Zondag 13 maart:
09.30 uur: Prop. D.A. Burggraaf, Arkel
18.30 uur: ds. J.C. van Trigt, Gouderak

Verkiezing ambtsdragers: 
De verkozen broeders in de stemmingsvergadering van 24 februari hebben hun besluit kenbaar gemaakt.
Broeder Wilrik den Besten heeft zijn verkiezing tot wijkouderling aangenomen.
Broeder Enrico van Tuijl heeft zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester aangenomen.

Van de enkelvoudige kandidaatstelling voor de broeders met een bepaalde opdracht hebben de broeders Eelko van Zuthem voor het ambt van ouderling Vorming & Toerusting en broeder Adriaan van Houwelingen voor het ambt van ouderling Evangelisatie, hun kandidaatstelling aangenomen

Broeder Herman Visser heeft voor het ambt van ouderling ouderenwerk bedankt, zodat deze vacature nog vacant blijft.

De kerkenraad zal hiervoor in de komende periode uit de ingediende namen door de gemeente opnieuw overgaan tot een enkelvoudige kandidaatstelling.

De nieuwe broeders zullen in de ochtenddienst van zondag 15 mei 2022 worden bevestigd.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozen broeder kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk 12 maart schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd te worden ingeleverd bij de scriba Arjan Overduin, Willem de Zwijgerlaan 21.    

Laten we de genoemde broeders en het verdere vervolg voor de nog openstaande vacature gedenken in onze voorbede.

Gedoopt:
Afgelopen zondag is de heilige doop bediend aan Julia Harrewijn, dochter van Flores en Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK) en aan Noud van Genderen, zoon van Coen en Alise van Genderen (Grote Waard 43, 4225 SL Noordeloos). We kijken dankbaar op deze dienst terug en bidden om Gods zegen over de opvoeding.

In bewegingsopdracht ‘Jezus spreekt ons aan’:
Afgelopen zondag werden Julia en Noud in het midden van de gemeente gedoopt. Net als de doopouders mocht het ‘ja’ ook vanuit de gemeente klinken. Een ‘ja’ om te bevestigen dat we als gemeente de verantwoording willen nemen om deze en alle andere gedoopte kinderen in dit christelijke geloof te willen (laten) onderwijzen. Uit ons ‘ja’ vloeit een bewegingsopdracht, die als volgt luidt: Wil je er deze week zijn voor een kind of jongere die ooit gedoopt is -voor wie wij verantwoordelijk zijn- en die worstelt met het geloof?

Catechese:
De komende week is er weer op de gebruikelijke tijden catechisatie. Voor de brugklassers op maandagavond om 18:30 uur en voor de overige jongeren op maandag of dinsdagavond om 19:30 uur.

VrouwenBijbelstudie:
Wij willen graag op DV dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart weer verder gaan met onze Bijbelstudie over het Evangelie naar Markus. Wij zijn aangeland bij hoofdstuk 7 “Judas en Petrus”. In het lijdensevangelie vestigt Markus de aandacht op Judas en Petrus. Judas heeft Jezus verraden en Petrus heeft Hem verloochend. Waarom worden beiden voor het voetlicht gehaald? Hier willen we met elkaar over nadenken. Om 9 uur staat de koffie weer klaar zodat we om 9.15 uur kunnen starten. U bent deze keer weer, zonder aanmelding, van harte welkom!

Zendingsbussen:
Beroepstrainingen voor de allerarmsten op de Filipijnen. In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor beroepstrainingen voor de allerarmsten op de Filipijnen. Samar is de op drie na armste provincie van de Filipijnen. De GZB ondersteunt de lokale kerk in deze provincie bij het opzetten van trainingen om mensen te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. De trainingen bieden ook gelegenheid om in woorden en daden het Evangelie te delen met de deelnemers en hun families. Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Bidt en geeft u mee?

Verantwoording:
Via ds. E. van Rooijen €10,00 en €20,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 14 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
13/31. Diaconie: Plaatselijk Jeugdwerk/HGJB, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
13/3 Fam. de Kreij; 20/3 Rita & Jan v.d. Vlist

Crèche 0-3 jaar:
13/3 Henrike Verspui & Fenne Trouwborst; 20/3 Imke van Houwelingen & Naomi de Jong

Bijbelcrèche:  
13/3 Dorine Dijksman & Eline Boer; 20/3 Lianne van Oenen & Naomi de Jong

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijk:  
Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk is aangevraagd door Jeroen Breedveld (Brandwijk) en Lisanne de Jong (Meerkerk). Zij hopen op 25 maart in het huwelijk te treden om 15:30 uur in de kerk in Uitwijk. Zij komen te wonen aan de Arent van Gentstraat 2, 3381 AA. In de voorbede willen we het bruidspaar gedenken.

Huwelijksjubileum:
Op vrijdag 18 maart zijn Piet en Metta van Holten (Heul 16, 3381 DC) 40 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie feliciteren met dit jubileum en wensen jullie samen met jullie kinderen en kleindochter Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Het begin van de week verbleef ik in Doorn op het Nieuwe Hydepark, het conferentiecentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit vanwege de interim-opleiding. Tijdens de opleiding worden we telkens uitgedaagd om op ons zelf te reflecteren. Tegelijk begon het maandagochtend met drie opmerkelijke woorden. Een interim-predikant moet dom, lui en dakloos zijn. Het zijn woorden die vreemd overkomen, maar een diepere lading verbergen. Maar misschien ziet u het net als ik pas wanneer het uitgelegd is.

Met een hartelijke groet,

ds. J. Holtslag