Zondag 22 maart
09.30 uur: ds. L. Lammers, Veessen (kerk NIET open)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman (kerk NIET open)

Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad heeft in haar vergadering van dinsdag 10 maart, voor de nog openstaande vacature van wijkouderling Wim in ’t Veld, in alfabetische volgorde, het volgende dubbeltal opgesteld; Ronald Overduin en Harm Trouwborst.

De stemmingsvergadering is opgeschort tot een nader te bepalen datum. We bevelen de genoemde broeders en het verloop van de verkiezingsprocedure aan in uw voorbede.

Omzien naar elkaar en aanbieding hulp:
Dat is een gegeven wat we altijd mogen toepassen en waartoe we ons geroepen mogen weten. Nu met de zorgen van het Coronavirus geldt dit nog extra. Laten we kijken of in onze omgeving mensen (ouderen) moeite hebben om de nodige boodschappen te doen of hulp te krijgen. En kunnen zij een beroep doen op hun eigen netwerk of is dat ook moeilijk? Ook jongeren kunnen mogelijk een bijdrage leveren. Uiteraard rekening houdend met de gezondheidsvoorschriften.

Voor sommigen, zeker de ouderen, is er ook sprake van minder contacten. Om risico’s te voorkomen. Een (extra) telefoontje of een ander berichtje/kaartje kan een goede aanvulling zijn. Van harte aanbevolen.

Mocht u concrete vragen hebben voor hulp, boodschappen, medicijnen ophalen e.d. dan kunt u altijd een beroep doen op de diaconie. U kunt bellen naar de wijkouderlingen Joost Dijkgraaf (06-12762100) en Erik Donk (06-34573542) of naar voorz. Jan Verspuij (0184-651445) of mail ook gerust naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Van de kerkenraad:
Met al onze berichtgevingen van afgelopen week rond maatregelen i.v.m. het coronavirus, hebben we misschien niet iedereen kunnen bereiken. Wij vragen u de informatie op de Website, Nieuwsbrief en de Zaaier te volgen of binnen uw eigen netwerk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond alle activiteiten van het gemeente zijn.

Afgelopen maandag, 16 maart, heeft de kerkenraad in een extra bijeenkomst vergadert over verdergaande maatregelen betreffende de activiteiten, contacten en bijeenkomsten. Daarin heeft zij besloten dat ALLE activiteiten voor de komende periode worden afgelast. Dat is in ieder geval t/m 6 april, maar de verwachting is dat deze situatie langer gaat duren. Dit gaat verder dan de richtlijnen van de PKN, maar gezien de oproep van de overheid om zoveel als mogelijk sociale contacten te vermijden wil de kerkenraad hierin hun verantwoordelijkheid nemen en komt zij tot dit besluit.

Kerkdiensten:
We mochten veel positieve reacties ontvangen over de invulling van diensten afgelopen zondag. Daarnaast ontvingen we ook tips, waarvoor dank. We proberen meer invulling te geven aan muzikale begeleiding en zang, dat kwam meerdere malen in de reacties terug. De belijdenisdienst zal naar Pinksteren worden verschoven. De avondmaalsviering op Goede Vrijdag zal niet doorgaan. De predikant zal zoveel mogelijk invulling geven aan de diepe betekenis van het avondmaal. Ook de Paasdienst zal waarschijnlijk niet bijgewoond kunnen worden en zal ieder thuis moeten meekijken en of luisteren.

Meekijken en luisteren: D
oor het niet kunnen bijwonen van de diensten in de kerk, is het mogelijk gemaakt om voor iedereen de diensten in beeld en geluid te volgen via www.kerkomroep.nl. Door de landelijk grote toename van kijkers en luisteraars, was het niet voor iedereen mogelijk mee te kijken. Dit is iets waar wij niets aan kunnen doen. In dat geval kunt u het beste kiezen om alleen mee te luisteren. De dienst kan ook later bekeken of beluisterd worden. Vanaf zondag is het ook mogelijk om te kijken via YouTube. U moet dan zoeken op HGGNK Giessenburg en dan LIVE-uitzending/stream aanklikken. Er is op zondag ook een knop op de voorpagina van website te vinden.

Mocht het helemaal niet lukken, neem dan contact op met uw wijkouderling. Er worden wel alternatieve mogelijkheden onderzocht.

Bezoekwerk:
Er zal zoveel mogelijk eerst telefonisch contact worden opgenomen. Bij bezoek aan huis zullen de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Zie ook bericht van de diaconie.

Nieuwsbrief:
Deze wordt beperkt afgedrukt en wordt wekelijks op de website geplaatst. Wilt u deze lezen maar heeft u geen mogelijkheid deze digitaal in te zien, vraag dan iemand in uw omgeving deze af te drukken.
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen!

Collecten:
We vragen u om zoveel mogelijk thuis een voorziening te treffen, door uw giften apart te houden om uw bijdrage op een later moment alsnog te kunnen doen. Natuurlijk kan het per bank worden overgemaakt met opgave van de bestemming, op de rekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters. Deze zijn op de website van de kerk te vinden.

Kerk en Rank:
De kerkschoonmaak is afgelast. Vooralsnog is het boekwinkeltje geopend.

Tot slot:
Woorden van hoop, zoals Jeremia die schrijft aan de ballingen in Babel; “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven” (Jeremia 29:11 NBV).

Gebedskalender:
De gebedskalender is gevuld met vele gemeentelijke en andere kerkelijke activiteiten. Veel van de activiteiten zijn afgelast vanwege het coronavirus. Niettemin is het goed om in het algemeen in onze gebeden te blijven denken aan het gemeenteleven, de wereld om ons heen en de zorg voor alles wat speelt rondom het coronavirus.

De gebedskalender kunt u vinden op de website of ophalen bij fam. Van Houwelingen, Dorpsstraat 2, fam. Vollmüller, Bogerd 8, fam. Verspuij Bovenkerkseweg 3a.

Gebedskring:
He….ook al geen gebedskring tot nadere aankondiging? Ja inderdaad, ook daarvan hebben we gezegd: even geen directe ontmoeting met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat we niet bidden! Juist in deze tijd is gebed hard nodig. Wat zou het mooi zijn als wij a.s. dinsdag, op de tijd dat de gebedskring bij elkaar zou komen (20.15h), thuis de handen vouwen en bidden. Dan wordt het een grote gebedskring!

Waar kunt u / jij allemaal voor bidden? Mogen we u wat punten aanreiken? Wij bidden altijd al voor…

– zieken, in onze naaste omgeving, maar nu in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door Corona –

jongeren, nu ze niet naar school gaan, voor een goede opvang thuis in de gezinnen

– ouderen, voor de bewarende hand van God tegen het virus en ook dat zij niet in eenzaamheid komen te zitten

– vluchtelingen, van huis en haard verdreven, maar daar komt nu nog een extra bedreiging van het virus bij

– voor allen die normaal betrokken zijn bij de vele kerkelijke activiteiten. Nu ligt dat grotendeels stil of hebben we alternatieve vormen van activiteiten. We bidden voor een positieve uitwerking hiervan en om de ontferming van God over deze wereld.

Meer dan genoeg gebedspunten derhalve. Fijn al u / jij op deze manier mee doet.

God’s Gifts: Music
Ben jij tussen de 12 en 25 en wil jij weten hoe het is om in een band te spelen? Dit is je kans! Op 24 april organiseren we een avond (start 19:45) die is bedoeld om je talent, samen met andere jongeren, in te zetten voor God. We zullen een aantal nummers spelen in wisselende samenstellingen.

Speel jij een muziekinstrument en/of houd jij van zingen? Geef je dan voor 10 april op (of vraag meer informatie) bij Daniël Holtslag (06-13866530 of danielholtslag@gmail.com).

Mocht deze datum niet door kunnen gaan, dan wordt er een andere datum geprikt.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Deze gaat vrijdag 27 maart niet door.

Verantwoording:
De collecte tijdens de biddagdienst van de basisschool bracht € 166,57 op en is bestemd voor het waterproject van Woord en Daad in Ethiopië. Hiervoor danken we de kinderen van groep 1 t/m 4 en de aanwezige ouders hartelijk.

De opbrengst van de zendingsbussen van de maanden januari en februari was €2828,25 en was bestemd voor Willem Jan de Wit in Egypte. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bij het wegbrengen van de bloemengroet is €10,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 23 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 22/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud     Gebouwen

b.         Wegbrengen bloemengroet: 22/3 Fam. Stam – Prins; 29/3 Fam. Tromp

WIJK OOST

Geboren:
Dankbaar zijn Jaap en Anita Ooms (Dorpsstraat 24 A, 3381 AG) met de geboorte van hun zoon. Zijn naam is Pleun en hij is geboren op dinsdag 10 maart. Pleun is het broertje van Noor en Guusje. Boven de kaart staat: Groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. We feliciteren Jaap en Anita van harte met de geboorte van Pleun en we wensen hen Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding.

Tenslotte,
Het zijn hectische tijden die we momenteel meemaken. De laatste dagen verandert de situatie met de dag. Dat doet ons beseffen dat alleen bij God een vaste zekerheid te vinden is. Komende zondagavond zal de preek gaan over de derde aankondiging van het lijden door Jezus waarna Jezus opnieuw spreekt over het dienen van elkaar. Omdat de meeste mensen de dienst thuis zullen meemaken, geef ik hier alvast de liturgie door:

Gezang 444:1 – Votum en Groet – Psalm 116: 1+2+7 O.B. – Geloofsbelijdenis – Psalm 84: 6 O.B.- GebedSchriftlezing: Markus 10: 32-45 – Gezang 192: 1+4+5+6 – Preek – Gezang 442: 1+2+3 – Dankgebed – Gezang 442: 4 – Zegen

Onze God is niet aan een plaats gebonden. Ik hoop dat we komende zondag (en de rest van de week) ons als gemeente verbonden mogen weten.

Met vriendelijke groeten mede namens J. Holtslag, M. Dubbelman