Zondag 29 oktober 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. club Immanuël en de aangepaste catechese groep (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Woensdag 1 november 2017 (Dankdag)
08.45 uur: ds. L. Lammers (Maranathakerk – kinder-dankdagdienst)
19.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen is er de jaarlijkse Immanuëldienst. In deze dienst die in het bijzonder is gericht op mensen met een verstandelijke beperking lezen we Mattheüs 5:25-34. Het thema is Dagelijks brood.

In de avonddienst zal de nadruk komen te liggen op 500 jaar reformatie. De dienst zal iets anders verlopen dan normaal. Zo zijn er twee korte preekjes. De eerste over Romeinen 3:21-26. Hier komen we het begrip Gods gerechtigheid tegen. De reformator Maarten Luther worstelde hiermee en zocht naar genade. Uiteindelijk was deze tekst voor hem de poort naar het paradijs. De tweede preek zal gaan over Psalm 118. Een Psalm die Luther in het bijzonder aansprak en hem vertelden dat hij door Gods genade niet zou sterven, maar leven. In de dienst zingen we liederen die geschreven zijn door Luther of die verbonden zijn met hem. Ook zullen we het avondgebed bidden dat hij heeft opgesteld.

Koffie drinken na de dienst:
Zondagmorgen 29 oktober is iedereen van harte welkom in ‘De Rank’ om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. Op het rooster voor deze morgen staan Hannie Prins, Hetty den Boer, Henk & Elly Verspuij

Kinder-Dankdagdienst:
‘Blij verrast’. Dit is het thema van de kerkdienst voor kinderen op dankdag D.V. woensdag 1 november 2017. Ds. Lammers uit Giessen-Oudekerk zal dit thema toelichten aan de hand van Handelingen 8: 26-39. ‘Filippus en de Ethiopiër’. De collecte is bestemd voor ‘Wycliff’ (bijbelvertalers). Het is 500 jaar geleden dat de reformatie plaats vond en Luther de Bijbel van het Latijn in het Duits vertaalde. Hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om uw kind(eren) geen collectebonnen mee te geven. De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk aan de Peursumseweg te Giessenburg. Het is een gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met basisschool “De Hoeksteen”. De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school, waarna alle kinderen gezamenlijk naar de kerk lopen. Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen).

Inzameling voor oogstmaaltijd:
Graag nog de herinnering aan de inzameling van groenten en fruit voor de oogsttafel in de Dordtse Poorten. Als gemeente willen we de vrijwilligers van Exodus en het Justitiepastoraat weer ondersteunen met het inzamelen op zondag 29 oktober. Dat kan voor of na de diensten afgegeven worden in de hal van ‘De Rank’ of in de kerk bij de ingang onder de toren. Tot en met dinsdag 31 oktober kunt u eventueel ook bijdragen afgeven bij Fam. van Wijngaarden, Giessenlaan 1d. Bij voorbaat dank, namens diaconie en werkgroep Exodus.

Tweedehands Boeken-Markt:
Vrijdag 3 november van 13.00-20.00 uur en tijdens de verkoop van vrouwenvereniging ‘Lydia’ op zaterdag 4 november van 9.00-14.30 uur. Grote verkoop van tweedehands boeken: alle boeken zonder sticker 3 voor € 1,00 ! Komt u gerust eens een kijkje nemen bij ons in het tweedehands boekwinkeltje.

Mannenvereniging ‘Onderzoek de schriften’:
Af en toe krijg ik het gevoel dat wij een uitstervend ras zijn. De gemiddelde leeftijd van het kleine aantal leden dat nog rest is hoog. Dit aantal slinkt langzaam aangezien er geen jongeren meer zijn die zich aanmelden als lid en de vergaderingen bezoeken. Bij dezen wil ik een poging wagen om jongere mannen warm te krijgen om deel te nemen aan onze vergaderingen in het winterseizoen. Eenmaal in de 14 dagen is er vergadering van 19.45 uur tot 21.45 uur. Er wordt diepgaand Bijbel onderzoek gedaan, waarbij ieder lid om beurten een inleiding maakt. Na het lezen van de inleiding op het te behandelen Bijbel gedeelte is er pauze en wordt er koffie geserveerd. Na de pauze volgt de bespreking over inleiding en schrift gedeelte. Ouderwets? Ik denk van niet. Bijbel onderzoek is van alle dag , noodzakelijk om Gods handelen met zijn schepping en schepsel te verstaan, zowel voor ons persoonlijk, gezins-, kerkelijk en maatschappelijk leven. Ik weet het, we hebben het allemaal druk. Toch meen ik te mogen zeggen dat aardse zaken uiteindelijk minder belangrijk zijn dan de eeuwige zaken. Het verstaan van de Hemelse zaken brengt ons dichter bij het doel waartoe we geschapen zijn. Hierdoor komen ook onze aardse zaken in een ander daglicht te staan. Kom naar de mannenvereniging om zo met elkaar gemeente te zijn, elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Namens de mannenvereniging C.Toet

Diaconale werkvakantie:
In samenwerking met de Gereformeerde kerk van Giessenburg willen we gaan onderzoeken of er jongeren zijn die deel willen nemen aan een werkvakantie naar het buitenland. De organisatie World Servants organiseert al langere tijd dit soort reizen en samen met de Gereformeerde kerk willen we ons laten informeren over de mogelijkheden en de plannen voor komende zomerperiode van 2018. Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om eens een werkvakantie mee te maken, dan nodigen we je van harte uit op 3 november a.s. om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Gereformeerde kerk. We hopen veel jongeren daar te ontmoeten. Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zijn er nog vragen dan mag je contact opnemen met Jeroen Koekkoek 0610378492/ j.koekkoek10@kpnplanet.nl

Zendingscommissie:
Binnenkort zal een lid van de zendingscommissie weer langs de deur komen voor de verkoop van het dagboekje ‘Een hand vol koren’ van de GZB. Indien u vorig jaar ook een dagboekje heeft gekocht, staat u op de lijst om langs te gaan. Indien u graag een dagboekje wilt, maar eerder nog niet via de zendingscommissie gekocht heeft, dan kunt u dit doorgeven: 653282 / kemkes@hetnet.nl Het is een dagboekje voor jong en oud. Elke dag biedt 2 overdenkingen, een voor jongeren of om als gezin te lezen en een voor persoonlijke bezinning. De boekjes kosten € 10,90, hiervan gaat ruim € 7,- naar het zendingswerk.

Vrijwilligers gezocht:
Zondagmorgen is er een bijzondere dienst, de aangepaste dienst. Voor volgend jaar zijn we op zoek naar mensen die deze dienst mee willen organiseren zodat niet alles door de leiding van club Immanuël of de catechesegroep gedaan hoeft te worden. Het kost een paar avondjes tijd per jaar! Lijkt het je leuk, laat het me dan even weten. Caroline Koekkoek, tel. 630294 of j.koekkoek10@kpnplanet.nl    

Zendingsbussen–Onderwijs in Rwanda:
In de maanden november en december is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda (CEFORMI). Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. De GZB draagt bij aan de schoolbijdrage.

Oud Papier:
Vrijdagavond 3 november wordt uw papiercontainer weer leeg gemaakt. Wilt u hem weer op de bekende plaats aan de weg zetten? Op het rooster voor deze avond staan: Jan Rietveld, Arie de Kuiper, Gerard Kemkes, Gerard de Jong, Adriaan van Houwelingen, Gerard Boon, Mirco v.d. Sande, Renato Basters & Kees Kuijl. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 27 oktober & 10 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
De collecte in de huwelijksdienst van Tim Sterrenburg en Romy Rietveld op 13 oktober heeft € 168,92 opgebracht. Via de bloemengroet en via ds. J. Holtslag € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 30 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 22/10 1. v.m. Immanuël project, n.m. Diaconie, 2. Kerk, 1/11 Deurcollecte: Dankstondcollecte (Kerk)
  2. Crèche 0-1 jaar: 29/10 Jennina Zwijnenburg & Renske Donk; 5/11 Marieke in ’t Veld & Marjanne de Hoop
  3. Crèche 2-3 jaar: 29/10 Erica Stam & Nelleke Visser; 5/11 Martine Bood & Willemieke Goosens
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 29/10 Aniek Visser; 5/11 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 29/10 Theresia den Boer, Esther de Kuiper & Annemarie Marcus; 5/11 Maureen van Pelt, Febe troost & Thea Verspuij
  6. Wegbrengen bloemengroet: 29/10 Fam. van Houwelingen; 5/11 Anke Buchner & Joke Pladet
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 oktober bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 06-28290354 en op woensdag 1 november (dankdag) n.m. naar: Jan Verspuij, tel. 651445.
  8. Gastvrouw/heer: 29/10 v.m. Gerwold Verspui & Siebold Freeke, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 1/11 (Dankdag) n.m. Tineke Vollmüller & Wilma Troost; 5/11 v.m. Rian Faro & Dianne de Looff, n.m. Arnelle v.d. Sande & Patrick Marcus

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. E. den Toom-Colijn (Dorpsstraat 52, 3381 AG) brak haar heup bij een val en moest woensdag 18 oktober worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Dezelfde dag is zij ’s avonds geopereerd en heeft zij een nieuwe heup gekregen. Vanwege haar zeer hoge leeftijd, zijn we extra dankbaar dat de operatie goed is verlopen. We wensen haar Gods zegen toe bij het lange traject van herstel wat nu zal gaan volgen.

Meeleven: Mw. A. Hagenaar-Looijen (van Delftstraat 16, 3381 BH) heeft vorige week in het ziekenhuis te horen gekregen dat ze ernstig ziek is en, naar de mens gesproken, niet meer beter zal worden. Haar gezondheid is in korte tijd sterk achteruit gegaan. We wensen haar Gods kracht en zegen toe om dit te verwerken. Laten we als gemeente voor haar bidden.

Geboortebericht: Bij Jonathan en Manuela Slob, (Van Marlotstraat 2a, 3381 CE) is op vrijdag 29 september een dochter geboren met de naam Feline. Jonathan en Manuela zijn vorig jaar augustus in Giessenburg komen wonen. Wij feliciteren hen van harte met de geboorte van Feline en wensen hen Gods zegen toe.

Jubileum 1: Dhr. Jaap en mw. Atie Muilwijk-Zondag (Dorpsstraat 16, 3381 AG) hopen vrijdag 27 oktober, 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Jubileum 2: Dhr. Arie en mw. Cobie de Bruijn-Post (Van Hardenbroekstraat 1, 3381 CB) hopen vrijdag 3 november, 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Arie en Cobie en hun (klein)kinderen van harte met deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Geboren: Op 13 oktober mocht bij Dirk en Rianne van Wijngaarden (Neerpolderseweg 86, 3381 JT) een zoon geboren worden. Hij heeft de namen mee gekregen Bart Dirk Adriaan. Van harte willen we Dirk en Rianne en de grote zus Anne feliciteren met de geboorte van Bart. In de voorbede bidden we dat Bart tot eer van God en tot zegen van mensen mag opgroeien en voor wijsheid bij de (geloofs)opvoeding.

Meeleven: Zondag 15 oktober heeft mw. A. Goedhart-Donk (Neerpolderseweg 14, 3381 JS) de heup gebroken. Inmiddels is ze geopereerd en weer thuisgekomen. We wensen haar een goed herstel en Gods zegen toe.

Komende maandag zal bij Arie-Jaap de Kok (Parallelweg 136, 3371 GG) in het ziekenhuis in Dordrecht een ICD-kastje geplaatst worden. De verwachting is dat hij de volgende dag weer thuis mag komen. Ons gebed is dat alles goed mag verlopen.

Uit de pastorie: Persoonlijk ben ik blij dat de basisschool niet mee is gegaan in het thema van de Kinderboekenweek. Dat was werkelijk een gruwelijk en eng thema. Hierbij sluit de viering van Halloween aan. In een wereld waar de meest verschrikkelijke en afkeurenswaardige dingen gebeuren, wordt dit tijdens Halloween ineens schijnbaar geweldig gevonden. Daar kan ik niet bij. Dan houd ik het liever bij de Sinterklaasviering of bij Sint Maarten, zoals ze dit in sommige delen van ons land vieren op 11 november. Niet als skelet, maar met lampioenen langs de deur voor snoepgoed of een mandarijn. Het is dus best wel belangrijk om goed na te denken welke feesten we vieren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag