar toen zei hij tegen degene bij hem: “Zo is het ook mooi”. Dit vond ik dan weer mooi. Hoe hij een teleurstelling omzette in iets positiefs en hij de schoonheid van de natuur zag. Wat is het mooi wanneer dit ons allemaal gegeven is en dat we daarbij oog krijgen voor de Schepper ervan.

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Dubbelman die sinds zaterdag griep heeft, ds. J. Holtslag