Zondag 14 januari:
09.30 uur:  ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur:  ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
In de morgendienst bereiden we ons voor op de bediening en viering van het Heilig avondmaal op zondag 21 januari. In de serie over roeping richten we ons nu op de roeping van gelovigen. Nadat we eerder al gehoord hebben dat de Heere zondaren roept. We lezen uit Johannes 6 vers 50-69, terwijl we herinneren dat de Heere de gelovige Abraham geroepen heeft.

Er is gedoopt:
Afgelopen zondag is de Heilige Doop bediend aan Isa Menkveld (Heul 34) en aan Laurens de Vries (Nieuweweg 4). Van harte zijn we de Heere dankbaar dat de doop bediend mocht worden en bidden we dat Gods zegen de dopelingen heel hun leven mag omgeven.

Censura Morum:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 21 januari D.V. is er gelegenheid tot censura morum op dinsdag 16 november van 20.30-21.30 in de pastorie aan de heul 34.

Nascholing ds. Menkveld:
Op maandag 15 en dinsdag 16 januari D.V. is ds. Menkveld voor nascholing in Doorn op het Hydepark. In verband hiermee is er maandag 15 januari geen brugklascatechese.

Ambtsdrager verkiezingen:
Zoals u en jij eerder hebt kunnen lezen zijn er van de kerkenraad dit jaar 12 broeders aftredend, waarvan 8 herkiesbaar.  

Van de 8 herkiesbare broeders hebben zich 4 herkiesbaar gesteld. Dit zijn: Lo Boer (ouderling ouderenwerk), Huib Glerum, Bas de Hoop, en Wouter de Kuiper (wijkouderlingen). 

De overige 4 broeders hebben te kennen gegeven niet verder te gaan. Dit zijn: John in ’t Veld (jeugdouderling 12-), Gijsbert van Wingerden (jeugdouderling 12+), Coen van Genderen (jeugddiaken) en Jaap van Oenen (diaken). 

Aftredend en niet herkiesbaar vanwege de maximale ambtstermijn van 12 jaar zijn: Ed Bohré en Erik de Bruijn (ouderling-kerkrentmeesters), Arjan Overduin (ouderling-scriba) en Pim Vollmuller (wijkouderling). 

Hiermee ontstaan in totaal 8 vacatures voor de komende verkiezingen. 

U wordt gevraagd voor de ontstane vacatures namen in te dienen van broeders, die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te vervullen. Dit kan tot en met maandag 29 januari a.s.  

Hiervoor wordt u, zoals we dat eerder ook hebben gedaan, een formulier aangeboden. 

Deze liggen vanaf zondag 14 januari bij de in-/uitgang van de kerk en de Rank. 

Tevens is het formulier te downloaden vanaf de website. 

U mag uiteraard ook uw eigen briefpapier gebruiken. 

Een formulier dient per lidmaat te zijn ingevuld en ondertekend met naam en handtekening. 

Inleveren kan in de kerk, waar een doos op de leestafel zal staan, of in de brievenbus van de pastorie aan de Kerkweg 1b of van de scriba, W. de Zwijgerlaan 21. Het ingevulde formulier kan ook via mail naar de scriba worden gestuurd: scriba@hervormdgiessenburg.nl.  

Wij roepen u op om als gemeente uw betrokkenheid te tonen door namen in te dienen en de verkiezingen op te dragen in uw gebed. 

In een extra kerkenraadsvergadering op donderdag 8 februari, worden vervolgens dubbeltallen opgesteld, m.u.v. de ouderlingen met een bepaalde opdracht. Voor deze ambten zullen we, vanuit de ingediende namen, komen tot een enkelvoudige kandidaatstelling. 

Dit betreft de beide jeugdouderlingen, de jeugddiaken en de ouderling-scriba. 

De verkiezingsvergadering is gepland op donderdagavond 29 februari. 

Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

Week van Gebed: 21 januari tot 28 januari 2024.

Laten we komen om samen te bidden. We nodigen u van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er deze week gebeden.
Het thema is dit jaar; Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Bijbelgedeelte hierbij is: Lukas 10 : 25 – 37. Dit is uitgekozen door christenen uit Burkina Faso.
We hopen samen te bidden op D.V. donderdagavond 25 januari om 20.00 uur in zaal 1 van de Rank. De koffie staat klaar om 19.45 uur. Als u het moeilijk vindt hardop te bidden, mag u in stilte mee bidden in de groep. Laten we met velen meebidden voor onze naaste die verdrukt of vervolgd wordt. Het is zo belangrijk om als gemeente dat samen te doen.

Hartelijk welkom, De gebedskring.

informatie bij Tineke Vollmuller, tel: 0184 652517.

Mannenontbijt: Dit is een uitnodiging aan bijna- en helemaal volwassen kerels voor een ontbijtsessie op zaterdagmorgen 27 januari in de Rank. De trefwoorden zijn ‘lekker’ en ‘gezellig’. Onderhoudend – dat ook, want we (we: de Dikke Banden Fietsgroep) zijn voornemens om tijdens het nuttigen van verse eitjes en broodjes met elkaar van gedachten te wisselen rondom een thema. Ons doel is fondswerving voor de jongeren die zich verzameld hebben in de World Servants groep. U weet wel, de bouwers van schoollokalen in Bolivia, komende zomer. Enne, nog even over dat ontbijt… Is dat echt alléén voor mannen? Nou, wel in de Rank, maar daarnaast bezorgen we thuis (in Giessenburg) bij eenieder die wel trek heeft in een lekker ontbijtje en graag onze fondswervingsactie wil ondersteunen. De datum is D.V. zaterdag 27 januari. Aanvang 08:00 uur, eindtijd ca 10:00 uur. Qua financiële bijdrage denken we aan 10 euro of een gul meervoud daarvan 🙂 Graag vooraf aanmelden middels een e-mail naar dikkebandengroep@gmail.com of app/bel 06-50235236.

Actie De Cirkel 2023: We zijn dankbaar dat de cirkel helemaal blauw gekleurd is, daarmee is de begroting 2023 gehaald. Dank aan alle gevers!

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is 2x €10,00 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Verantwoording:  Kerkradioluisteraars; de nog kleine groep kerkradioluisteraars heeft het bedrag van € 244,20 bij een gebracht. Waarvan € 97,68 voor diaconie. En €146,52 voor de kerk. Waarvoor hartelijk dank.

Verjaringsfonds; in het tweede halfjaar 2023 heeft het verjaringsfonds € 397,94 opgebracht.

Alle jarigen die daar aan bijgedragen hebben hartelijk dank.

Opbrengst zendingsbussen: De opbrengst is in de maanden januari en februari bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. Hij werkt als docent aan het Theologisch Evangelisch Seminarie in Cairo. Hier worden predikanten opgeleid die hun werk doen onder het christelijke deel van de bevolking. Ook komen er honderden deeltijdstudenten uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken voor persoonlijke vorming of ter ondersteuning van hun taak/ambt in de kerk als ouderling, jeugdleider, etc. Willem Jan is uitgezonden via de GZB. Mede dankzij het werk van de GZB zijn er in de laatste jaren nieuwe gemeenten ontstaan en kerken bijgebouwd. Uw steun en gebed zijn van harte aanbevolen.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag de kopij voor  De Zaaier uiterlijk maandagavond 15 januari 2024 vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten :
1) Diaconie  2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: de opbrengst van de zendingsbussen in januari en februari zijn bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Kerkauto:
Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen op zondag 14 januari kunt u bellen naar Fam. Kemkes (06-27536469) voor de ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 14-1: Truus en Govert Verspuij. 21-1: Annemarie en Jan Verspuij.

Gastheer/Gastvrouw: 14-1: ochtend: Willy Schmidt en Jeanet van Bruchem. Avond: Marijke Dijksman en Arie van Houwelingen.

Crèche 0-3 jaar: 14-1: Marieke de Ruiter, Annemarie Harrewijn, Gritte Kemkes en Isa van Genderen. 21-1: Alise van Genderen, Gerdiene Kwakernaak, Hanna de Kuiper en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche: 14-1: Martijn Visser en Marieke de Groot. 21-1: Alise van Genderen en Lotte den Besten.

WIJK OOST

In herinnering: In de ochtend van 23 december 2023 overleed Ina (Elselina Keunera) Bax-Rietveld in de leeftijd van 64 jaar. De afgelopen 30 jaar was Ina vaak ernstig ziek, maar dankzij Gods zegen, de steun van haar man Ad en haar doorzettingsvermogen herstelde zij steeds weer. Begin 2023 kreeg zij echter te horen, dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. In de tijd die volgde heeft zij toch nog veel kunnen genieten van tijd met haar man, kinderen, kleinkinderen en anderen die haar dierbaar waren. Op 20 mei jl. mocht zij haar veertig jarig huwelijksjubileum met Ad nog vieren. Op 30 december werd in de Rank een afscheidsdienst gehouden waarbij onder meer stilgestaan werd bij hun trouwtekst ‘De Heer is mijn herder’. Aansluitend werd zij begraven op de begraafplaats aan de C. M. van Houwelingweg te Giessenburg. Laten we als gemeente bidden voor iedereen die haar mist, in het bijzonder voor Ad, de kinderen en kleinkinderen.

Meeleven: Bij de heer Van Vianen (Van Marlotstraat 27 – 3381CE) spelen hartproblemen opnieuw op. Ook moet hij deze week naar het ziekenhuis in Utrecht voor een MRI in verband met een verdikking rond de halsslagader. Al met al weer een spannende periode. We leven met Kees en Sjanie mee en bidden om Gods leiding en bescherming. Ze ontvangen momenteel liever geen bezoek aan huis.

Wilt u in uw gebeden ook denken aan diegenen onder ons die rouwen, eenzaam zijn en/of te maken hebben met ziekte.

Vanuit de pastorie: Na de decembermaand ben ik altijd ook weer dankbaar voor gewoon. Gewoon een werkweek, gewoon één zondag per week, gewone maaltijden met een goede portie groente. Gelukkig is onze God ook een God die in het gewone alledaagse leven ons werkt en aanspreekt. Ons aanmoedigt en vermaant. Hij heeft geen hoogtijdagen nodig om ons te vormen tot leerlingen in het voetspoor van Jezus!

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering: Op de ochtend van eerste kerstdag is in de leeftijd van 94 jaar gestorven Marigje Dame – Lemmen. Vlak na het overlijden van haar man Rokus Dame op 5 augustus 2012 is zij verhuisd naar een aanleunwoning bij de Lange Wei. Hoewel op afstand van Giessenburg kwam zij geregeld met de auto deze kant op voor onder andere de kerkdiensten en de vrouwenvereniging. Tot heel lang heeft zij dit mogen doen. De afgelopen jaren ging de gezondheid echter steeds meer achteruit. De auto ging mei 2022 naar een kleinzoon en zij volgde de diensten via Kerkweb TV.

Ze was in de kerkgang trouw en ook in het aandachtig lezen van de Bijbel. Een enkele keer schreef ze moeilijke teksten op die zij als vraag stelde bij een huisbezoek. Een van de moeilijkste zaken vond zij de uitverkiezing. In dit licht is het zegenrijk dat zij boven de rouwbrief de woorden van Psalm 39 vers 8 liet plaatsen. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn Hoop, die is op U!” In vast vertrouwen op haar Heer en Heiland heeft zij het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld en is zij Thuis gehaald.

Donderdag 4 januari was er voorafgaande aan de begrafenis een dankdienst voor haar leven. In deze dienst van Woord en gebed heeft Psalm 39 centraal gestaan. 

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

In herinnering: Eind december ontvingen we door middel van een rouwkaart het bericht van het overlijden van Gijsbertus van de Graaf. 20 december is hij overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Sinds kort woonde hij in de Groene Wei. Daarvoor vele jaren in Bredero’s Hof. Tijdens gesprekken met Bert benadrukte hij regelmatig dat hij de dag begon met gebed en eindigde met danken. Dit was voor hem uitermate belangrijk. Hij bad om kracht. 

Sinds 18 september 2003 was hij weduwnaar van Alie Romeijn.

In de voorbede gedenken we zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Verhuisd: Deze week is mw. A.N.A. Harrewijn-Slob van de Doetseweg 16a verhuisd naar de Groene Wei (Hof van Giessen-Nieuwkerk 40, 3381 JM). We hopen dat u daar een goede tijd mag hebben en wensen u Gods zegen en kracht toe.

Uit de pastorie: De kans dat er deze week ijs heeft gelegen op de Giessen is klein. Als we dan niet naar elkaar kunnen zwieren, dan maar naar elkaar zwaaien. Of beter. Bij elkaar aanbellen voor een hartverwarmend bezoek in deze koude dagen. Neem dan gerust de tijd om de preek te bespreken of voor elkaar en anderen te bidden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag