Zondag 8 maart
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Woensdag 11 maart, Biddag
08:45 uur: ds. J. Holtslag (scholendienst, Geref. Kerk)
19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:    
Het thema van de jeugddienst is “Verstop jij je?”. Een thema dat ingaat op het onderwerp schaamte. Iets dat bij jongeren veelvuldig voorkomt, maar uiteindelijk bij alle mensen en in alle culturen. We lezen Genesis 3:7-11. In de dienst horen we ook een verslag van het credoweekend.

Tijdens de biddagdienst sluiten we aan bij het thema van de HGJB. Het thema is: ‘Vraag gerust’. ’s Morgens lezen we Lukas 11:1-4 en ’s avonds Lukas 11:1-13.

Biddagcollecte:
De collecte in de scholendienst is voor het project ‘De kracht van water’ van Woord en Daad. Het doel is om de Awash rivier in Ethiopië weer tot een levensader te maken.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 3 mei. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Verkiezingen ambtsdragers: In de stemmingsvergadering van 20 februari is in de vacature van Wim in ’t Veld verkozen, broeder Ad van der Sande (Peursumseweg 58, 3381 KX). In de vacature van wijkouderling Nico Zwijnenburg, broeder Huib Glerum (Johan de Kreijstraat 33, 3381 DG) en in de vacature van jeugddiaken Jeroen Koekkoek, broeder Coen van Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL Noordeloos).

We zijn dankbaar dat de broeders Huib Glerum en Coen van Genderen hun verkiezing hebben aangenomen, en respecteren het besluit van broeder Ad van der Sande dat hij zijn verkiezing niet heeft kunnen aannemen. Dit betekent dat de vacature van wijkouderling Wim in ’t Veld nog vacant blijft. De kerkenraad zal voor deze vacature in haar vergadering van dinsdag 10 maart opnieuw een dubbeltal opstellen.

Wij vragen u genoemde broeders en het verdere vervolg van de verkiezingsprocedure te gedenken in uw voorbede. 

Catechisatie: In de week van biddag is er geen catechisatie. Wel verwachten we de jongeren woensdag 11 maart om 18:00 uur in de Rank om samen te eten en aansluitend naar de kerk te gaan. Ook de jongeren van de brugklascatechisatie zijn hierbij van harte welkom.

Gebedskring: De gebedskring komt op dinsdagavond 10 maart a.s. bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

VrouwenBijbelstudie: Volgende week dinsdag 10 en donderdag 12 maart willen we D.V. onze Bijbelstudie over Elisa vervolgen. Deze keer is hst. 6 aan de beurt “Leven uit Gods beloften”. ( 2 Kon. 6 : 24 – 7 : 20). Juist in deze geschiedenis laat God zien dat Hij geeft wat mensen voor onmogelijk houden. Hij doet wat Hij beloofd. Kom en doe mee! De koffie staat klaar om 9.00 uur. We starten om 9.15 uur en hopen tegen half 12 de ochtend af te sluiten.

Weet u van harte welkom.

VOOR ELKAAR Vakantieweken

Op zoek naar een mooie vakantieweek? Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongeren met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten. Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer informatie.

Vrijwilligers gevraagd!

Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.

Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. “Het is verslavend”, zegt de één, of “Het verrijkt m’n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef”, zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring. Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.

Zendingsbussen – Het Bijbelhuis in Antwerpen

In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het Bijbelhuis in België. In een multiculturele wijk in Antwerpen bevindt zich al meer dan 40 jaar het Bijbelhuis. Wekelijks worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, bijbelavonden, uitstapjes, samenkomsten en weekenden. In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als moslims. Kernbegrippen in het werk van het Bijbelhuis zijn: Bijbel, gastvrijheid, openheid voor diverse culturen, dienen, eerbied en gemeenschap. Het Bijbelhuis is onderdeel van de Verenigde Protestantse kerk van België (VPKB) en wordt ondersteund door de GZB.

Van de kerkrentmeesters: In de maand februari mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: €2448,25 en voor de extra collecte: €1002,50.

Tevens mochten wij een gift ontvangen van 100,- GULDEN.

Slagersbonnen/kerstgroet: Iedereen die heeft mee gespaard en zijn/haar bonnen van de slager heeft ingeleverd, heel hartelijk dank! Met de plaatselijke slager is een overeenkomst gesloten dat er een bepaald bedrag wordt gesponsord dat bestemd is voor een goed doel. De jeugdraad heeft gekozen voor het ondersteunen van familie van de Grijn. Bedankt, want namens deze actie en het al eerder ontvangen bedrag van de kerstgroet kon er € 271,16 worden overgemaakt. Familie van de Grijn kan deze gift goed gebruiken in het zendingswerk wat zij mogen doen.

Verantwoording: Via de bloemengroet €20,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 13 & 27 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 9 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 8/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud       Gebouwen; 11/3 1. Deurcollecte: Bidstondcollecte (kerk)

b.         Crèche 0-1 jaar: 8/3 Sija Kersbergen & Annemarie Marcus; 15/3 Maartje van Druten      & Cateline Snoek

c.         Crèche 2-3 jaar: 8/3 Alieke Kemkes & Lotte van Genderen; 15/3 Febe Troost & Corine Terlouw

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 8/3 Noa Terlouw; 15/3 Berit Donk

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 8/3 Lidia Faro, Linde van Houwelingen &            Sifra Visser; 15/3 Nadine in ’t Veld, Naomi de Jong & Sven Vink

f.          Wegbrengen bloemengroet: 8/3 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 15/3 Fam. Verspuij-        Noordegraaf. De bloemen kunnen worden ingepakt in het koorhek en niet meer in de Rank. De vazen kunnen ook in de kerk blijven staan.

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 8 maart bellen naar Trudie Zijderveld, tel. 06-           28290354 en op woensdagavond 11 maart (Biddag) naar Fam. Kemkes, tel. 653282

h.         Gastvrouw/heer: 8/3 v.m. Arnelle v.d. Sande & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienst comm.; 11/3 n.m. Joost Dijkgraaf & Theo Terlouw; 15/3 v.m. Rian Faro     & Maria de Bruijn, n.m. Wilma Troost & Gerwold Verspui

WIJK OOST

Huwelijksjubileum: Zaterdag 7 maart hopen Bas en Corrie Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 40 jaar getrouwd te zijn. Voor hen een bijzondere mijlpaal om bij stil te staan en dankbaar voor te zijn, zeker gezien het afgelopen jaar waarin Bas ernstig ziek is geweest. Als gemeente feliciteren we Bas en Corrie hartelijk en wensen we hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Mw. G. Timmer – Versluis heeft afgelopen woensdag het Beatrixziekenhuis verlaten en is voor revalidatie weer naar Waerthove (kamer 210) gegaan. We hopen en bidden dat zij verder goed mag herstellen en wensen haar Gods zegen toe.

Dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381KB) is thuis gekomen uit het ziekenhuis om daar verder te herstellen. Tegelijk is het wachten op een operatie die over een aantal weken mogelijk plaats zal vinden. We bidden om Gods zegen over het herstel en de verdere behandelingen.

Uit de pastorie:  Ineens kwam afgelopen zondag de berichtgeving over het coronavirus wel heel dichtbij door de sluiting van het Beatrixziekenhuis. De gedachten gaan allereerst uit naar degenen die besmet zijn, maar ook naar het personeel en de patiënten. Ook vanuit onze gemeente. Al met al een spannende tijd. In onze gebeden denken we aan hen en aan de overheden en instanties die op een juiste wijze hebben te handelen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag