Zondag 23 januari:
09.30 uur: ds. F.J.M. van Veldhuizen, Stolwijk
18.30 uur: ds. M. Zeeman, Hoogblokland

Diaconiecollecte SZOS:
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor het werk van de familie Bijkerk uit Sliedrecht. Andy Bijkerk, zijn vrouw Jacoline en hun gezin zijn door SZOS (Stichting Zendingsondersteuning Suriname) voor onbepaalde tijd uitgezonden naar Suriname. Andy Bijkerk is programmadirecteur en piloot bij de Surinaamse Zendings Vliegdienst, meer bekend als MAF-Suriname. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling (het opbouwen van lokale gemeenschappen). Daarnaast zoekt het gezin Bijkerk mogelijkheden om in de woon- en leefomgeving het Evangelie te verkondigen. Jacoline bezoekt, via Prison Fellowship Suriname, wekelijks de vrouwen in de gevangenis. Ze coacht hen en geeft Bijbelstudie. Door middel van giften kan ze de armen van levensmiddelen voorzien. Maandelijks bezoekt ze twee Indianendorpen waar ze de vrouwen Bijbelles geeft over vrouw- en moeder-zijn. Daarnaast geeft ze thuis regelmatig Bijbelstudies aan vrouwen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.szos.nl.

Kerk-School-Gezinsdienst:
Volgende week zondag staat de morgendienst in het teken van kerk, school en gezin. Het thema is “Niemand is zoals jij”. Aanstaande maandag krijgen de kinderen van de basisschool een leeslijst mee met een toepasselijke vraag om naast school ook thuis bezig te zijn voor de dienst in de kerk. Het zendingsgeld op school en de collecte in de kerk zal bestemd zijn voor stichting Chris.

Thema-avond catechisatie:
Dit winterwerkseizoen wordt er een speciale thema-avond voor alle catechisatiegroepen vanuit V&T georganiseerd. Het thema van deze avond is ‘Luisteren naar Gods stem’. Corine Zonnenberg (Youth for Christ, Bijbelborrels.nl) zal deze thema-avond leiden.

Heb je wel eens iets van de Heilige Geest gemerkt in je leven? Misschien denk je wel: De Heilige Geest, wie is dat? Werkt Hij vandaag de dag dan nog steeds? Met deze vragen gaan we tijdens de avond aan de slag. We gaan ontdekken wie de Heilige Geest is,  wat Hij doet in je leven en hoe Hij tot je kan spreken. Heb je vragen over de Heilige Geest? Neem ze vooral mee zodat ze beantwoord kunnen worden. Tot dan!

Wanneer: maandag 24 januari 2022

Catechesegroepen van de dinsdag in die week worden ook op deze maandagavond verwacht. Hun vaste avond op dinsdag vervalt in deze week.

Locatie: Zaal 1 in De Rank

Voor wie: Alle jongeren uit onze gemeente van 11 t/m 18 jaar

Tijd 11 t/m 14 jaar: inloop vanaf 18:35 uur. Programma van 18:45 – 19:45 uur

Tijd 15 t/m 18 jaar: inloop vanaf 19:50 uur. Programma van 20:00 – 21:00 uur

Ambtsdrager verkiezingen:
Dit jaar zijn er van de kerkenraad 13 broeders aftredend, waarvan 12 herkiesbaar. We zijn zeer dankbaar dat op de kerkenraadsvergadering van donderdag 6 januari, 8 broeders zich herkiesbaar hebben gesteld, zodat er 5 vacatures ontstaan.

Aftredend en herkiesbaar zijn de wijkouderlingen: Sjaak Faro, Adriaan de Kuiper en Sijmen van der Vlies, diakenen Erik Donk, Jan Verspuij en Joost Dijkgraaf, ouderling-kerkrentmeester Gerard de Jong en ouderling- voorzitter Bas van Genderen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: wijkouderling Wim van Beuzekom, ouderling-kerkrentmeester Arie de Bruin, ouderling Vorming & Toerusting Bert Pesselse, ouderling Evangelisatie Teus Visser en ouderling ouderenwerk Jan van Wijngaarden.

U wordt gevraagd namen in te dienen van broeders, die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te vervullen. Dit kan tot en met maandag 31 januari a.s. Hiervoor wordt u, zoals we dat eerder ook hebben gedaan, een formulier aangeboden. Deze liggen vanaf zondag 24 januari bij de ingang van de kerk en de Rank. Omdat het kerkbezoek door corona minimaal is, kunt u dit ook afhalen bij de scriba Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21, elke dag vanaf 14.00 uur. Tevens is het formulier te downloaden vanaf de website. U mag uiteraard ook uw eigen briefpapier gebruiken. Een formulier dient per lidmaat te zijn ingevuld en ondertekend met naam en handtekening. Inleveren kan weer bij de scriba, bij de pastorie aan de Kerkweg 1b of in de kerk, waar een doos op de leestafel zal staan. Het is ook mogelijk om namen in te dienen per mail bij de scriba: scriba@hervormdgiessenburg.nl Wij roepen u op om als gemeente uw betrokkenheid te tonen door namen in te dienen en de verkiezingen op te dragen in uw gebed. In een extra kerkenraadsvergadering worden vervolgens, op donderdag 10 februari a.s., dubbeltallen opgesteld. De verkiezingsvergadering is gepland op donderdagavond 24 februari. Nadere berichtgeving volgt over de wijze waarop we dit willen invullen.

Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender is vanaf 23 januari te lezen op de site van de kerk, te vinden in de Rank en onder de Toren en te volgen op de kerk-app. De kalenders zijn ook weer te vinden aan de Bogerd 8 en de Dorpsstraat 2. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging komen op woensdagmorgen 26 januari a.s. weer bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer Pl.G. Rietveld zal deze morgen de inleiding verzorgen (Titus 1).

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
Vrijdagavond 28 januari a.s. zal de heer J. den Toom de maandsluiting verzorgen in ‘Bredero’s Hof’, aanvang 19.00 uur.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 24 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
23/1 1. Diaconie Stichting SZOS, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
23/1 Fam. Visser; 30/1 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld

Crèche 0-3 jaar:
23/1 Willemieke Goosens & Esmee Pierhagen;
30/1 Sija Kersbergen & Ilvie de Jong

Bijbelcrèche:
23/1 Janneke Verspui & Martijn Visser

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
In onze voorbede gedenken we de zieke gemeenteleden die thuis of in de verpleeghuizen verblijven. Dat de Heere u allen nabij mag zijn.

Uit de pastorie:
Afgelopen vrijdagavond ben ik maar het huis uit “gevlucht” omdat ik geen zin had in het kijken van The Voice of Holland. Het blijkt nu (voorlopig) de laatste uitzending te zijn geweest. Grensoverschrijdend gedrag heeft terecht veel stof doen opwaaien en geleid tot dit besluit. Het is gedrag dat we in heel de maatschappij tegenkomen. Helaas is ook de kerk niet gevrijwaard van seksueel misbruik. Iets dat meer dan pijnlijk is, maar dat geenszins met de mantel der liefde bedekt mag worden. Misbruik mag niet plaats vinden en ik hoop dat degene die er mee te maken heeft de moed mag hebben om het te melden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag