Zondag 15 mei:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bevestiging ambtsdragers
18.30 uur: ds. L. Lammers, Heerde

Bij de diensten:
Komende zondag nemen we afscheid van ambtsdragers en zullen we ambtsdragers herbevestigen. Ook mogen er gemeenteleden in het ambt bevestigd worden. Al met al is het een bijzondere dienst waarin we Gods trouw aan de gemeente mogen ervaren. De prediking is vanuit Efeze 4:11-16 en richt zich op de roeping tot het ambt. Want in het ambt is Christus present en het is de taak van de ambtsdrager om de kerk te bewaren bij Christus. Het laat zien dat het dragen van het ambt niet gelijk te stellen is met vrijwilligerswerk elders. Het ambt is van Godswege en tot zegen voor de gemeente. 

Er zal deze dienst een liturgie zijn.

Omdat er nog geen nieuwe ouderling is voor het ouderenwerk nemen we deze dienst geen afscheid van Jan van Wijngaarden. Hij zal zijn werk tijdelijk voortzetten. Iets waarvoor we dankbaar zijn.

Koffie drinken na de dienst:
Zondagmorgen bent u en jij weer van harte welkom in ‘De Rank’. U heeft de gelegenheid om de nieuwe en de herbevestigede ambtsdragers te feliciteren en de afgetreden ambtsdragers te danken. Tevens kunt u onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar ontmoeten. Marianne van Veldhuizen, Corina de Bruijn & Zwannie Kortlever zullen u hartelijk ontvangen.

Beroep proponent J.H. Menkveld:
“Hij doet het!”, zo klonken de woorden van de ouderling van dienst afgelopen zondagmorgen bij de afkondigingen. Het werd beantwoord met vrolijk gelach en klein applaus. Het is waar: Met grote dankbaarheid heeft proponent J.H. Menkveld op donderdag 5 mei het beroep, wat op 16 april op hem was uitgebracht, aanvaard. Samen met zijn vrouw mochten zij door gebed, de gesprekken en waardevolle kennismakingen met het dorp, tot dit besluit komen.  

Zij zien er van harte naar uit om in Giessenburg te komen wonen en werken en hopen dat God deze roep wil zegenen en zij tot zegen mogen zijn in en voor onze gemeente. 

In de komende periode zal samen met hen verder worden afgestemd aangaande de verhuizing, de dienst van bevestiging en overige praktische zaken die geregeld moeten worden. Zodra daarover meer bekend is, zal nader bericht volgen.  

Laten we als gemeente danken voor zijn besluit en bidden om Gods zegen voor alle voorbereidingen die nodig zijn voor hun komst naar Giessenburg. We denken dan ook aan de Hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht en wensen hen Gods leiding en wijsheid om ook daar in de komende vacature te voorzien.

Vanuit de kerkenraad:
Jaarrekening 2021. De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters is opgemaakt. De rekening geeft een voldoende positief resultaat. Daarvoor is dankbaarheid. In de kerkenraadsvergadering van 5 mei is de jaarrekening vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekeningen in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 16 mei contact opnemen met Kerkrentmeesters dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl.

De jaarrekening van de diaconie wordt D.V. vastgesteld in de vergadering van 2 juni. Daarna is er ook de gelegenheid om de jaarrekening van de diaconie in te zien.

Rommelmarkt:
Als het goed is bij velen van jullie de huis-aan-huisbrief al op de mat gevallen. Hierin staan alle ophaal,- en inleverdata netjes opgesomd. Maar toch hier ook nog ff een reminder: zaterdagochtend 14 mei komen we bij u langs in de kern van Giessenburg en zaterdagochtend 21 mei komen we buiten de kern bij u langs. Zorgt u dat de bruikbare spullen klaarstaan? Op deze ochtenden kunnen de spullen ook worden gebracht. Er zijn ook avonden waarop u uw spullen kunt komen brengen te weten: 16, 18, 23 en 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur aan de Doetseweg thv nummer 56 (steenhandel de Groot). Als mensen zich op willen geven om mee te helpen met spullen ophalen, dan kan dat bij Gerard de Jong 06 2695 3407 of Arjan van der Vlist 06 8200 4625.

Focus ‘In bewegingsopdracht’:
In de Focusdienst van 24 april is er een opdracht gegeven om in beweging te komen. De opdracht voor de komende weken luidt; ga wandelen of fietsen in tweetallen met als gespreksleidraad de flyer waar de Focus-opbouw voor een geloofsgesprek op staat met tevens een handreiking en uitleg hoe u dit toe kan passen op de Bijbeltekst van deze Focusdienst (Lukas 24: 13-32) tijdens de wandeling. Neem de flyer mee tijdens de wandeling of fietstocht die bij morgendienst is uitgedeeld. Flyer niet ontvangen? Print hem dan vanaf de site uit of haal een A6 formaat op in de kerk onder de toren, in grote hal in De Rank of Het Boekwinkeltje. Deel gerust uw verhalen of belevenissen over deze wandeling of fietstocht via focus@hervormdgiessenburg.nl of in de kerkapp.

Open Focus avond: noteert u deze datum alvast in uw agenda! Woensdag 1 juni, thema  ‘De kracht van Jezus’. Het Focusteam heet iedereen alvast van harte welkom.

Toer voor het Goede Doel:
Om bekend te raken met de missionaire projecten van de IZB is er 11 juni voor de tiende keer de Toer voor het Goede Doel. Een fietstocht op een gewone fiets of e-bike of op een racefiets. Boor meer info en inschrijven kijk op www.toervoorhetgoededoel.nl

Gebedskring:
Dinsdagavond 17 mei a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in zaal 2 van ‘De Rank, aanvang 20.15 uur.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur op 3 juni.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 16 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
15/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 15 mei bellen naar G. Schmidt, tel. 06 17198227 en voor de avonddienst naar D. Beemsterboer, tel. 651828

Wegbrengen Bloemengroet:
15/5 Willy Wijnbelt & Hannie Prins;
22/5 Fam. Verspuij- Noordegraaf

Crèche 0-3 jaar: 1
5/5 Margriet Kooiman, Noa Terlouw & Ilvie de Jong;
22/5 Tanja Korevaar, Lotte van Genderen & Anna Visser

Bijbelcrèche:
15/5 Laura Holtslag & Annemarie Meerkerk;
22/5 Christine Vink & Miranda Schippers

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
In verbondenheid leven we mee met hen voor wie het leven zwaar valt. In de voorbede willen we hen gedenken en opdragen voor Gods troon.

Uit de pastorie:
Dankbaarheid overheerst bij het horen dat proponent Menkveld het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Ik zie met vreugde uit naar het moment dat hij in het ambt van predikant bevestigd en aan de hervormde gemeente van Giessen-Nieuwkerk verbonden zal worden. Met vertrouwen zie ik uit naar de samenwerking onder Gods leiding en door Zijn Geest.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag