Zondag 9 juli 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. N.W. v.d. Houten, Ede

Zondag 16 juli 2017
09.30 uur: ds. G.A. Termaat, Werkhoven
18.30 uur: ds. J. Holtslag

 

Bij de diensten
De afgelopen zondag kon u in de preken flarden horen uit de Heidelbergse Catechismus. Het betrof stukken uit het gedeelte van de dankbaarheid. Het gedeelte waarin over de wet gesproken wordt. De komende weken zult u flarden blijven tegenkomen. Niet alleen van de Catechismus, maar ook van de wet. Want waarom lezen we de wet in de morgendienst en wat heeft het ons te zeggen. Dit in het bijzonder in het licht van het Evangelie van Jezus Christus. Komende zondagmorgen lezen we Deuteronomium 10:1-5 en 1 Thessalonicenzen 1:6-10. Een week later staat Jesaja 44:6-22 centraal.

Diaconiecollecte Zilt
De diaconiecollecte is deze week (9 juli) bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.  Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven.  In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast 3 á 4 gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Meer informatie over de doelen kunt u vinden op de website: www.leefgemeenschapzilt.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Koffiedrinken na de dienst
Zondagmorgen 16 juli a.s. bent u en jij weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Ivonne Duijm, Annemarie den Uil, Bas & Flora de Jong zullen u hartelijk ontvangen.

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 3 september. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Sing-in
Van harte uitgenodigd voor de sing-in op zondagavond 9 juli. De vorige keer zijn er veel verzoeknummers opgeschreven. Bedankt voor het enthousiasme daarvoor! Dankzij uw input hebben we een mooi programma samen kunnen stellen. We hopen op een mooie avond waarbij we God de eer toe kunnen zingen. De V&T-commissie.

Dabar
Vanaf 15 juli starten twee gemeenteleden met Dabarwerk. Febe Troost zal twee weken evangelisatie en recreatiewerk doen op camping de Put in Ottoland. Annelise Dijksman zal dit één week doen op camping “De Kriemelberg” in Ermelo. In gebed mogen we hen en het evangelisatiewerk opdragen voor God.

Goed nieuws
We zijn verheugd om te lezen dat Yuri Pak vrijgelaten is. Een broeder die vastzat vanwege zijn geloof. Ook vanuit onze gemeente zijn kaarten verstuurd en is er voor hem gebeden. Misschien hebben onze kaarten eraan bijgedragen. Maar hoe dan ook… dit is een dankpunt! Komende zondag worden er voor de dienst weer kaarten uitgedeeld die naar onze vervolgde broeders en zusters verstuurd kunnen worden. Laat bovenstaande een aanmoediging zijn om vol te houden om op deze, voor ons relatief eenvoudige manier, deze mensen te ondersteunen.

Muzikale avond
Op D.V. zaterdag 9 september organiseren we in de Herv. Kerk van Giessenburg een Muzikale avond. U en jij wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn en mee te doen. Je kunt je opgeven t/m 21 augustus bij Rudy Hakkesteegt, rhakkesteegt@xs4all.nl Van jong tot oud wordt uitgenodigd om hun muzikale talent in te zetten, om zo samen, ieder met eigen gaven en niveau, muziek te maken tot eer van onze Schepper en Onderhouder van het Leven. Verdere gegevens volgen na de zomervakantie, maar mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben dan weet je ons vast wel te vinden. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen. Hartelijke groet van Geertje Overduin en Rudy Hakkesteegt.

Afkondigingen
Het scribaat wordt van 10 t.m. 30 juli waargenomen door ouderling A. de Bruijn, Van Hardenbroekstraat 1, tel: 651998, aenc.debruijn@hetnet.nl Punten voor de afkondigingen, voor zaterdag 13.00 uur, kunt u via bovenstaand mailadres insturen.

Verantwoording
Via ds. J. Holtslag € 35,00 voor de kerk

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 14 & 28 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 28 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 17 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

           

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 9/7 1. Diaconie: Leefgemeenschap ‘Zilt’, 2. Kerk; 16/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 9/7 Marieke in ’t Veld & Marjanne de Hoop; 16/7 Sija Kersbergen & Linda de Bruin; 23/7 Teresia den Boer & Renske Donk
  3. Crèche 2-3 jaar: 9/7 Annemarieke Vink & Martine Bood; 16/7 Willemieke Goosens; 23/7 Corine Terlouw
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/7 Imke van Houwelingen; 16/7 Jasmijn Basters; 23/7 Karen Holtslag
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/7 Jennina Zwijnenburg, Aniek Visser & Martijn Visser; 16/7 Annemarie Marcus, Marit Visser & Christine Vink; 23/7 Roos van Zuthem, Alieke Kemkes & Ellen de Vogel
  6. Wegbrengen bloemengroet: 9/7 Fam. Pesselse; 16/7 Fam. Bohré; 23/7 Fam. den Boer- Heijkoop
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 9 juli bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en op zondagavond naar: Dianne Beemsterboer, tel. 651828 en op zondag 16 juli naar: Fam. P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 9/7 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie Verspuij & Arnelle v.d. Sande; 16/7 v.m. Dianne de Looff & Adriaan van Houwelingen, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Joost Dijkgraaf; 23/7 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Theo Terlouw & Patrick Marcus

 

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering
Woensdagmiddag 28 juni overleed in de leeftijd van 75 jaar mw. Willemina Antonia de Kreij-Hak (Slingelandseweg 26, 3381 LA). Zij is geboren en getogen aan de Muisbroekseweg in Giessenburg. Zij trouwde op 12 juni 1958 met Huig de Kreij en na enkele jaren kwamen zij te wonen op de Slingelandseweg 26. De laatste 20 jaar tobde zij met haar gezondheid. Ongeveer 16 maanden geleden was haar gezondheid zo sterk achteruitgegaan dat zij uiteindelijk moest verhuizen naar De Zes Molens in Hoornaar.

De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 4 juli in De Rank. Boven de rouwkaart staat uit de berijming van Psalm 40 vers 4: Toen zeid’ ik: “Zie, ik kom, o HEER”. Deze tekst stond ook centraal in de afscheidsdienst. Aansluitend is zij begraven op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. We bidden om troost en kracht voor haar man die nu alleen verder moet. We zullen ook bidden om Gods zegen voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Meeleven
Vanwege onderzoeken verblijft Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) in Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Hans Berger Kliniek, Postbus 250, 4900 AG Oosterhout. We wensen haar Gods zegen en genezing toe.

Uit de pastorie
Paulus vergelijkt de band van Christus en de gemeente met het huwelijk. Nu is helaas niet elk huwelijk een treffend voorbeeld, maar tijdens huisbezoeken kom ik ze wel tegen. Die huwelijken waardoor ik ontdek hoe Christus handelt ten opzichte van de gemeente. Dat is schitterend om te zien. Tegelijk is het een uitdaging om het eigen huwelijk een afspiegeling te laten zijn van de band van Christus en de gemeente.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag