Zondag 10 juli:
09.30 uur: ds. T. de Ridder, Ochten
18.30 uur: ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch

Verkiezing wijkouderling:
In de afgelopen week heeft broeder Martijn Donk zijn besluit op zijn verkiezing tot wijkouderling kenbaar gemaakt. We zijn zeer dankbaar dat hij zijn verkiezing heeft aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Martijn kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk 9 juli schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd te worden ingeleverd bij de scriba. Indien geen bezwaren worden ingebracht zal de bevestigingsdienst plaatsvinden in de morgendienst van zondag 11 september. Laten we in ons gebed danken voor het besluit van Martijn en ook bidden om een zegen voor hem en zijn gezin en danken dat alle vacatures zijn vervuld.

Vakantie-uitgaven Waarheidsvriend:
Er breekt weer een periode aan om wat afstand te kunnen nemen van het dagelijks werk maar ook van het kerkenwerk, een mooie gelegenheid voor toerusting en bezinning. In de vakantieperiode stelt de Gereformeerde Bond tweemaal GRATIS exemplaren van uitgaven van De Waarheidsvriend van 7 juli en 4 augustus ter beschikking. Met o.a. een pagina met ‘toeristische uitjes’, gerelateerd aan Bijbel en geloof. Het eerste exemplaar kan zondag weer worden meegenomen vanuit de kerk of Rank.

Oproep redactioneel talent:
Aan alles komt een eind. Zo ontvingen we bericht van Ditsy Tromp dat zij haar taak voor de opmaak van de Zaaierberichten wil gaan beëindigen. Dat is natuurlijk jammer, want ze heeft jarenlang heel trouw wekelijks al het voorwerk voor de zaaierberichten verzorgd. Maar het is ook begrijpelijk dat er, na bijna 14 jaar, ook een moment komt om het stokje over te gaan dragen. En dat moment is nu gekomen. Vanaf deze plaats willen we Ditsy hartelijk bedanken voor die 14 jaren trouwe dienst in dit stukje gemeentewerk. Tegelijk zijn we op zoek naar nieuwe invulling voor deze taak. Als er iemand is die hier zijn of haar steentje in wil bijdragen om onze gemeente wekelijks te voorzien van de nodige informatie via het kerkblad dan houdt de eindredacteur ds. Holtslag zich van harte aanbevolen. Ditsy zal t/m september de kopij nog verzorgen. Vanaf dan hopen we dat er een opvolg(st)er is gevonden. Aanmelden kan per mail bij de scriba via scriba@hervormdgiessenburg.nl

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 22 juli a.s. niet verschijnen. De eerstkomende ‘Zaaier’ is dan voor twee weken. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 11 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 10/7 1. Diaconie, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 juli bellen naar R. Kamphuis, tel. 06 53890401

Wegbrengen Bloemengroet:
10/7 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak;
17/7 Mevr. den Boer- Heijkoop

Crèche 0-3 jaar:
10/7 Henrike Verspui & Marit Visser;
17/7 Janette Stam & Margreet Muijlwijk

Bijbelcrèche:
10/7 Martijn Visser & Willise v.d. Vlies;
17/7 Laura Holtslag & Hadassa van Zuthem

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Ons meeleven gaat in het bijzonder uit naar Joop van der Sande (van Wenastraat 37, 3381BK). We bidden voor hem en zijn vrouw en familie om Gods zegen en kracht.

Ook is ons gebed voor Magda van Kolfschoten (Dorpsstraat 52, 3381 AG) die voorlopig in het ziekenhuis moet verblijven. We bidden dat haar situatie mag verbeteren.  

Huwelijksjubileum:
Op 11 juli hopen Sascha en Miranda Romeijn, Wilhelminalaan 21, hun 25 jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wij willen het echtpaar van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Een gedenkdag voor trouw en delen van lief en leed met elkaar. Van harte de trouw van God toegewenst op jullie verdere levensweg.

Vakantie Bijbelrooster
Dit jaar zijn de vakantiebijbelgidsen, die vorige jaren werden uitgedeeld van Ark Mission, niet beschikbaar. Ark Mission is zich meer op ander werk gaan richten en is met de uitgave van de vakantiegidsen gestopt. Vanuit de zendingscommissie werd zondag het vakantiebijbelboekje “Vertel, over de grote daden van God” van de GZB uitgereikt. Voor 14 dagen te gebruiken met korte overdenkingen n.a.v. een gedeelte uit de Bijbel en elke dag deelt iemand vanuit de wereldwijde kerk iets van zijn of haar leven.

Zolang nog exemplaren beschikbaar zijn, kan het vakantieboekje uit de kerk of de Rank worden meegenomen.

Vanuit de kerkenraad
Ds. Holtslag geniet van een welverdiende vakantie. Na de drukke periode is het goed dat hij met zijn gezin wat afstand kan nemen van het gemeentewerk. We wensen de familie graag een goede en ontspannende tijd toe.

In geval van vragen van bijzondere (pastorale) hulp kunt u zich wenden tot de wijkouderling of de scriba.

Gelukkig gaan de diensten “gewoon” door. De komende weken met gastpredikanten.

Met het afsluiten van het schooljaar is de vakantietijd ook echt begonnen. En er is de vrijheid om er op uit te trekken. We hopen en wensen dat we mogen genieten van al het goede wat God geeft. Thuis, in de kerk met elkaar en als we op vakantie gaan.

We denken in het bijzonder ook aan de kampen voor de jeugd. Een grote groep gaat van 9 tot 16 juli naar Bladel en het Kamp Purnode voor de oudere jeugd is van 15 tot 22 juli. Een mooie tijd toegewenst.

Mag het een tijd zijn van meer aandacht voor elkaar, maar juist ook voor aandacht voor de (A)ander om je geloof te delen en te versterken.

De hartelijke groeten, de kerkenraad.