1805.
Er is weinig te melden van dit jaar. de grbruikelijke zaken worden afgehandeld. Verkiezing op 1 januari,en 30 januari diakonie rekening. Op 7 april doen 10 mensen belijdenis van hun geloof.En 27 mei kerkvisitatie.Dan zijn er geen aktes van dat jaar te vinden. En zo is het ook van het jaar 1807.

1808.
Daar zijn geen aktes van het begin van dat jaar. Pas van 10 april is er wat opgeschreven .Daar doen 16 personen belijdenis van hun geloof.Zeven manspersonen ,en negen vrouws personen. Op 1 junij is er kerkvisitatie geweest,en dan is er een synodale resolutie,welke betrekking heeft op het zingen der Evangelische gezangen.Artikel 12 ád 12.
De Christelijke synode van het voormalig Zuid-Holland,inhoudende haar besluit anno 1806 genomen,en nader bevestigd anno 1807,oordeelt het zelve,in den strijd der kerke,die even zich behoort verwijdert te zijn van gebieden ,als van geweld en heerschappij te oefenen over de Godsdienst oefening,onder haar dirigerende,om op denzelvden voet en wijze,de Evangeliese gezangen te gebruiken,als bij ons in gebruik zijnde psalmen en lofzangen,en daarbij het Hervormd genootschap ,geene openbare Godsdienst oefening geschieden,zonder God verheerlijkte gezang,zoo spreekt het van zelve,dat het synodale besluit bedoelt,om ook als dan,ten alle tijden van die gezangen gebruik te maken.En daar den synode in ervaring gekomen is,dat op sommige plaatsen,onder haar resort,ordenloze tegenstand in de gemeente en, disbedentie (tegen werking) van der zelve predikanten gevonden wordt, Alle predikanten moeten om zich bij alle openbare Godsdiensoefening conform hetzelve gedragen,zoo wel in het gebruik der psalmen,als ten aanzien van de nieuw ingevoerde gezangen ,interdicerende aan dezelve wel uitdrukkelijk,alles wat strijdig is, met het gemanifesteerde oogmerk dezer verandering,als daar is, het heimelijk en meer openbare veel ijsender der psalmen of gezangen.
Het noemen van psalm wijzen, waarop eenig lied gesteld is,het eenig en allen laten zingen der gezangen,nog des Heeren Heilig Woord der gemeente is voorgelezen.Het schuilen achter eene pretense resolutie of belofte van in timiteit des kerkeraads of andere personen,het gebrek aan de noodige gezangen boeken,in één woord alles,wat verstrekken kan,om de bedoeling der synode te onderdrukken,of illusie te maken.Zullen de zoodanige predikanten,die zich onder welk protest,of op hoedanige wijze dan ook,hieraan schuldig maken,door de respectieve kerkeraden,of zij nalatigheid van die de classis ,waaronder zij behoren,ten einde worden gereplimeerd,en volhardende als moedwillige overtreders der kerkelijke wetten worden gestafd.
Zelfs tot het afzetten van hun dienst.Dat alle kerkeraads personen en voorgangers onder dit respost mede wel verplicht worden geintrigeerd om zich te onthouden van alles,het aan den uitvoering van dit synodaal besluit,zou kunnen hinderlijk zijn ten opzichte van het stichtelijk gebruid de Evangelise gezangen,die als eenige verplicht zijn,aan andereen goed voorbeeld te geven.Zullen de tegen de overheid ,en volgens kerkelijke orde worden geprotesteerd. Heeft de synode alle kerkeraden en classis onder haar versogt,met den meeste nadruk vermaant,om,in onverhoopte gevallen,zonder eenige communicatie,naar bevind van zaken,conform dezes te handelen,en op dat er alomme ultra formaliteit op dit respect moge plaats vinden,zoo heeft de synode goedgevonden en verstaan,dat deze resolutie,in elke gemeente tijd bekomein den kerkeraads vergaderingen,na de zelve ontvangst in plaatsvan deze aktes.
Dat in visitatie bij alle kerken onder haar ,wel respectiefelijk zullen onderzoeken,of er aan de inhoudt deses is voldaan,ten einde in een synodaal raport te doen ,terwijl eindelijk in de classisvergadering,zolang men zulks alle in den hare nood oordelen zal,bij de speculatien,zal worden afgevraagd,of elke ten deeze aanzien,zijn plicht betracht,en of ook iemand ten opzichte zijner mede broederen,of kerkeraadsleden,deser aangaande,eenige gegronde klachten heeft.Latende de synodes voorts aan de wijsheid der classis over,om in gevallen van tegenstand,bij onverhoopte uitersten van excersitie dezes,zoodanig gebruik te maken van de beloofde protentie der politieke macht in de uitoefening van den openbare Godsdienst,als zij zullen menen te behoren. Giessen-Nieuwkerk 24 oct. 1808.
In het jaar 1809 is er een geweldige watersnood ramp geweest.Het is maar een kort berichtje,verder is er van dat jaar geen aktes te vinden.Een volgende keer gaan we verder met het jaar 1810