Wat geloven we?

We horen bij de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is: je bent van harte welkom. We ontdekken graag samen wie God is en wat zijn liefde voor ons betekent.

Wat geloven we?
Wij geloven in één God, die de wereld en de mensen uit liefde heeft gemaakt. Als gemeente willen we leven uit de genade en de liefde die Hij geeft in Zijn zoon, Jezus Christus. We beseffen dat we niet perfect zijn en fouten maken, en daarom vergeving van God en van elkaar nodig hebben. In de kracht van de Heilige Geest willen we samen werken aan het Koninkrijk van God, en willen we Jezus vinden, Jezus volgen, en Jezus verkondigen.

Dat doen we door ons te verdiepen in Gods Woord (de Bijbel), en door persoonlijk, maar juist ook samen, als gemeente, te geloven, te bidden, en te getuigen. Ook verlangen we ernaar om dienstbaar te zijn, en hulp te bieden aan elkaar, binnen ons dorp en wereldwijd; dit alles tot eer van God.

De kern van ons geloof is dat God ons aanneemt als kinderen, door het sterven en de opstanding van Zijn zoon, Jezus Christus. Omdat God ons accepteert, willen we als gemeente open, gastvrij en wervend zijn; jong en oud mag zich bij ons welkom en opgenomen voelen en gekend weten.

Samen willen we Jezus vinden. Als je Jezus vindt en leert kennen, leidt dat tot volgen (discipelschap), en groei in geloof, onderlinge liefde en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld.

Hoe meer we daarin groeien, hoe groter het verlangen wordt om het geloof te delen en dit te verkondigen door een levende getuige te zijn van Hem in deze wereld. Dit getuigen gebeurt dichtbij en ver weg door evangelisatie en daadwerkelijke hulp aan de naaste. We geloven dat God ook ons getuigenis wil gebruiken om anderen te helpen Hem te vinden, te gaan volgen en te verkondigen.

We geloven dat de Bijbel het Woord van God is, en willen daar als gemeente van harte uit leven. De kern van ons geloof staat beschreven in de apostolische geloofsbelijdenis.

We maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en staan in de traditie van de Reformatie. Reformatie betekent dat we steeds opnieuw willen bekijken hoe we de boodschap van God dicht bij het hart van mensen kunnen brengen.

Binnen onze gemeente beleven veel mensen hun geloof op een verschillende manier, maar zijn we samen verbonden door de eenheid die er is in Jezus Christus, en door het diepe verlangen als gemeente te groeien in getuigen en dienstbaar zijn.

Het is onze wens om de talenten en de geestelijke gaven van onze gemeenteleden in te zetten voor God, en ieder op passende wijze in te schakelen in het gemeentewerk; op die manier kan de gemeente (als lichaam van Christus) goed functioneren. Het beleid van de kerkenraad, de kerkdiensten en de gemeenteactiviteiten zijn erop gericht om gemeenteleden hun gaven te laten ontdekken en te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie is te vinden in het beleidsplan van onze kerk.