Zending

Om Jezus te verkondigen heeft de gemeente een missionaire opdracht, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld. Ter ondersteuning van die opdracht heeft de kerkenraad een zendingscommissie ingesteld. Deze verricht haar taken onder haar verantwoordelijkheid. De zendingscommissie brengt met name het zendingswerk buiten Nederland onder de aandacht.

Doelstelling

Als gemeente zijn we geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Dit klinkt door in het door Jezus Christus zelf gegeven zendingsbevel uit Mattheus 28:19;

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”.

De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het stimuleren van dit proces van bewustwording door ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen zodat deze gaat: Meebidden, Meeleven, Meegeven.

 Samenstelling

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal commissieleden. Eén van de leden van de commissie is lid van de kerkenraad, dit zorgt voor een goede wederzijdse relatie en snelle communicatie tussen commissie en kerkenraad. Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen worden in notulen vastgelegd.

Bij projecten wordt een werkgroep gevormd waaraan naast commissieleden ook andere gemeenteleden kunnen deelnemen. De commissie is financiële verantwoording schuldig aan de diaconie.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende leden:

Arjan de Looff0184 – 653136Voorzitter
Josette Kemkes0184 – 653282Secretaris
Amanda Holtslag0184 – 651361Penningmeester
Adriaan de Kuiper0184 – 652909
Arie Rietveld0184 – 618357
Corine van Selm0184 – 653075
Theo Zijderveld0184 – 652962
Joop Troost0184 – 652780
Commissieleden van de Zendingscommissie

Samenwerking met organisaties

De zendingscommissie heeft contacten met verschillende organisaties die werken aan verspreiding van het evangelie en ondersteuning van vervolgde christenen in het buitenland. Met name worden genoemd: De Gereformeerde Zendingsbond, Open Doors en Stichting De Ondergrondse Kerk.

De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie zodat mensen wereldwijd gaan leven zoals God dit heeft bedoeld. Door de GZB worden zendingswerkers  over de hele wereld uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Voor meer informatie over de GZB, zie www.gzb.nl

Het werk van Open Doors en de SDOK wordt ondersteund door regelmatig kaarten aan gemeenteleden uit te delen die kunnen worden verstuurd naar vervolgde christenen. Ook vragen we regelmatig hen te gedenken in het gebed. Daarnaast worden regelmatig kaarten verstuurd naar zendingswerkers van de GZB. Meer informatie over Open Doors kunt u vinden op www.opendoors.nl. Voor meer informatie over SDOK, zie www.sdok.nl.

Ondersteunen Dr. Willem-Jan de Wit

Wij ondersteunen het werk van Dr. Willem-Jan de Wit. Willem-Jan is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt toekomstige predikanten op voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie in Caïro, Alexandrie en Minya diverse deeltijdopleidingen aan voor belangstellenden.

Willem-Jan: “Christenen in Egypte hebben het niet altijd gemakkelijk. Van tijd tot tijd worden er bloedige aanslagen op hen gepleegd. Desondanks tref je in Egypte kerken vol ouderen en jongeren en kinderen aan en worden er nieuwe gemeenten gesticht. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken. Diverse oud-studenten van mij geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan. Met de studenten die op het seminarie zelf wonen heb ik ook tal van gesprekken buiten de colleges om, bijvoorbeeld om de exegese voor een preek door te spreken of om na te denken over de plaats van christenen in de samenleving.”

Het werk van Willem-Jan de Wit is te volgen via zijn eigen website https://wjdw.nl/, waar hij regelmatig blogs plaatst. Ook verschijnt er ongeveer twee keer per jaar een nieuwsbrief.

Versturen kaarten

Als zendingscommissie willen we ook actief mensen ondersteunen en aanmoedigen. Een van de manieren om hier handen en voeten aan te geven is het sturen van kaarten naar mensen die vervolgd worden om hun christelijk geloof.

In de even maanden wordt er op de 2e zondag van de maand een aantal kaarten bij de ingang van de kerk gelegd om als gemeente onze namen te noteren ter bemoediging van de mensen. Deze adressen komen worden aangeleverd door Open Doors.

De doelstelling van Open Doors is:

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Onze doelstelling;

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

In de oneven maanden wordt er op de 2e zondag van de maand een aantal kaarten uitgedeeld, om als gemeente op te sturen naar gevangen Christenen over de hele wereld, die onze bemoediging hard nodig hebben. Als gemeentelid kunt u een persoonlijk bericht aan deze gevangene schrijven om daarna deze kaart zelf op te sturen. Deze adressen komen van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk).

De doelstelling van SDOK:

SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Een lichaam waarvan de leden betrokken zijn bij elkaar. Een lichaam waarbij ‘delen’ en ‘dienen’ centraal staan.

“Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus.”
(1 Korinthe 12:26,27)

We delen in het lijden
Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk, emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent”. Daarom staat SDOK naast vervolgde broeders en moedigt hen aan trouw te blijven aan God.

We delen in de zegen
We merken dat de getuigenissen van vervolgde christenen ons geloof versterken. Onze broeders en zusters zijn levende getuigen van Gods genade en kracht. Hun verhalen moedigen ons aan om Jezus Christus te blijven volgen, ongeacht de gevolgen.