Zondag 28 mei 2017
09.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht
18.30 uur: ds. K. Schonewille, Waardenburg

Diaconiecollecte Woord en Daad: De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.  Ze werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. Het werk van Woord en Daad bestaat uit: armoedebestrijding, werken aan bewustwording van de achterban van de problematiek van armoede, werken aan maatschappijopbouw en beïnvloeding van het beleid op het Zuidelijk halfrond. Meer informatie: woordendaad.nl. Als diaconie steunen we Woord en Daad onder andere door het sponsoren van 2 adoptiekinderen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Kennismaking familie Bijkerk: A.s. zondag is de familie Bijkerk aanwezig tijdens de morgendienst. Na de dienst zullen zij in de Rank een presentatie geven over hun werk voor SZOS (Stichting Zendingsondersteuning Suriname). Sinds enkele jaren ondersteunen wij hun werk via de diaconie. Andy Bijkerk is programma-directeur en piloot bij de Surinaamse Zendings Vliegdienst, meer bekend als MAF-Suriname. Zij hebben 3 hoofddoelen: Kerk en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling. Daarnaast zoekt het gezin Bijkerk mogelijkheden om in de woon- en leefomgeving het Evangelie te verkondigen.  Na de dienst bent u van harte welkom voor een nadere kennismaking in ‘De Rank’. Zij zullen een korte presentatie houden en daarnaast is er zeker ook ruimte voor ontmoeting. Voor koffie/thee of iets fris zullen Amanda Holtslag, Corina de Bruijn, André Kwakernaak & Karin Huisman zorgen.

Het is maar net hoe je het bekijkt: Ja ja, dat is een veel gebezigde opmerking. Ieder z’n/haar eigen mening, ieder z’n/haar eigen waarheid. Hmm, daar is veel over te zeggen. Belangrijk is welk licht we laten schijnen op ons denken, ons handelen. Wellicht beter gezegd: Wiens licht we laten schijnen… Sprekend over de kerkelijke gemeente willen we leven uit de genade van God en zoeken we te blijven in de liefde van Jezus Christus. We spannen ons in, opdat mensen Jezus vinden, volgen en verkondigen. We verdiepen ons in Gods woord en verlangen er naar om door de kracht van de Heilige Geest te groeien in geloof. Alles tot eer van God… Kijk, dat staat er mooi. In een paar zinnen wordt beschreven waarom de gemeente bestaat, wat ons hoogste doel is en waar we naar verlangen. Bovenstaande zinnen zijn opgebouwd met woorden uit het huidige beleidsplan van de kerkenraad, van onze gemeente. Zo’n plan wordt opgesteld als ‘houvast’ om in de praktijk van alledag de juiste richting te kiezen, de goede besluiten te nemen. Als kerkenraad hebben we gewerkt aan een nieuwe versie van het beleidsplan. Voortdurend hebben we daarbij gebeden of de Heere God ons Zijn licht op dat pad wilde geven. We zien er naar uit om dat herschreven plan met u door te nemen tijdens de voorgenomen gemeenteavond op donderdag 8 juni. We willen u en jou informatie verstrekken en zeker ook uw/jouw inzichten vernemen. Via de nieuwsbrief en de website zal de komende weken wat meer verteld worden over de opzet en inhoud van die gemeenteavond. Hartelijk welkom!

Gemeentedag 2017: DV Zaterdag 23 september is er weer gemeentedag. We hopen met de hele gemeente een mooie dag te beleven. Dat betekend dat iedereen is uitgenodigd, houd deze mid(dag) vast vrij in de agenda. De officiële uitnodiging volgt nog maar in de voorbereidingen rekenen we al op u en jou!! Wat is het waardevol om als één grote gemeente samen gemeentedag te vieren!

Oud Papier: Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 2 juni a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Dik Muilwijk, Wim in ’t Veld (jr), Gerard Kemkes, John in ’t Veld, Patrick van Genderen, Stefan Rietveld, Mathijs van Beuzekom, Theo Terlouw & Wijnand Timmermans. Willen de chauffeurs en beladers er aan denken hun pasjes mee te nemen dit i.v.m. (eventuele) controle.

Perkplantenactie: Dankzij de grote inzet van de verkopers, het mooie weer en het grote aantal kopers mogen we terugzien op een leuke en geslaagde perkplantenactie. De mooie opbrengst van € 3.263,77 is voor de kerk. Kopers en verkopers hartelijk dank!!

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 26 mei & 9 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 29 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp

(Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 28/5 1. Diaconie: ‘Woord & Daad’, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 28/5 Jacqueline van Wijk & Willeke Faro; 4/6 J.O. & Marije de Leeuw
  3. Crèche 2-3 jaar: 28/5 Cateline Snoek & Marieke in ’t Veld; 4/6 Ellen de Vogel & Sija Kersbergen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 28/5 Linde van Houwelingen; 4/6 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 28/5 Teresia den Boer, Febe Troost & Jennina Zwijnenburg; 4/6 Maureen van Pelt, Daphne Zaal & Annemarie Marcus
  6. Wegbrengen bloemengroet: 28/5 Fam. Hoogvliet- Alblas; 4/6 Fam. Stam- Prins
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 28 mei bellen naar Arie de Kreij, tel. 652590 en voor de avonddienst naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  8. Gastvrouw/heer: 28/5 v.m. Jeanet van Bruchem & Betty van Oenen, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Patrick Marcus; 4/6 v.m. Pim Vollmüller & Siebold Freeke, n.m.Theo Terlouw & Dinella Visser

 

WIJK OOST

Huwelijk: D.V. vrijdag 23 juni hopen Marc Geluk (Leidekkerstraat 11, 4204 RA Gorinchem) en Cobi Zijderveld (Kerkweg 6, 3381 KJ) in het huwelijk te treden. Zij willen God danken dat Hij hen heeft samengebracht en Zijn zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst hier in de Hervormde kerk (kerkweg 1a). De dienst begint om 14:30 uur en iedereen is van harte welkom. Aansluitend aan de kerkdienst zal er tijdens de receptie gelegenheid zijn om hen te feliciteren in de Rank (naast de kerk). Hun toekomstige adres wordt: Koestraat 138, 2871 DT Schoonhoven. We wensen Marc en Cobi een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Meeleven: Laten we bidden om Gods zegen en kracht voor al de mensen die kampen met ziekte, moeite en verdriet. Laten we ook hen niet vergeten die chronisch ziek zijn. Ik denk onder meer aan Charles en Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) en aan hen die ernstig ziek zijn en/of behandelingen ondergaan.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In het ziekenhuis: Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) wordt woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni opgenomen voor neurologisch onderzoek in de Hans Berger Kliniek te Oosterhout. Laten we bidden voor haar en het onderzoek, dat het meer duidelijkheid zal geven.

Zondagmorgen: Volgens het rooster behoor ik komende zondagmorgen in uw midden voor te gaan. Maar de dienst zal geleid worden door ds. Riemersma uit Sliedrecht. Ik neem zijn beurt over in Ameide om daar de dienst te leiden waarin D.V ds. J.C. van Trigt bevestigd zal worden tot predikant van de Hervormde Gemeente Ameide en Tienhoven. Formeel komt er dan een einde aan mijn consulentschap aldaar. Wat rest is de belijdenisdienst op eerste Pinksterdag. Dankbaar zien we uit naar de bevestigingsdienst en hoopvol dat predikant en gemeente tot eer van God goede vrucht mogen voortbrengen. Daarom gaat een hartelijke felicitatie richting Ameide en Tienhoven samen met de voorbede tot de Heere God.

Uit de pastorie: Met vreugde en dankbaarheid kijk ik terug op de Lutherreis. Het is allemaal goed verlopen met daarbij goede ontmoetingen. Gelukkig mochten we allen weer veilig thuiskomen, terwijl we iets meer te weten zijn gekomen over Maarten Luther en de reformatie. Het belangrijkste hierbij is dat het behoud alleen door Christus is. Door genade alleen. Om dit te belijden is een Lutherreis niet noodzakelijk. Wel leerzaam.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag