Op zondag 26 juni is er de viering van het Heilig Avondmaal. Na ruim 2 jaar zijn de beperkingen vanwege Corona niet meer van toepassing.  Mede n.a.v. reacties die er waren op de vieringen in coronatijd is vanuit een werkgroep binnen de kerkenraad nagedacht over de uitwerking van de viering. Uiteindelijk is de volgende keuze gemaakt: De viering vindt plaats in de kerk in beide diensten en tijdens de morgendienst in de Rank. Daarbij is gekozen voor een opstelling waarbij de belijdende leden die willen deelnemen weer aan tafel gaan. Op de tafels staan het brood (in mandjes) en de wijn (in kleine bekertjes) al klaar. Op een oproep van de predikant worden belijdende leden aan de tafel genodigd en na de instellingswoorden en gedenkwoorden kan op aangeven van de predikant gezamenlijk het stukje brood worden gebruikt en de wijn. Door een kleine uitbreiding met de tafels en de viering in De Rank zelf (in aanwezigheid van een ouderling en diaken) is de verwachting dat er ’s morgens maximaal drie gangen zullen zijn. Belijdende leden zijn vrij om in de kerk of in De Rank “aan te gaan”. Als in de kerk alle zitplaatsen (tijdens de morgendienst) zijn bezet, dan is uitwijking naar De Rank of de avonddienst een mogelijkheid.
Gemeenteleden die beslist niet in de kerk of de Rank kunnen deelnemen vanwege beperkingen, kunnen dat via de ouderling of predikant aangeven, zodat er toch een mogelijkheid wordt gezocht om het avondmaal te vieren. 
Tijdens de morgendienst kunnen de kinderen t/m de basisschool-leeftijd na de eerste avondmaalstafel naar een eigen bijeenkomst in De Rank.
Met deze wijze van viering willen we aandacht houden voor een passende sacramentsviering in verbondenheid met Christus en elkaar.