Zondag 4 oktober:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. L. Lammers, Veessen

Bij de diensten:
U bent van harte welkom bij de kerkdiensten waarvoor u zich aangemeld heeft of kunt aanmelden (op de website staat hoe u zich kunt aanmelden )

Waar mogelijk graag ook 10 minuten voor aanvang van de Kerkdienst aanwezig.

Indien u zich aangemeld heeft voor een kerkdienst ( ochtend – avond of Rank ) en  onverhoopt toch niet kunt komen wilt u dit dan doorgeven via info@hervormdgiessenburg.nl of via nummer: 06-23885406. We kunnen hier dan rekening mee houden. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Diaconiecollecte:
Deze is zondag bestemd voor huize Jemima. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Meer informatie kunt u vinden op www.jemima.nl

Israëlzondag:
Jaarlijks besteedt het Centrum voor Israël Studies (CIS) aandacht aan de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël. Het Oude Testament vormt het ankerpunt van die verbinding. Gods Woord, Zijn verbond en Zijn beloften zijn het diepste wat ons als kerk verenigt met het Jodendom. Een kerk zonder Israël bestaat niet. Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarbij de drie kernwoorden. Speciaal voor Israëlzondag is er weer een krant beschikbaar met als thema “Hoop”. De Schrift als bron van Hoop vanwege de beloften van God voor Israël en voor alle gelovigen uit de volken. Die beloften voor Israël en alle volken omschrijft Paulus in Romeinen 11: 1 t/m 12. De krant ligt weer in de kerk en in de Rank om mee te nemen, samen met het blad Israël Aktueel.

Zondagsschool:
Hoi jongens en meiden! Aanstaande zondag gaat de zondagsschool weer beginnen. Net als altijd starten we met wat drinken en iets lekkers erbij. Ben jij erbij? Normaal kwam je misschien vanuit de kerk. Dat zal nu niet altijd zo zijn. Ondanks dat hopen we je net iets voor 11 uur te zien. Welkom! Groetjes van alle leiding van de zondagsschool.

Jeugddienst:
Volgende week zondagavond, 11 oktober, is er een jeugddienst met als thema: Wees jezelf!? In onze tijd is het de grote opdracht om “jezelf zijn”. Deze belangrijke opdracht heeft alles te maken met de vraag naar je identiteit. Het is belangrijk om te weten wie je bent en van daaruit te leven. Maar wie ben je diep van binnen en hoe kom je erachter wie jezelf bent? En vervolgens: Hoe kun je jezelf zijn en blijven?

In de dienst is ook aandacht voor het startweekend dat dit weekend plaatsvindt.

Belijdeniscatechisatie: Op zondagavond 11 oktober hopen we na de jeugddienst voor de eerste keer samen te komen. De lessen vinden plaats in de Rank op zondagavond na de avonddienst. We nemen samen de basis van het christelijk geloof door en komen daarvoor ongeveer 15 keer samen. Dit is iets vaker dan eens in de twee weken. Voor meer info of opgave: neem contact op met ds. Dubbelman (653310, of m.dubbelman@solconmail.nl ).

Brugklascatechisatie maandagavond: In eerste instantie meldde ik dat de brugklascatechisatie op woensdagavond zou plaatsvinden. Helaas is er op die avond niet genoeg ruimte in de Rank. Dinsdag- en donderdagavond bleek een lastige avond voor een groot aantal brugklassers. Daarom vinden dit seizoen de lessen plaats op maandagavond. De eerste avond is maandag 5 oktober van 18:30 uur tot 19:15 uur in Zaal 8 van de Rank. Meer info: ds. M. Dubbelman (653310, m.dubbelman@solconmail.nl). We hopen jullie te zien.

Zingend op Weg: Houd je ook zo van zingen? Op vrijdag 9 oktober start het altijd gezellige zangclubje ‘Zingend op Weg’. Iedereen tussen de 5 en 10 jaar is van harte welkom om met ons mee te zingen. Elke vrijdagavond oefenen we van 18.30 tot 19.15 uur in zaal 5 van De Rank. Je mag ook gerust een avondje komen kijken en luisteren naar ons. Zing je mee? Dan zien we je graag op vrijdag 9 oktober, 18.30 uur! Ruth van Veldhuizen en Marieke de Ruiter, zingendopweg@hotmail.com

Gastheer/gastvrouw: Al een aantal jaren is er de inzet van twee gastvrouwen/gastheren bij de diensten. Als gemeente vinden we het belangrijk dat leder zich welkom voelt. Zeker bij de kerkdiensten. Daarom vinden we het ook belangrijk om iedere dienst bezoekers welkom te heten en hartelijk te begroeten. Voor onbekenden is het prettig dat zo mogelijk wordt gewezen op de gang van zaken. De (lied)boeken worden aangegeven en er is de nieuwsbrief of andere berichtgeving. Apart hiervoor hebben we de inzet van gastheer/gastvrouw. Iedere dienst worden er twee ingedeeld om bij de ingang om de bezoekers te begroeten en het nodige uit te delen. In deze Corona-tijd zijn er wat minder gasten. Maar er is juist wel extra inzet nodig voor het toewijzen van de plaatsen en naleven van de Corona-regels. Niet alle vrijwilligers kunnen/willen op dit moment meedoen. Graag willen we de lijst van medewerkers uitbreiden. Zijn er leden die zich willen aansluiten bij de huidige lijst van deelnemers? Als we de lijst goed bezet kunnen houden, wordt u ongeveer 1x per twee maanden ingeroosterd. Informatie en opgave bij Mw. Sjanie Bouter, Oranjelaan 6, tel. 651722 wimbouter@ziggo.nl of bij mw. Ria de Heer, Johan de Kreijstraat 31, tel. 651601, riadeheer@live.nl

Omzien naar elkaar/diaconale hulp: We zijn als diaconie dankbaar voor alle aandacht die in de gemeente aan elkaar wordt gegeven. Zeker ook in deze corona-periode. We horen van diverse hulp en zorg. We denken aan de leden van de HVD, maar ook aan zoveel anderen die hieraan denken. Even een telefoontje of een vraag extra, een bezoekje, een kaartje, een boodschap, een klusje. Of soms heel creatief iets extra’s met buren, ouderen of anderen die naar contact of hulp uitzien. Soms een keer samen een kop koffiedrinken of een uitnodiging voor het eten, of samen een keer de kerkdienst beluisteren. We kunnen ons voorstellen dat zorgen van alleen zijn, of zorgen van een klus of extra (financiële) behoeften duidelijk aanwezig zijn. Dat geldt voor mensen die kerkelijk meeleven maar ook voor mensen die niet bij de kerk betrokken zijn. We zijn graag bereid om hier aandacht aan te geven. Er zijn vrijwilligers beschikbaar. Daarom ook de oproep om indien nodig of gewenst contact op te nemen met de diaconie. Via 06-12762100 of mail naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl of hulpdienstgiessenburg@gmail.com

Mannenontbijt: In de nieuwsbrief, in de flyer met het programma voor Vorming & Toerusting en op de website van de kerkelijke gemeente is informatie te vinden over het mannenontbijt dat voorgenomen is voor zaterdagmorgen 24 oktober. Als organiserend zevental kijken we er naar uit! Opgeven via e-mail vt@hervormdgiessenburg.nl of een app/belletje naar 06-50235236. We kunnen ons voorstellen dat met name de ouderen / kwetsbaren onder ons wel graag mee doen, maar aarzelen vanwege de omstandigheden. Daar hebben we iets op gevonden, namelijk de thuisservice. We maken dan in de Rank een lekker ontbijtje voor u klaar en bezorgen dat met plezier bij u thuis, mits woonachtig in Giessenburg. Zo kunt u er toch zo goed als mogelijk bij zijn! Welkom om deel te nemen.

Gesprekskring / boekbespreking: Na dit leven: Is er leven na dit leven? Christenen geloven dat, anderen zijn daar minder van overtuigd of menen zelfs zeker te weten dat dit niet mogelijk is. De auteur van het boek dat we gaan bespreken, zelf wetenschapper en werkzaam op het gebied van neurochirurgie, werd ernstig ziek en was meerdere dagen hersendood. In die periode had hij een diepe ervaring waarin hij veel mocht zien en meekrijgen van ‘de andere kant’. Dr. Alexander heeft in zijn boek naar eigen zeggen het onzegbare (er zijn geen woorden voor) toch getracht op te schrijven. Graag wil ik samen met u en jou door het boek bladeren, en in de Bijbel zoeken naar passages die hieraan gerelateerd zijn. We zullen er gedurende drie avondsessies met elkaar over nadenken. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan middels een e-mail aan vt@hervormdgiessenburg.nl of een app/belletje naar 06-50235236

Verantwoording: Via ds. M. Dubbelman €10,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 5 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 4/10 1. Diaconie: Kerk en Israël (Jemina), 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kinderoppas 0-3 jaar: 4/10 Eline Boer & Imke van Houwelingen; 11/10 Margreet Muijlwijk & Berit Donk

Wegbrengen bloemengroet: 4/10 Fam. Verspuij- Noordergraaf; 11/10 Fam. Tromp

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) is woensdag 30 september begonnen met een serie van 13 bestralingen in het ziekenhuis te Utrecht. Deze behandeling heeft tot doel om de groei van de tumor tot stilstand te brengen. Laten we bidden dat deze behandeling het beoogde effect zal hebben. We wensen hem en zijn vrouw Gods kracht en zegen toe.

Tenslotte, Komende zondagmorgen hoop ik te preken over Kolossenzen 3: 1-5. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Uit het ziekenhuis: Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) mocht voor het weekend  thuiskomen. Er volgen nog verdere onderzoeken en daar wensen we hem Gods zegen bij.

Uit de pastorie: Op het startweekend mogen we dankbaar terugkijken. De mooie activiteiten zorgden ervoor dat we als gemeente een begin mochten maken met het winterwerk en elkaar weer konden zien en ontmoeten. Dat dit voorlopig nog anders zal gaan is helder, maar binnen de door de overheid gestelde normen is veel wel mogelijk. Thuis, in de Rank of bijvoorbeeld in de Buuf. De IZB spreekt over triades. Groepjes van 3 mensen die het leven met elkaar delen en samen de bijbel lezen, het gedeelte concreet bespreken en voor elkaar, de gemeente en de wereld bidden. Probeer het eens uit. Het zal tot zegen zijn.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag