Moderamen

Het moderamen is de leiding van de kerkelijke bestuursraad. De vergaderingen worden geleid door het moderamen, waarin een preses (voorzitter) en een scriba (secretaris) en eventueel een assessor (bijzitter of helper) zitting hebben. 

Ons moderamen bestaat uit 2 predikanten, 2 ouderlingen, 1 diaken en 1 ouderling kerkrentmeester.
Elk jaar worden er verkiezingen gehouden indien er een 4-jarige-functie afloopt.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

De voltallige kerkenraad vindt u onder het kopje contact rechts op de balk.