Zondag 15 juli 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. L. van Wingerden, ’s Hertogenbosch

Zondag 22 juli 2018
09.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Vooraankondiging vervolg verkiezing ambtsdragers:
Na de laatst gehouden verkiezingsronde zijn er nog twee vacatures in te vullen. Een vacature voor wijkouderling Arie de Jong en een vacature voor diaken Herold Kool. In een eerder bericht heeft de kerkenraad laten weten de verkiezingsprocedure eind augustus weer voort te zetten. Met dit bericht wil zij u/jullie oproepen om vast na te denken over namen van broeders die u/jij geschikt acht om de genoemde ambten te gaan invullen. De kerkenraad zal vervolgens dubbeltallen opstellen, waarna een verkiezingsavond wordt georganiseerd. Op zondag 26 augustus zullen formulieren worden uitgedeeld waarop u per vacature de namen kunt invullen.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 27 juli a.s. zal de heer A. de Bruijn de maandsluiting verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording Kerkrentmeesters:
n de maand mei mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecten: € 2.732.90 en voor de extra collecten: € 1.014.55. Van de luisteraars van de kerkradio mochten we in het 2e kwartaal € 338,85 ontvangen, hiervan is € 135,55 overgemaakt aan de diaconie. De opbrengst van het verjaringsfonds in het 2e kwartaal bedraagt: € 349,15. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 3 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 23 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 15/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 22/7 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 15/7 Corine Terlouw & Linde van Houwelingen; 22/7 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper; 29/7 Margriet Kooijman & Tanja Korevaar
  3. Crèche 2-3 jaar: 15/7 Marije Dijkgraaf & Geeske Krijgsman; 22/7 Cateline Snoek & Jannette Stam; 29/7 Linda de Bruin & Monica Rietveld
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/7 Noa Terlouw; 22/7 Aniek Visser; 29/7 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/7 Thea Verspuij, Naomi de Jong & Maria Dubbelman; 22/7 Miranda Schippers, Hannah van Veldhuizen & Esther de Kuiper; 29/7 Febe Troost, Daphne Zaal & Sem Koekkoek
  6. Wegbrengen bloemengroet: 15/7 Fam. Tromp; 22/7 Fam. Stam- Prins; 29/7 Fam. Korevaar- Harrewijn
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 juli bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542 en op zondagmorgen 22 juli naar Sylvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar Bas de Jong, tel. 651522
  8. Gastvrouw/heer: 15/7 v.m. Gerwold Verspui & Frida Bogerd, n.m. Annemarie den Uil & Leo Timmer; 22/7 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot,n.m. Pim Volmuller & Theo Terlouw; 29/7 v.m. Marleen van Houwelingen & Wilma Troost, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST/WIJK WEST

Overleden:
Vrijdagavond 6 juli, overleed in de leeftijd van 81 jaar, dhr. Jasper Adrianus van Beuzekom (Doetsevliet 22, 3381 HB). Hij werd geboren en groeide op in Hardinxveld. Na zijn trouwen ging hij in Schelluinen wonen waar hij actief meeleefde met de kerk. De kerk in Schelluinen had altijd een bijzonder plekje in zijn hart blijven houden. Vanwege de komst van de Betuwelijn, verhuisde hij in 2001 naar Giessenburg en bouwde hij zijn eigen huis aan de Doetsevliet. Hij was 55 jaar lid van de mannenvereniging, waarvan bijna 25 jaar als voorzitter. Vorig jaar maart werd duidelijk dat hij ernstig ziek was en er geen behandeling meer mogelijk was. Hij was dankbaar dat hij toch opknapte, weer naar de kerk kon komen en kon genieten van een redelijke gezondheid. Anderhalve maand geleden ging zijn gezondheid sterk achteruit en is hij uiteindelijk thuis overleden in vertrouwen op zijn Zaligmaker, Jezus Christus. Dit komt ook naar voren in de tekst op de rouwkaart uit Hebreeën 12: 1-2: Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.

Woensdagavond 11 juli, was er in de Rank gelegenheid om te condoleren van 19:00-20:00 uur. De rouwdienst is gehouden op donderdag 12 juli (aanvang 10:00 uur) hier in de kerk. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg in Giessenburg. Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Huwelijksjubilea:
Dhr. P. van der Wind en mw. A. van der Wind-Kroon (Doetse Vliet 5, 3381 HA) hopen vrijdag, 13 juli, 40 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Piet en Anneke van harte met dit jubileum en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Dhr. J.C.G. van der Sande en mw. N.W. van der Sande-Schutte (van Wenastraat 37, 3381 BK) hopen maandag 16 juli, 55 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Joop en Nelly, hun kinderen en kleinkinderen van harte met deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe voor de jaren die voor hen liggen.

Op 19 juli hopen Gerard en Nettie Baan-den Boer (Willem de Zwijgerlaan 23, 3381 BM) hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we hen en hun kinderen en kleinkinderen hiermee feliciteren. Tegelijk bidden we om kracht en zegen en Gods nabijheid voor de tijd die komt en in het bijzonder vanwege de spierziekte van Nettie.

Tenslotte,
komende zondagmorgen lezen we verder uit het tweede hoofdstuk van Jakobus: vers 8 t/m 16. De dag er voor, zaterdag 14 juli, zijn de jongeren en de leiding vertrokken naar Bladel voor het jaarlijkse Kerkkamp. Laten we bidden om een behouden reis en een gezegend kamp. Zondagavond 22 juli horen we in de avonddienst hoe de week geweest is. Dan zijn de vrijdag daarvoor, 20 juli, inmiddels een groep jongeren van 15 t/m 18 jaar vertrokken naar de Belgische Ardennen voor Kamp Purnode. We wensen de jongeren en leiding van beide kampen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman