Drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid

Een oude legende vertelt van een Indiaan, die de bergen afdaalde en voor het eerst de oceaan zag. Diep onder de indruk van het uitzicht vroeg hij om een kruik. Toen hij de oceaan inliep en zijn kruik vulde, werd hem gevraagd wat hij met dat zeewater in zijn kruik ging doen. ‘Waar ik woon in de bergen, hebben de mensen nooit het Grote Water gezien’, antwoordde hij. ‘Ik ga hun deze kruik brengen zodat ze kunnen zien, hoe het Grote Water er uit ziet’.

Dit voorbeeld geeft Billy Graham in zijn boek over de heilige Geest. Over zo’n onderwerp als de heilige Geest denken en praten, is als de oceaan in een kruik proberen te vangen. Het onderwerp is veel te groot voor ons begrensde verstand!

Toch gaan we een poging wagen om God de heilige Geest beter te leren kennen. We zullen in drie avonden de Bijbel onderzoeken op wie Hij is en wat Hij doet.

 

Avond 1: de heilige Geest leren kennen door het Oude Testament
Al in het tweede vers van de Bijbel ontmoeten we de heilige Geest, zwevend over het water. We lezen in het OT hoe Hij betrokken is bij de schepping, bij de toerusting en inspiratie van mensen. Daarnaast verwachtten de profeten een nieuwe fase in het werk van de heilige Geest: wat verwachtten zij precies en waarom?

Avond 2: de heilige Geest leren kennen door Jezus en de Nieuwtestamentische brieven
In het Nieuwe Testament zien we de vervulling van de profetische verwachtingen, waarmee we een nieuwe fase van het werk van de heilige Geest leren kennen. Door de komst van de heilige Geest over Maria wordt Jezus verwekt en geboren, bij Jezus’ doop daalt de Geest van God als een duif op Hem neer. Jezus was als geen ander vervuld van de heilige Geest. Wat leren we over de heilige Geest in het leven van Jezus?

Verder beschrijft Lucas de eerste Pinksterdag, waarop de Geest wordt uitgestort. Hoe is God door zijn Geest aanwezig in de vroege kerk en hoe leren we de Geest kennen vanuit de Nieuwtestamentische brieven?

Avond 3: de heilige Geest en wij
De derde avond bouwt voort op de eerste twee: wat kunnen wij als gelovigen vandaag de dag leren over Gods heilige Geest in ons leven en in de kerk? Hoe is God door zijn Geest krachtig aanwezig in de kerk en in de gelovige persoonlijk? Wat mogen we van Hem verwachten? En wat verwacht God van ons? We onderzoeken het NT oa op leiding door de Geest, de vrucht van de Geest en gaven van de Geest voor de kerk.

 

Deze studies over de heilige Geest zijn op donderdagavond, en wel op 18 oktober, 15 en 29 november 2018. De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College) en ondersteund met een powerpointpresentatie die achteraf wordt opgestuurd en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.