Predikant Wijk Oost:

  1. M. Dubbelman

tel.0184-653310

e-mail: m.dubbelman@filternet.nl

Predikant Wijk West:

  1. J. Holtslag

tel. 0184-651361

e-mail: dominee@holtslag.org

Scriba:

dhr. J. de Vogel

tel. 0184-652574

e-mail: scriba@hervormdgiessenburg.nl

Telefoonnummer Kerk: 0184-653422

Website: www.hervormdgiessenburg.nl

Kerkradio:

– via internet: www.kerkomroep.nl

– via KWR: info 0184-654920

Bezorging:

Mevr. E.M. de Groot-Slob

Tel. 0184-651546

 

Zondag 26 maart 2017

09.30 uur: ds. J. Holtslag, afsluiting winterwerk (m.m.v. ‘Zingend op Weg’ , beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar

 

Bij de diensten: Zondagmorgen staat de dienst in het teken van afsluiting winterwerk. Medewerking zal verleend worden door het kinderkoor ‘Zingend op weg’ en vele andere gemeenteleden. De Schriftlezing is Markus 10:35-45. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in ‘de Rank, om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Geertje Overduin, Anita Ooms, Bas & Flora de Jong zullen u hartelijk ontvangen.

Zondagsschool: Zondag 26 maart a.s. is er zondagsschool na de morgendienst.

Gebedskring: U en jij zijn van harte welkom bij de gebedskring die bijeen komt op dinsdagavond 28 maart a.s. in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 29 maart a.s. verwacht in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De eerstvolgende vergadering is op woensdagavond 29 maart a.s. Deze vergadering is in ‘de Rank, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal de heer Van Beuzekom verzorgen (Lucas 15: 11-32).

Wie was hij: 500 jaar na de reformatie wordt er nog steeds veel gesproken over Maarten Luther. Wie was hij? Hoe was zijn leven? Wees donderdag 30 maart hartelijk welkom in de Rank. Inloop vanaf 19:45 uur en aanvang lezing 20:00 uur.

De deelnemers aan de Lutherreis worden om 19:00 uur verwacht.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Ds. L. Lammers zal op vrijdagavond 31 maart a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Jeugddienst: Volgende week zondagavond 2 april is er weer een jeugddienst en het zal gaan over de vraag naar het lijden. Als God liefde is en als Hij almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden en verdriet? Iedereen is van harte welkom.

Verspreiding Echo: Zaterdag 8 april hebben we weer de jaarlijkse huis-aan-huis verspreiding van de Echo. De verspreiding start om 10.00 uur vanuit de gereformeerde kerk. Een dezer dagen zullen we u benaderen voor uw medewerking. We hopen op een zeer grote betrokkenheid. Graag vragen we uw voorbede voor deze evangelisatieactie. De evangelisatiecommissie

Transport bus gevraagd: Voor Expeditie Purnode hebben we de laatste jaren altijd de beschikking gehad over een transport bus, grote kar en een leiding of gemeentelid die met de kar kan en mag rijden. We hebben dit vervoer nodig om alle bagage mee te kunnen nemen. De kar is reeds geregeld en ook hebben we al een gemeentelid gevonden die bereid is om met de kar en de transport bus heen en terug te rijden naar onze bestemming in de Belgische Ardennen. We zoeken alleen nog iemand die een transport bus (met voldoende vermogen voor een grote kar) ter beschikking wil stellen op vrijdag 14 juli en vrijdag 21 juli. Heeft u de beschikking over een bus en mogen wij deze gebruiken, neem dan contact op met Coen van Genderen (0629478314 / coenvangenderen@hotmail.com)

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 24 maart & 14 april (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording: De collecte-ontvangsten voor de kerk over de maanden januari en februari waren respectievelijk €3.522,24 en €3.846,89. De bidstondcollecte heeft het mooie bedrag van €2.267,54 opgebracht (inclusief enkele giften die via de bank ontvangen zijn). Bij het wegbrengen van de bloemengroet: € 10,00. Via ouderling N. Zwijnenburg: €10,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 27 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 26/3 1. v.m. Plaatselijk Jeugdwerk, n.m. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen.
  2. Crèche 0-1 jaar: 26/3 Sija Kersbergen & Linda de Bruin; 2/4 Marieke in ’t Veld & Renske Donk
  3. Crèche 2-3 jaar: 26/3 Martine Bood & Angela de Wit; 2/4 Corine Terlouw & Monica Rietveld
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/3 Jasmijn Basters; 2/4 Karen Holtslag
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/3 Geen Bijbelcrèche i.v.m. afsluiting winterwerk; 2/4 Christine Vink, Julia Dubbelman & Tamar van Doesburg
  6. Wegbrengen bloemengroet: 26/3 26/3  Fam. Verspuij; 2/4 Fam. v.d. Vlies
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 26 maart bellen naar: Piet & Jannie van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  8. Gastvrouw/heer: 26/3 v.m. Adriaan van Houwelingen & Betty van Oenen, n.m. Yvonne Muilwijk & Patrick Marcus; 2/4 v.m. Pim Vollmüller, Hidde & Bartje de Boer, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Dhr. T. van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) is zondag 19 maart getroffen door een herseninfarct en opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Laten we bidden om Gods zegen en rust voor hem. Laten we ook bidden dat hij mag herstellen.

Dhr. Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) begint maandag 27 maart met zijn eerste chemokuur. Het plan is dat hij in totaal 6 kuren krijgt die om de drie weken zullen worden toegediend. We bidden dat de kuren zullen aanslaan. Ook bidden we om Gods kracht en Zegen voor hem en zijn vrouw.

Overleden: Woensdagmiddag, 15 maart, is dhr. Wessel de Kreij (Bredero’s Hof, Van Hardenbroekstraat 18) thuis overleden. Toen hij in 1953 trouwde, ging hij wonen aan de Doetseweg 61. In 1980 overleed plotseling zijn vrouw Aria en moest hij alleen verder. Vorig jaar verhuisde hij van de Doetseweg naar Bredero’s Hof. De laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit. Dhr. de Kreij is 89 jaar oud geworden.

Dinsdagmiddag 21 maart heeft de afscheidsplechtigheid plaatsgevonden in de Rank. De schriftlezing was Psalm 139: Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U doorgrondt mij. Aansluitend hebben we dhr. de Kreij begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen zijn kinderen klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods troost en zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Zondagavond is Arie Jaap de Kok (Parallelweg 136, 3371 GG) in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht opgenomen vanwege een zware hartaanval. Er is dankbaarheid dat hij bewaard is gebleven, maar er is nog grote zorg. In de voorbede gedenken we hem en allen rondom hem.

Dankbaarheid is er bij Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC), dat de zwelling niet kwaadaardig is. We wensen hem sterkte bij de verdere onderzoeken.

Uit de pastorie: Toen ik in april 1992 voor het eerst op de bloedbank kwam in Groningen. Zag ik kaartjes hangen van mensen die al 100 keer bloed gegeven hadden. Ik keek met bewondering en het werd mijn doel. Deze week was ik er voor de honderdste keer. Maar met plasma mag je zoveel vaker dat mijn respect voor 100 keer volbloed geven is gebleven. Bloed geven is leven geven. Dit sluit aan bij de slogan van de bloedbank. Bloed is leven. Een christen weet dit in het bijzonder. Het is immers het bloed van de Heere Jezus dat leven geeft. Zelfs tot in eeuwigheid. Laten we daarom dagelijks dankbaar en bewondering knielen bij het kruis van Golgotha.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag