Zondag 21 april
09.30 uur:  ds. J. Holtslag, afscheid Zondagschool
18.30 uur:  ds. J.H Menkveld

Bij de diensten:
In morgendienst zullen de leerlingen van groep 8 afscheid nemen van de zondagsschool. De invulling van de dienst is in samenwerking met hen vormgegeven. Bij de voorbereiding werden twee zaken expliciet genoemd. Dinosaurussen en Job. Laten die twee nu precies aansluiting vinden bij elkaar. We lezen in ieder geval Job 38 vers 1-5; Job 40 vers 20 en 21 en Job 41 vers 4-12. Het thema is ‘sterk, sterker, sterkst’. Er zal een gedrukte liturgie zijn.

Komende zondagavond lezen we zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast is de schriftlezing 2 Thessalonicenzen 1. We willen nadenken over de autoriteit van Jezus om te oordelen en te veroordelen.

Koffie na de dienst:
Na de morgendienst bent u/jij van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Marianne van Veldhuizen, Corina de Bruijn en Jeannette Rietveld voor ons klaar met koffie, thee of fris.

Verkiezing ambtsdragers:
Met grote dankbaarheid mochten we afgelopen zondag horen dat de broeders voor het ambt met een bepaalde opdracht, het beroep wat op hen is uitgebracht, allen hebben aanvaard!!

Dat is voor jeugdouderling 12-, Bart van Genderen, voor ouderling-scriba, Jan Hakkesteegt voor jeugdouderling 12+, Ronald Overduin en voor jeugddiaken, Peterjan Schakel.

Dankbaar dat zij, in het proces van overdenken en afwegen, en gesteund door de gesprekken en meeleven vanuit de gemeente, Gods leiding mochten ervaren en de vrijmoedigheid hebben gevonden de roep die naar hen is uitgegaan positief mochten beantwoorden.   Als kerkenraad en gemeente mogen we ons gezegend weten met prachtige broeders met een hart voor Jezus Christus. We zien dat God omziet naar Zijn gemeente, deze bouwt en onderhoudt.

Bezwaren tegen de gevolgde procedure en/of benoeming van genoemde broeders konden worden ingebracht tot en met donderdag 18 april bij de scriba.

Voor de vacature van wijkouderling heeft de kerkenraad vorige week opnieuw een dubbeltal opgesteld. In alfabetische volgorde noemen we Siebold Freeke en Wilco Venis.

Na de stemmingsvergadering van afgelopen donderdag 18 april zal één van beide broeders zijn verkiezing moeten overwegen en uiterlijk donderdag 25 april zijn besluit kenbaar moeten maken.  We danken voor de broeders die hun ambt hebben aanvaard en bidden voor de beide broeders die op dubbeltal stonden, en in het bijzonder voor de gekozen broeder om Gods leiding en wijsheid, en rust vindt bij het te nemen besluit.

Nascholing:
Op DV maandag 22 en dinsdag 23 april zal ds. Menkveld weer voor nascholing op het Hydepark in Doorn verblijven.

Muziekcommissie:
In de morgendienst van 24 maart hebben we ons al kort voorgesteld; wij zijn de muziekcommissie. Vanuit de visie die gedeeld is willen wij een vast aanspreekpunt zijn voor de gemeente over muzikale zaken rondom en buiten de eredienst. U kunt hierbij denken aan alle praktische zaken (zoals roosters, techniek, plaats in de kerk, etc.) maar ook over liturgische onderwerpen (liedkeuze, vorm en inhoud, al dan niet in overleg met de predikant) willen wij ons graag buigen. Belangrijk vinden wij om te noemen dat we een graag met u in contact komen. Als u daarom vragen hebt, tips of opmerkingen kunt u deze met ons delen via muziek@hervormdgiessenburg.nl. Schroom niet, alles is welkom. Voelt u zich ook vrij om één van ons aan te spreken. De muziekcommissie: Feline van Tuijl, Anneke Segers, Martin Klop, Bart van Genderen, Arie-Jaap de Kok, Liezeke Schakel, Corné Muijlwijk.

Rommelmarkt zaterdag 15 juni: Op zaterdag 15 juni organiseren we weer de rommelmarkt in en rond De Rank en in de Dorpsstraat. Spullen voor de rommelmarkt worden opgehaald op zaterdagochtend 25 mei binnen de kern en zaterdagochtend 1 juni buiten de kern van Giessenburg. Zelf spullen brengen kan op 18, 21, 23, 25, 28 en 30 mei en op 1 juni. Tijden en locatie waar de spullen gebracht kunnen worden volgen later nog.

Er is veel werk te verzetten voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de Rommelmarkt en daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. We kunnen er flink wat gebruiken! Vind u/jij dit leuk om mee te doen geef u/je dan op via rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl of stuur een berichtje naar 06-83336126 (Maria de Bruijn).

Kamp Bladel Spaaractie: Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus aan de Van Brederodestraat 63

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 26 april de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij “Zaaier”: Houd u er rekening mee dat de Zaaier volgende week vrijdag i.v.m. de meivakantie voor 2 weken zal verschijnen.  Graag de kopij voor de Zaaier van 26 april  uiterlijk maandagavond 22 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie, voor I.Z.B. 2) Kerk.

Zendingsbussen: deze zijn in de maanden maart en april bestemd voor het project Fundación Genesis (om dakloze ouderen een thuis te geven) in Costa Rica.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 21 april kunt u bellen naar J. Donk (06-18186631) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 21-4: Sascha en Miranda Romeijn.  28-4: Pim en Tineke Vollmüller.

Gastheer/Gastvrouw:  21-4: ochtend: Bartje en Hidde de Boer, avond: Marijke Dijksman en Arie van Houwelingen.  28-4: ochtend: Annemarie den Uil en Marleen van Houwelingen, avond: Theo Terlouw en Joke de Kuiper.

Crèche 0-3 jaar: 21-4: Annemarie Harrewijn, Marieke de Ruiter, Esmee in ’t Veld en Linde Koekoek. 28-4: Annemieke Aalbers, Tanja Korevaar, Fenne Trouwborst en Janiek Lock.

Bijbelcrèche: 21-4: Martijn Visser en Marieke de Groot. 28-4: Alise van Genderen en Lotte den Besten.

WIJK OOST

Meeleven: Als gemeente leven we mee met de zieken in ons midden. In het bijzonder met Marrie den Uil (Van Brederodestraat 71, 3381BB). Laten we bidden, dat ,na de terugval van vorige week, het herstel nu echt door mag zetten. We bidden ook voor Erik de Graaff (Dorpsstraat 96, 3381AH). Nu zijn krachten steeds verder afnemen, dragen we hem en zijn gezin op aan Gods genadetroon.  
Als alles volgens plan verlopen is, is bij Jolien Korevaar (Doetseweg 18, 3381 KG) afgelopen woensdag een nieuw kniegewricht geplaatst. Voor haar bidden we om een voorspoedig herstel.

Vanuit de pastorie: Deze week mag ik twee huwelijksgesprekken voeren. Met het ene stel alweer de laatste en met het andere net de eerste. Wat is het mooi om getuige te zijn van liefde tussen twee (jonge) mensen. Wat waardevol om te bespreken hoe we ons praktisch voorbereiden op het huwelijk, maar hoe juist het geestelijke daarin ook zo van belang is. Een goed huwelijk is een zegen niet alleen voor de beide deelnemers, maar voor de hele omgeving. Maar goede huwelijken gaan niet vanzelf, zeker niet in deze tijd. We bidden voor gehuwden, maar ook voor degenen die na hun huwelijk een nieuwe weg moeten vinden. Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: Terwijl het voorjaar oprukt en het leven zich meer en meer buiten afspeelt, zijn er velen die aan huis gekluisterd zijn. Laten wij hen niet vergeten, maar vereren met een bezoekje.

Uit de pastorie: Inmiddels staat het reisadvies naar Israël op rood. Al veel langer is duidelijk dat de bedoelde reis naar Israël niet door kan gaan. De reis langs de zeven gemeente van Klein-Azië is er voor in de plaats gekomen. Toch geeft het een apart gevoel. We horen en lezen alles over het Midden-Oosten, maar het raakt de directe levenssfeer pas echt wanneer een reis niet doorgaat. Het bepaalt bij het Deo Volente. Tegelijk geeft dit een gevoel van rust. Het is in Gods handen en het gaat naar Zijn wil. Hierdoor kunnen we met vertrouwen en in gebed onze levensreis voortzetten.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag