Zondag 5 juli:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, afscheid oudste kinderen van de zondagsschool
18.30 uur: Prop. J. Menkveld, Dordrecht

Bij de diensten: Het afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool heeft als thema mee gekregen: Wie is Jezus. Gelezen zal worden Lukas 9 vers 18-22. We verwelkomen de kinderen met hun ouders en broers en zussen en de leiding van de zondagsschool.

Maatregelen Kerkgang i.v.m. Coronavirus: In aansluiting op de melding van vorige week in de Zaaier rond de maatregelen Kerkgang i.v.m. het Coronavirus kunnen we vermelden dat we vanaf de dienst van zondagavond 12 juli gebruik maken van het programma op Kerktijd.nl.

Op de website en in de Nieuwsbrief komt de link en een uitgebreide instructie te staan hoe u zich aan kunt melden.

Bent u niet in het bezit van internet e/o een emailadres kunt u elke week vanaf 7 juli ( dinsdag- t/m vrijdagavond 19.00 – 21.00 uur ) ook telefonisch contact opnemen met: 06-23885406. Dan wordt u geregistreerd als deelnemer/bezoeker. Wordt u uitgenodigd, dan zult u gebeld worden met de vraag of u wilt komen ja of nee.

Voor eventuele vragen kunt ook op de aangegeven tijden telefonisch contact opnemen of mailen naar info@hervormdgiessenburg.nl

Wees welkom en schroom niet om u aan te melden. Wij zien ernaar uit om samen met u weer een fysieke gemeente te zijn.

Diaconiecollecte Zilt: De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast een aantal gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Meer informatie over de doelen kunt u vinden op de website: www.leefgemeenschapzilt.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Verkiezing ambtsdrager: Broeder Harm Trouwborst heeft te kennen gegeven zijn verkiezing tot wijkouderling niet aan te nemen. Dit betekent dat de laatste vacature voor wijkouderling nog vacant blijft. Volgens het besluit van de kerkenraad in november 2019 zal na twee verkiezingsrondes niet opnieuw een verkiezingsavond gehouden worden, maar een voordracht worden gedaan van een broeder uit de laatst ingediende namen. Deze zal aan de gemeente bekend gemaakt worden en heeft, net als bij een gekozen broeder van een dubbeltal, een week bedenktijd om zijn besluit kenbaar te maken. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juli jl. enkele broeders voorgedragen die worden benaderd en waaraan wordt gevraagd of zij een benoeming in overweging willen nemen. Wij vragen uw voorbede voor het verdere vervolg van de verkiezingsprocedure en voor het vinden van een broeder voor de laatste vacature. 

Dank voor alle steun en zorg: In de coronatijd ontstonden vele initiatieven voor steun en zorg. Het gebeurde overal in Nederland. Zo was er het initiatief van #Nietalleen. Vele lokale organisaties en kerken zetten zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Er waren duizenden zogenaamde hulpkoppelingen. Als kerk hebben we ons ook aangesloten als partner van  #Nietalleen. Via deze opzet is er veel hulp geboden op alle gebieden. Voor de een was dat een praatje, boodschappen doen of de hond uitlaten, voor een ander financiële hulp, medicijn ophalen, onderwijs geven. Er was gebed voor elkaar, er werden kaartjes en bloemen bezorgd of andere hulp geboden. Daarvoor mede namens de initiatiefnemers van #Nietalleen hartelijk dank. Maar ook geldt: dit “omzien naar elkaar” gaat door.

Afkondigingen: Voor de komende zondagen 12, 19 en 26 juli, graag tot uiterlijk 13.00 uur op de voorafgaande zaterdag, doorgeven aan Bas van Genderen per e-mail bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 0184-652832

V&T – Gevarieerd: Op woensdag 24 juni publiceerden we een film met als titel “de Bijbel en kunst”. In de hoofdrol ds. Dubbelman die uitleg gaf bij schilderijen van Rembrandt. Ze bleken een veel diepere betekenis te hebben dan wij als oppervlakkig kijker zouden kunnen vermoeden. De schilderijen zijn bij uitstek een vorm van kunst, maar niet de enige vorm. Ook gedichten, of het ruimere begrip “poëzie” is een kunstuiting. En ook daarin kunnen op een prachtige wijze menselijke gedachten en gevoelens gekoppeld worden aan de Bijbelse boodschap. Of andersom: er kunnen uit de Bijbelse boodschap gedachten en gevoelens los komen die in dichtvorm op schrift gesteld worden. Het ligt in de bedoeling om op woensdag 8 juli een film te publiceren waarin dichter en boekenschrijver Koert Koster enkele gedichten zal lezen en bespreken. Het thema is “Zon, zomer, licht…. God”.’ Of u nou kunstliefhebber bent of normaliter uw schouders ophaalt als het woord “kunst” valt, dit is werkelijk de moeite om te bekijken en beluisteren. Deze keer geen muzikale omlijsting. In de nieuwsbrief van komende zondag wordt aangegeven waar de uitzending (YouTube of kerkelijke website) te bekijken zal zijn.

Zendingsbussen: Bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan.

In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een nieuwe bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan. Hoe ga je als christen in het islamitische Pakistan om met vervolging en lijden? Om daarbij te helpen wordt een nieuwe bijbelcursus ontwikkeld. Christenen in Pakistan vormen een kleine kwetsbare minderheid (1,6%). Van de 210 miljoen inwoners is 96% moslim. In Pakistan is er sprake van toenemende islamisering. De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij christenen het slachtoffer waren. Bezit werd verwoest en christenen werden fysiek mishandeld, soms met de dood tot gevolg. Het Open Theological Seminary (OTS) in Pakistan biedt bijbelcursussen aan om lokale gelovigen in hun eigen context toe te rusten in hun geloof.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag 2x €20,00 en €150,00. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 6 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 5/7 1. Diaconie: ‘Zilt’, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen bloemengroet: 5/7 Fam. B. Vollmüller; 12/7 Fam. Kemkes- Muilwijk

WIJK OOST

In het ziekenhuis: De geplande operatie van dhr. J. de Jong (A.M.A van Langeraadweg 5A, 3381 LB) moest eerder worden uitgesteld vanwege grote drukte op de OK in het Beatrixziekenhuis. Naar verwachting vindt de operatie aan zijn aorta nu plaats op donderdag 2 juli. We bidden om Gods zegen over de operatie en het herstel.

Geboren: Dankbaar en blij zijn Jaap en Lianne van Oenen (Peursumseweg 9, 3381 KT) met de geboorte van hun dochter: Mirthe Loïs. Zij is geboren op maandag 22 juni en is het zusje van Art en Esmee. Boven de geboortekaart staat: Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt. Door Hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder. We feliciteren Jaap en Lianne van harte met de geboorte van Mirthe en wensen hen allen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In gebed mogen we elkaar, ons dorp en heel deze wereld opdragen bij God. Dit in het vertrouwen dat Hij leidt en bewaart.

Uit de pastorie: Komende zondag vindt de eerste ingehaalde dienst plaats. Dit klinkt vreemd, maar zo is het wel. De dienst van zondag 19 april wordt op 5 juli gehouden. Eerste van veel bijzondere diensten die een plekje vragen op de agenda. Tegelijk mogen we dankbaar zijn dat de diensten (online) doorgang konden vinden. In alle omstandigheden geeft God Zijn zegeningen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag