Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)

Onze gemeente is wat betreft de predikanten en twee wijkdiakenen verdeeld in Wijk West en Wijk Oost. Daarnaast is er een indeling in 11 wijken en de verzorgings- en verpleeghuizen. Het streven is dat er per wijk  2 dames actief zijn en ook voor de verzorgings- en verpleeghuizen.

Deze wijkdames vormen de Hervormde Vrouwendienst (HVD).

De vraag is: “Wat wordt er van een HVD/dame verwacht” ? Belangrijk is dat wij voorop stellen dat het doel van deze bezoeken niet in eerste instantie is om geestelijke gesprekken met de mensen te voeren. Veel meer staat in deze bezoeken het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop. Veel alleenstaanden hebben vooral behoefte om met iemand over allerlei dingen te praten die hen bezig houden. Een luisterend oor is dan het belangrijkste. Wel mag het natuurlijk duidelijk zijn dat de HVD/dames op bezoek komen namens de Gemeente.  Het is verder van belang dat de bezoekdame een soort “antennefunctie” vervult. Veel mensen geven bepaalde situaties, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of ziekte thuis, niet door. Maar ook als mensen erg in de put zitten, bellen ze niet zomaar de dominee of de wijkouderling. In dit soort situaties is het belangrijk, dat de HVD-dame de wijkouderling over de situatie inlicht of navraagt of hij hiervan op de hoogte is.

De vaste (wijkgebonden) taken van de HVD/dames zijn:

  1. Alle nieuw ingekomen bewoners van de wijk een welkomstbloemetje te brengen. Aan deze nieuwe bewoners zal ook een recente gemeentegids worden aangeboden. Bij deze bezoekjes zal geprobeerd worden om te weten te komen of de mensen bezoek van de kerk willen of niet. Deze informatie zal dan aan de wijkouderling en/of predikant worden doorgegeven. Mw. J. de Jong- Zwijnenburg levert de adressen aan.
  2. Het blad “Lichtspoor” wordt bezorgd bij ouderen vanaf 75 jaar of soms, indien gewenst, al eerder.
  3. De gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden 2 tot 3 maal bezocht per jaar. Bij weduwen en weduwnaren zou dit bezoek bijvoorbeeld rond de datum van het overlijden van de echtgeno(o)t(e) kunnen plaatsvinden.
  4. Wanneer oudere gemeenteleden wat langer in het ziekenhuis verblijven, zullen deze ook door de HVD-dames worden bezocht.
  5. Bij overlijden in de wijk wordt meegeleefd met de familie.
  6. Ook bij langdurig zieken kan, in overleg, af en toe een bezoek worden gebracht.

De verschillende taken van de HVD-dames worden in overleg met de wijkouderling verdeeld. Indien nodig kan een diaken worden ingeschakeld die volgens de lijst bij de wijk hoort.

Een werkgroep van ongeveer 7 dames verzorgt de Kerst- en Paasmiddagen voor ouderen en belangstellenden.

Alle wijkteams komen in ieder geval  één keer per jaar (november) bij elkaar om de gang van zaken en de zorg voor elkaar te bespreken.

Contactpersoon Lichtspoor en bezoekwerk: mw. C. Vonk, Van Delfstraat 2.

Contactpersoon kerst- en paasmiddagen, mw. C. Wols, A. van Gendtstraat 5

Contactpersoon diaconie: voorz.  J. Verspuij, Bovenkerkseweg 3a.