ANBI-gegevens

elevante gegevens in het kader van de ANBI-transparantie van de Nederlands Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Jaarverslagen van diaconie en kerkenraad

Algemene gegevens van Hervormd Giessenburg

Nederland Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en NederSlingeland
RSIN/Fiscaal nummer: 002521076
Website adres: www.hervormdgiessenburg.nl
Adres kerkgebouw: Kerkweg 1A 3381 KJ Giessenburg

College van kerkrentmeesters
cvk@hervormdgiessenburg.nl
Dorpsstraat 11
3381 AD Giessenburg

Diaconie
diaconie@hervormdgiessenburg.nl  /  penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl
Peursumseweg 9
3381 KT  Giessenburg

De Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland (Giessenburg) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

In deze gemeente belijden we ons geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius). De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie, trouw zijn aan de drie formulieren van enigheid (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels) en zo haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland.