Zondag 11 maart 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

Woensdag 14 maart 2018 (Biddag)
08.45 uur: ds. J. Holtslag (Maranathakerk – kinderbiddagdienst)
19.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten: Naast een kinderdankdagdienst zal er dit jaar voor het eerst een kinderbiddagdienst gehouden worden. De kinderen van groep 1-4 zullen dit jaar hierbij aanwezig zijn. We volgen het thema van de HGJB en ’s avonds zal hetzelfde Schriftgedeelte gelezen worden. Dit is 2 Koningen 4:1-7.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 8 april. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Verkiezing ambtsdragers: Vorige week zijn de beslissingen van de gekozen broeders bekend gemaakt in de afkondigingen. Hieronder kunt u het nog even nalezen. De kerkenraad is dankbaar dat de volgende broeders hun verkiezing tot ambtsdrager hebben kunnen aanvaarden. Dit zijn:

In de vacature ouderling-voorzitter: Bas van Genderen. In de vacature ouderling Gerwold Verspui: Sjaak Faro en in de vacature diaken Arjan de Looff: Joost Dijkgraaf.

De broeders Peter den Dikken, Jan-Kees van Wijnen, Arie Stam en Gert den Toom hebben hun verkiezing tot ouderling helaas niet kunnen aanvaarden.

Broeder Anne Bron heeft zijn verkiezing tot diaken helaas niet kunnen aanvaarden. En de broeders Otto van Oenen en Martijn Donk hebben hun verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester ook helaas niet kunnen aanvaarden.

Dit betekent dat er nog 7 vacatures open staan. Tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdag 8 maart zullen daarom nieuwe dubbeltallen opgesteld worden. Vervolgens zal op donderdag 22 maart hier in de kerk opnieuw een stemmingsvergadering worden gehouden.

Kerk-School-Gezin: “Vertel het maar” is het thema van de biddagdienst voor de kinderen van groep 1-4.

Ds. J. Holtslag zal dit toelichten aan de hand van 2 koningen 4:1-7.  Dit gaat over de weduwe die om hulp roept en op een bijzondere manier genoeg olie krijgt om van te leven.

De collecte is bestemd voor een project van ‘Woord en Daad’. Deze stichting verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd in de strijd tegen armoede. Via het project ”Ik geef jou….. een voorraad zaaizaad” (Oeganda) krijgen boeren een pakket zaden en gaan ze aan de slag om hun landbouwopbrengst te vergroten. Hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om uw kind(eren) geen collectebonnen mee te geven.

De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk aan de Peursumseweg te Giessenburg. Het is een gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met basisschool “De Hoeksteen”.

 

De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school, waarna ze gezamenlijk naar de kerk lopen. Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen).

Wij hopen u te mogen begroeten!

Catechese: Vanwege biddag is er de komende week geen catechisatie. Wel zijn alle catechisanten welkom om woensdag 14 maart te komen eten in de Rank. Wees welkom om 18:00 uur. Aansluitend gaan we samen naar de biddagdienst.

Vrouwenbijbelstudie: Aanstaande dinsdag- en donderdagmorgen gaan we Mattheüs 15: 21-28 (studie 3) met elkaar bespreken; ‘Jezus in gesprek met een wanhopige moeder’. ‘De Kananese vrouw’ klinkt misschien bekender. We lezen hoe zij tot Jezus kwam. Ze riep: ‘Heere, help mij’. Hoewel zij steeds geen gehoor lijkt te vinden, blijkt niets haar te kunnen weerhouden om haar nood aan de voeten van Jezus neer te leggen. Vanaf 09.00 uur is iedereen van harte welkom in zaal 5 van De Rank.

PAASMIDDAG met broodmaaltijd voor ouderen op D.V. donderdag 22 maart. De middag begint om 15.00 uur in ”de Rank”, de zaal gaat om 14.30 uur open. Het thema van deze middag is: “Zie het Lam van God”.

Met medewerking van ds. J. Holtslag, Rianne Buijserd en kinderkoortje Talitha uit Hei en Boeicop.

Binnenkort komen de HVD-dames bij u langs met de uitnodiging.

Talentenveiling: Vrijdagavond 16 maart is het zover! We rekenen op een grote opkomst. Zondagmorgen 11 maart wordt een informatiebrief uitgedeeld. ’s Avonds is deze te vinden op de leestafel. Bij deze informatiebrief krijgt u ook een overzicht van de tot dan toe bekende kavels. Als u nog kavels in wilt dienen, dan kan dat tot maandag 12 maart. We hebben nog wel wat kavels nodig om tot de 100 te komen. Lever ze in onder de toren of mail naar talentenveiling@hervormdgiessenburg.nl

Sociale media in de praktijk – Woensdag 21 maart 2018

Deze derde avond is opnieuw voor ouders, opvoeders, jeugdwerkers, clubleiding, leerkrachten en alle andere belangstellenden. Ook wanneer u niet naar de 1e avond kon komen, bent u nu van harte welkom!

De avond gaat over de praktische toepassing van sociale media; wat is onze rol als ouder/opvoeder, hoe kunnen wij de kinderen positief coachen, hoe stellen we grenzen, hoe houden we toezicht, wat zijn de gevaren en het (voorkomen van) pesten via sociale media etc. Ook wordt er een link gelegd met het boek ‘Always connecting’ waarin alle facetten rondom sociale media, waar je als ouder/opvoeder mee te maken krijgt, beschreven staan. Er zal ruimte zijn voor gesprekken, het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee, de avond start om 19.45 uur en duurt tot uiterlijk 22.15 uur.

Er is een mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten van deze avond(en).

World Servants: Er is een mooie groep jongeren die mee gaan op de werkvakantie in de zomer van 2019! Nu is het tijd om acties te gaan voeren om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Op zaterdag 24 maart vindt onze allereerste actie plaats. Een actie waar een luchtje aan zit…. We gaan tuinmest verkopen! Nu klinkt dat erg vies, maar niets is minder waar. Het is gedroogde koemest, vrijwel geurloos en zit in een verpakking. De ideale bemester en bodemverbeteraar voor uw tuin en de natuurlijke vervanging van kunstmest. Met deze gedroogde koemest brengt u uw tuin weer tot bloei én helpt u ons om te bouwen aan verandering! De mest wordt geleverd in zakken van 20 liter. Eén zak kost € 10,-.

We zullen de mest huis aan huis verkopen. Maar u kunt ook alvast uw bestelling plaatsen. Dit kan via het inschrijfformulier op de leestafel onder de toren van de kerk of via www.geef.ws/tuinmest.

De mest zal op 24 maart bij u thuis bezorgd worden.

Heeft u deze dag tijd en zin om ons (een paar uurtjes) te helpen, heel graag! U kunt zich aanmelden via: wsgiessenburg@hotmail.com

Verspreiding Echo: D.V. Zaterdag 24 maart is er de jaarlijkse huis-aan-huis verspreiding van de Echo. De verspreiding start om 10.00 uur vanuit de gereformeerde kerk. Een dezer dagen zullen we u benaderen voor uw medewerking met betrekking tot de verspreiding. We hopen op een zeer grote betrokkenheid. Graag vragen we uw voorbede rondom de verspreiding van de Echo. Met vriendelijke groet, de evangelisatiecommissie.

            Gebedskring: Dinsdagavond 13 maart a.s. bent u van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Zendingsbussen: In de maanden maart en april is de opbrengst bestemd voor schoolspullen voor kinderen in een krottenwijk van Peru. Veel ouders in de krottenwijk Villa Maria zijn te arm om voor hun kinderen schoolspullen te kopen. De GZB wil helpen zodat de kinderen toch naar school kunnen. In 2013 begon ds. Peter Kleinbloesem met evangelisatiewerk in een krottenwijk in Lima. Nu, een paar jaar later, is er een kleine gemeente. Met dit project willen we gezinnen helpen door bij het begin van het schooljaar ieder kind een schoolpakket te geven met schoolspullen die de school van ze vraagt.

Van de kerkrentmeesters: In de maand januari mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecten: €2858,13 en voor de extra collecten: €1161,37. Alle gevers hartelijk dank.

            Collectebonnen verkoop: Vrijdag 9 & 23 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording: Via de bloemengroet €10,00 voor de kerk. Via ouderling A. de Bruijn €20,00. Alle gevers hartelijk dank

            Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 12 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 11/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 14/3 Deurcollecte: Bidstondcollecte (Kerk)
  2. Crèche 0-1 jaar: 11/3 J.O. & Linda de Bruin; 18/3 Willemieke Goosens & Marije Dijkgraaf
  3. Crèche 2-3 jaar: 11/3 Annemarie de Kuiper & Corine Terlouw; 18/3 Renske Donk & Geeske Krijgsman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 11/3 Daphne Zaal; 18/3 Fenne Trouwborst
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 11/3 Maureen van Pelt, Esther de Kuiper & Anne-Marie Meerkerk; 18/3 Laura Holtslag, Febe Troost & Miranda Schippers
  6. Wegbrengen bloemengroet: 11/3 Fam. Visser; 18/3 Fam. Duijm
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 11 maart bellen naar: Bas de Jong, tel. 651522 en op woensdagavond 14 maart (Biddag) kunt u bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  8. Gastvrouw/heer: 11/3 v.m. Jeanet van Bruchem & Dinella Visser, n.m. Betty van Oenen & Tineke Vollmüller; 14/3 n.m. Annemarie den Uil & Dianne de Looff; 18/3 v.m. Rian Faro & Marleen van Houwelingen, n.m. Arie van Houwelingen & Frida Bogerd

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. Corrie van den Berg-Michielse (van Delftstraat 10, 3381 BH) is maandag 19 februari gevallen en brak daarbij haar enkel op twee plaatsen. Woensdag 28 februari is zij daaraan geopereerd in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en we wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Dhr. Charles Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) is woensdag 7 maart geopereerd aan zijn schouder in de Sint Maartens Kliniek te Nijmegen. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en kracht toe.

Overleden: Zondag 4 maart overleed geheel onverwacht dhr. Arie Teunis Romeijn (Van Hardenbroekstraat 4). Hij is ruim 80 jaar oud geworden. De laatste 3,5 jaar woonde hij in Bredero’s Hof. Dhr. Romeijn is vele jaren actief geweest bij voetbalvereniging Peursum.

De uitvaart vindt plaats in Giessen-Oudekerk op vrijdag 9 maart. Om 14:00 uur is er een samenkomst in de Oude School, Oudkerkseweg 20. Aansluitend vindt rond 14:45 uur de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats. Na de begrafenis is er in de Oude School gelegenheid om te condoleren. We wensen de familie Gods troost en Zegen toe.

Huwelijksjubileum: Dhr. P.H. de Kuiper en mw. N. de Kuiper-Muilwijk (Doetseweg 73, 3381 KE) hopen vrijdag 9 maart, 55 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we Piet en Nel van harte met dit jubileum en wensen we hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: De lichamelijke gezondheid van mw. C.P. van Hoorne – Muijlwijk (Prinses Marijkeweg 34 216 4233HM Ameide) is sterk achteruitgegaan. We bevelen haar aan de in de voorbede.

Willem Jasper Hardendood (ASVZ, “De Merwebolder”, Touwbaan 17, 3363 WB Sliedrecht) mocht dinsdag 27 februari het Beatrixziekenhuis weer verlaten waar hij na een zware epilepsieaanval op 24 februari was opgenomen. We wensen hem Gods zegen toe.

Uit de pastorie: De voorjaarsvakantie bestond bij ons bijna uit één woord. Reset. Het betrof het resetten van de Cv-ketel. Maar gelukkig is alles goed gekomen. Het grote temperatuurverschil tussen afgelopen week en deze week maakt dat wij ook onszelf moeten resetten. Van winter is het ineens voorjaar geworden. Afgelopen zondagmorgen noemde een ouderling dit in geestelijk opzicht. De mens moet gereset worden en misschien wel vaker dan één keer, zodat ons lichaam een tempel van de Geest kan zijn. Zoekt u de resetknop? Gevouwen handen zijn de manier om te resetten.

Een hartelijke groet, Ds. J. Holtslag