Historische weetjes

52 Items

Uit de oude doos: 1805

by Eddy Erkelens
1805.Er is weinig te melden van dit jaar. de grbruikelijke zaken worden afgehandeld. Verkiezing op 1 januari,en 30 januari diakonie rekening. Op 7 april doen 10 mensen belijdenis van hun geloof.En 27 mei kerkvisitatie.Dan zijn er geen aktes van dat jaar te vinden. En zo is het ook van het jaar 1807. 1808.Daar zijn geen aktes van het begin van dat jaar. Pas van 10 april is er wat opgeschreven .Da...Open bericht

Uit de oude doos: 1819

by Eddy Erkelens
27 april 1819Artikel 2 Daar wordt melding gedaan dat, de kerkeraad met eenstemmigheid van stemmen opnieuw over wil gaan tot het beroepen van een predikant. Men verzoekt om handopening van de heer van Giessen-Nieuwkerk,daarna wordt de zelfde procedure voortgezet ,als te vooren Men nomineerde drie predikanten,t.w. Ds Smijtegeld,Ds. M.P van Doesburg, en Ds. C. van Ruitelen .Men besluit om Ds. Smijteg...Open bericht

Uit de oude doos: 1819

by Eddy Erkelens
In de vergadering van julij is er een beroep uitgebracht op Ds. Stenfert- Kroese. Verder kan ik daar niets van vinden. Maar in de vergadering van september lees ik het volgende:Handelingen der kerkeraad onder de bediening van Do Stenfert Kroese. Maar dat is niet het geval. Dat blijkt uit het volgende.Het beroepstuk voor Do. H. Stenfert Kroese van de gemeente Hoogvliet,alhier beroepen, is geschreve...Open bericht

Uit de oude doos: 1818

by Eddy Erkelens
1818.Na het overlijden van ds. Chr. Diemont wordt op 30 september kerkeraad gehouden. D Artikel 1 De consulent laat weten waarom deze vergadering wordt gehouden,en opend met den gebeden. art. 2 Het H. Avondmaal is aanstaande,door de consulent wordt gevraagd ,of bij leden der gemeente enig wangedrag zou zijn,en aangaande hunner belijdenis zouden schuldig maken,met eenparigheid van stemmen wordt daa...Open bericht

Uit de oude doos: 1798

by Eddy Erkelens
 Er is kerkvisitatie gedaan door de predikanten Hardeveld ,en Nagel,na bevraging is alles in orde bevonden.Er is een synodaal schrijven den dato 17 julij van het administratig bestuur van Holland,wat het inhoudt weet ik niet. zo staat het er, opzigtelijk den omvamg van het departement voor den predikant,gedurende de 3 jaar bij de staats regeling bepaald. Nadat de gemeente tot deeze actus van de...Open bericht

Uit de oude doos: 1832

by Eddy Erkelens
1832Handelingen des kerkeraads van Giessen-Nieuwkerk en thevens van Slingeland,onder de bediening van Do .J.M. Spoor. Dat J.M.Spoor de vereiste aprobatie op de op hem uitgebraghte benoeming van 9 nov. ontvangen hebbende,is in het laatst der maand januari 1831 in dese gemeente gekomen,en op zondag den 29 januari daaraan volgende in den dienst bevestigd door den eerw.heer J.S. ?? predikant te Gorinc...Open bericht

Uit de oude doos: 1800

by Eddy Erkelens
Het jaar 1800.Er is een schrijven van de synode van Zuid-Holland te Gorkum .Dit betreft een al eerder aan de orde geweest zijnde verhandeling,welke gaat over de catechiseermeesters ,en oefening door broeders. Het luidt zo, Dat aan iemand behoorde vrijheijd gegeven te worden,om eene bijzondere huis catechisatie,bij wegen van vragen en antwoorden tot onderlinge stichting van hun ,en van die daar mog...Open bericht

Uit de oude doos: 1851

by Eddy Erkelens
1851.22 maart Het is een korte vergadering. De diakonie rekening wordt behandeld. Er is een overschot van f. 165, 81. Dan staat er op het zelfde blad vermeld de vergadering van 12 December ,en dat is dan de gebruikelijke verkiezingsvergadering. Met algemene stemmen wordt tot ouderling verkoren George Verheul, en tot diaken Arie Rietveld. En verder wordt met algemene stemmen besloten om de diakon...Open bericht

Uit de oude doos: 1810

by Eddy Erkelens
1810.In de vergadering van 1 januari werd verkoren tot ouderling broeder Dirk van Vreeswijk,en Gerrit Huisman tot diaken.Van broeder Vreeswijk is er een schrijven ontvangen,welke ik zal opschrijven.Aan de eerwaarde kerkeraad van Giessen-Nieuwkerk. Den ondergetekende (door den schoolmeester berigt ontvangen hebbende) tot ouderling verkoren zijnde,declareerd deze post niet te kunnen ,of te mogen ...Open bericht

Uit de oude doos: 1802

by Eddy Erkelens
1. januari 1802De gebruikelijke kerkeraads vergadering tot verkiezing van genomineerde leden.Als ouderling werd verkoren Pieter Pierhagen, en tot diaken Klaas den Hartog. Op 3 febr. werd de diakonie rekening verhandeld .Er blijkt een overschot van f. 415,16-8 te zijnOp 11 april doen belijdenis van hun geloof,en zijn tot lidmaten der gemeente aangenomen Cornelis v.d. Wal,Willem Hoekwater,Jacob v.d....Open bericht

Uit de oude doos: 1796

by Eddy Erkelens
Er is een vervolg uit de acte van 10 febr. 1796Verder bericht de preses,dat hij ingevolge de afspraak van zondag met de broeders drie personen den volgende dag had doen aanzeggen,dat het heden kerkeraads vergadering zoude wezen,en dat zij alsdan den kerkeraad in consistorie spreken konden,gelijk hij hen dan nu ook verwagte. Wijders proponerende,om den compalanten bij hunne verschijning voor dez...Open bericht

Uit de oude doos: 1796

by Eddy Erkelens
17 Maart 1796In deze vergadering vind de afrekening plaats,door de afgaande armmeester Cornelis van Duuren.Een tekort van f.85-15-2 was er ontstaan. Verder werd er bij den kerkeraad gesproken over het voorheen gedaane versoek ,door P.Pierhagen,om uit hoofde van lichamelijke ongesteldheijd van het diakenschap ge-exuseerd te worden,en besloten werd hem te verschonen,en aanstaande zondag morgen tot h...Open bericht

Uit de oude doos: 1796

by Eddy Erkelens
 U heeft wel begrepen dat wij midden in de tijd v.d. verlichting zitten,en onder de druk van Napoleon.Ook de kerk kan daaraan niet ontkomen.Wij komen daar nog wel wat van tegen. 1796Een schrijven van Pieter v.d. Tak vraagt aandacht in de kerkeraad. Hij bekent daarin zijn berouw over wat er tussen de predikant en kerkeraad is geweest.Hij wenst dat alle verschillen nu zijn afgedaan,en verzoekt om z...Open bericht

Uit de oude doos: 1788

by Eddy Erkelens
2 Junij 1788.Deze vergadering wordt met den gebeden geopend,zijnde allen present. Aanwezig zijn de zeer geleerde heren ds. Kuiperi en ds. van Dalsen, respectievelijk predikanten te Giessen-Oudkerk en s'Gravenmoer,zij geven te kennen dat zij komen namens de classis van Zuid-Holland,en alhier naar den staat der kerke in dese classis te informeren. Alle vragen konden naar genoegen worden beantwoor...Open bericht

Uit de oude doos: 1792

by Eddy Erkelens
 Wij zullen het verslag uit 1792 weer vervolgen. Deze acte is van de vergadering van 23 augustus 1792.Het volgende staat te lezen. In deeze vergadering compareren ook alle de leden, wordende dezelve met het gebed begonnen.De reden waarom deeze vergadering belegd was, werd, ons door den predikant te kennen gegeven,deeze te zijn: Dat Arij Hagenaar( soms met 2 a,en soms met 1 a)voor twee dagen bij h...Open bericht

Uit de oude doos: 1835

by Eddy Erkelens
1835De eerste vergadering na het overlijden van ds. Spoor wordt gehouden op 10 November 1835. De vergadering wordt op de gewone wijze geopend,afwezig is diaken Wouter Slob, zo luidt artikel 1. Art, 2 Van wege het overlijden van den Wel Eerw. Zeer Geleerde Heer J.M. Spoor,geschied den 5 November 1835 is door den Consulent een inventaris gemaakt van al de boeken ,papieren,en effecten,die in de diaco...Open bericht

Uit de oude doos: 1792

by Eddy Erkelens
Wij beginnen bij de vergadering van 13 september 1792.Afwezig is broeder van Ek ,wegens ziekte.Verder zijn allen aanwezig. Broeder van Cleef heeft de volgende mededeling: Op 31 augustus hebben hij,en broeder van Ek hun missie niet kunnen volbrengen. De schoolmeester was door de kerkenraad naar Arij Hagenaar gezonden,deze moest vernemen of Hagenaar hun konde opwaghten. Maar deze man laat weten d...Open bericht

Uit de oude doos: 1792

by Eddy Erkelens
Wij zullen verdergaan met het verslag van de kerkenraad,welke in vergadering bijeen was op 14 october 1792.Ik zal het zoveel mogelijk weergeven,zoals het is opgeschreven. Dat alleen al geef mij een kik,hoe dingen zijn verwoordt. Kerkenraadsvergadering gehouden den 14 october 1792.In deeze vergadering deedden ds. Diemont en, de broeder ouderling Pieter van Cleef rapport van de gedaane huisbezoeki...Open bericht

Uit de oude doos: 1819

by Eddy Erkelens
Kerkeraadsvergadering den 18de junij 1819.De preses opende de vergadering met eene tijds gelegenheid gesproken gebed.Op de vraag van den president naar het oogmertk van het beleggen dezer vergadering,gaven den broederen te kennen ,voornemens te zijn,uit het voorheen gemaakte drietal van predikanten eenen te beroepen tot gewoon Herder,en leeraar dezer gemeente. Men wil ds. G.T. Heemskerk uit Schell...Open bericht

Uit de oude doos: 1837

by Eddy Erkelens
1837In het jaar 1837 beginnen de handelingen onder predikant ds. Gerard Altng Bósken. Het is jammer dat de eerste aktes onleesbaar zijn geworden.Deze hadden betrekking op het beroepen, en het aannemen van zijn beroep, met de overdracht van de consulent. Maar wat leesbaar is zal ik opschrijven, en zo gaan we naar d.d. 22 januari 1837. De vergadering werd door gebed geopend door den predikant,en te...Open bericht

Uit de oude doos: 1781

by Eddy Erkelens
1781. Op 6 october wordt de kerkenraads vergadering gehouden.Deze vergadering wordt met den gebeden geopend,en alle broeders zijn present. Men gaat terug naar zondag 22 julij.In een morgendienst is Ds. Gerhardus Marsman aan onse gemeente verbonden door Ds. Sprengen van Eijk uit Sliedrecht met de woorden uit Exodus 33:13-16. En nu mag ds Marsman deze vergadering met wederzijdse liefde en blijdsch...Open bericht

Uit de oude doos: 1846

by Eddy Erkelens
20 febrari 1846 is er een korte vergadering belegd. Art. 1 De vergadering voltallig bijeen zijnde is deze met gebed geopend.Art. 2.     Nadat de kist in de consistorie gebragt,en geopend is, en alles in orde bevonden was, Zoo als hetzelve bij het vertrek des vorige leeraars geweest is, heeft de consulent zijn post als zodanig nedergelegt,en de herderlijke zorge aan den tegenwoordige leeraar o...Open bericht

Uit de oude doos: 1865

by Eddy Erkelens
1865. 5 mei afrekening van de diakonie. 9 mei kerkvisitatie. 19 december .verkiezing van ambsdragers. 1866. 6 juni. De diakonie rekening.Een batig slot an f. 248,4118 december .Verkiezingen .. 1867. In de vergadering van 20 maart wordt de tabel voor de kerkvisitatie ingevuld. In deze vergadering worden de manslidmaten opgeroepen om zich te verklaren ontrent de al of niet aanneming van het artik...Open bericht

Uit de oude doos: 1788

by Eddy Erkelens
1788Er is door de predikant en de kerkenraad een verzoek gedaan om, een verschil tussen Meerten de Ruiter ,en Arij v.d. Haven een geschil welke zij hebben,een vergadering te beleggen,en daar wil men een bewijs van beschuldiging vragen.Hoe en wat over deze zaak kan ik niet achter komen, want de predikant heeft geadviseerd, vermits Meerten de Ruiter nimmer bij ,of voor den kerkenraad beschuldigd,noo...Open bericht

Uit de oude doos: 1789

by Eddy Erkelens
Wij weten dat het voor land en volk,maar ook voor de kerk een moeilijke tijd ging worden.Een tijd van verlichting,en een overheersing van Napolion. Hoewel deze man de kerk niet helemaal ongezind was.De kerkgeschiedenis kan u daar meer over vertellen. Maar dat is niet mijn bedoeling. Ik wil verdergaan met de aktes v.d. kerkenraad. 1789 De gebruikelijke kerkenraads vergadering op 1 januari,met het...Open bericht

Uit de oude doos: 1841

by Eddy Erkelens
20 januari 1841.Alle leden tegenwoordig,met gebed geopend.na de lezing der derde afdeling van het huishoudelijk regelement werden ook de andere regelementen betreffende de verkiezingen van kerkeraadsleden nagezien.In de plaats van den aftredende ouderling Herman Hamerpagt werd verkoren Arie Kooijman,en in plaats van Ewit de Kuiper tot diaken Adriaan Pierhagen. De vergadering is met gebed en dan...Open bericht

Uit de oude doos: 1760

by Eddy Erkelens
1760 Er is een resolutie van de classis ,welke is gehouden op 15 april 1760. En dit betreft de zaak van Willen Jacobs van Houwelingen. Deze man was een broer van Pieter Jacobse van Houwelingen (zie het vorige kontakje). Willem was een gecensureerd lidmaat der kerke. De classis heeft ondersoek gedaan inzake het apel van Willem van Houwelingen inzake de hem opgelegde censuur door de kerkenraad. D...Open bericht

Uit de oude doos: 1785

by Eddy Erkelens
 1785 In de vergadering van 1 januari zijn verkoren tot ouderling Aart van Karssen en tot diaken Amel v.d. Griend. En tenzelfde tijden is ook,gelijk bij elke bediening van het H. Avondmaal censura- morum gehouden. Er zijn dan geen bezwaren ingebraght. In de februari vergadering heeft broeder diaken A. Kooijman zijn afrekening gedaan. Er is nog een rest van f. 306,00 13 st. en 10 p over. Dit ov...Open bericht

Uit de oude doos: 1822

by Eddy Erkelens
1822.Het vergader jaar werd op 18 december afgesloten.In die vergadering werden verkoren tot ouderling Volkert Rouwert ,en tot diaken Gerrit van Houwelingen 1823.Op 1 januari zijn genoemde broederen in hun ambt bevestigd. 24 januari is de gebruikelijke diakonie rekening verhandeld,met een overschot van f. 90-11-4. Op zaterdag 27 maart zijn tot leden der gemeente aangenomen,en op 28 maart bevestigd...Open bericht

Uit de oude doos: 1870

by Eddy Erkelens
1. junij 1870Art. 1. alle leden tegenwoordig zijnde, opende de preses de vergadering met het gebed. art.2 de notulen worden gelezen,en goedgekeurd. art.3 het doel der vergadering is de vervulling der vacature door de beroeping van Do. R.A. van Deursen, die door de stemgerechtigde leden met volle meerderheid van stemmen verkozen was. tot leeraar dezer gemeente. Dientengevolge werd de acte van ber...Open bericht

Uit de oude doos: 1811

by Eddy Erkelens
1811.Er is een besluit van de minister van Eeredienst betrekkelijk de beroepingen in dato 22 october 1811.De onder prefect van het Arondistement Dordt,ontfangen hebben de eene missive van den Heer perfect van dat departement van den 30 aug. 322-454 en, eene nadere van den 5 september 322- 480, beiden ten geleide den laatst gemelde eene instruksie van Zijne Exelentie ,den minister van kerkdiensten ...Open bericht

Uit de oude doos: 1863

by Eddy Erkelens
1863De laatste acte van dit jaar is van 19 december, de gebruikelijke verkiezingen vinden daarin plaats. Er is een nieuwe diaken gekozen, doordat broeder Rietveld is overleden. Uit de papieren van de overleden broeder Rietveld is een bewijs gevonden van een graf. Dit eigendomsbewijs is door de diakonie in de archieven bewaard geworden.Zodat het later aan de gegadigden kan worden gegeven. 1864 6...Open bericht

Uit de oude doos: 1859

by Eddy Erkelens
1859.In de maand april doen elf mensen belijdenis van hun geloof. De namen zijn onleesbaar,zodat ik ze niet kan noemen. De 10 mei is er kervisitatie, en dat heeft tot volle tevredenheid geleid. De volgende vergadering is van 21 oct. Pieter v.d Zouwen was niet aanwezig op de vergadering .In die vergadering is de diaknie rekening verhandeld. Er is een batig slot van f. 56,74. Er werd besloten de rek...Open bericht

Uit de oude doos: 1850

by Eddy Erkelens
17 april 1850In die vergadering is de diakonie rekening besproken. Er was en batig saldo van f. 113,17.te zien. Daarna is de vergadering met dankgebed gesloten 7 Mei is er kerkvisitatie ,dit werd naar genoegen behandeld,zodateen ieder tevreden was. Dan gaan we alweer naar de december vergadering,welke plaats vindt op de 14 de. Art. 1 De vergadering voltallig bijeen. Art.2 Tot diaken werd verkoren ...Open bericht

Uit de oude doos: 1814

by Eddy Erkelens
1814Bij de belegering van den stad Gorkum,onze kerk tot eene machtshuis door de Pruisishe troepen gebruikt wordende,zoo is hier in verscheidenen weken geen openbare Godtsdienst geoefend,waardoor ook de verkiezing van nieuwe kerkeraadsleden op den 1 januari dezes jaars niet heeft kunnen geschieden,noch ook de diakonie rekening. Met algemene stemmen goedgevonden des kerkeraads is, Huibert Huisman al...Open bericht

Uit de oude doos: 1792

by Eddy Erkelens
In de vergadering van 31 mei 1792 wordt een memorie aangetekend,dat op 3 febr van dit jaar is geschreven. Dit gaat over Geertje Sterrenburgh, zij is weduwe van Cornelis Verschoor. Zij heeft haar bezittingen aan de diaconie armmeester overgegeven. De boedel is nog onverdeeld,maar er is voorkennis gedaan aan Arij Verwoert,hij is erfgenaam van s'mans zijde,en hij meende ook te moeten inventariseren,g...Open bericht

Uit de oude doos: 1831

by Eddy Erkelens
183115 febr. Art. 1 De vergadering voltallig ,wordt dezelve door den consulent geopend. Art. 2. Hierop doet de aftredende diaken Cornelis van Gils rekening verantwoording van zijn gehouden administratie der diakonie gelden,gehouden over 1830,waaruit blijkt dat door bovengenoemde diaken voor die jaren ontvangen is.f. 607,96,en uitgegeven is f. 592,80-1/5 Zijnde dus batig slot van f. 15,151/5. art. ...Open bericht

Uit de oude doos: 1838

by Eddy Erkelens
1838In de eerste akte van dit jaar wordt de diakonie rekening behandeld met een batig slot van f. 230,36. Op 11 april zijn de volgende personen tot leden der gemeente aangenomen, en op den 15 openlijk bevestigd. Klaas Sprong ,Dirkje Baggerman, Zwaantje v.d. Griend, Cornelis Huisman, Adriaantje de Kuster,Aartje Romijn,,Dirkje Bezemer, Gijsbert den Hatog, Cornelia van Houwelingen, Maaike Sterk, Teun...Open bericht

Uit de oude doos: 2012

by Eddy Erkelens
Op vrijdag 19 oktober is er weer een gloednieuwe KinderBijbelDag in de "Maranatha"-kerk in Giessenburg. Leuk voor de jongere en de oudere kinderen! Voor groep 3 t/m 8 is het programma van 10.15u.- 17.30u. Voor de kleuters begint het programma om 12.00u. En dan beginnen we met eten. We gaan onze eigen musical "David en Goliath" instuderen en opvoeren voor echt publiek onder leiding van echte acteu...Open bericht

Uit de oude doos: 1829

by Eddy Erkelens
1829den 9 april zijn de onderstaande mensen tot lidmaten dezer hervormde gemeente aangenomen,en den 12 april als zoodanig in de kerk bevestigd. Reijer van Gulik. Joost van den Dool,Johannes Boer, Jacob de Ruiter, Jannigje Schakel,echtgenote van Arie Kooiman, Jannigje Vlot ,Jannigje van Holten,Elizabeth Anen, Jannigje van der Heide,Jannigje van Straten. Kerkvisitatie op 13 mei. Alles in orde bevond...Open bericht

Uit de oude doos: 1868

by Eddy Erkelens
25 December 1868.De gebruikelijke verkiezing zal plaats vinden. De vergadering is voltallig bijeen. art.1art.2 Tot diaken werd verkoren met algemene stemmen T. Kooijman. art. 3. T. Kooijman om wettige redenen bedankt hebbende, is met algemene stemmen verkoren H. Zwijnenburg ,die deze keuze zich heeft laten welgevallen. art. 4. Tot ouderling is met algemene stemmen verkoren A. Kooijmans van Slin...Open bericht

Uit de oude doos: 1792

by Eddy Erkelens
Kerkeraadsvergadering gehouden den 6de april 1792. Alle leden des kerkeraads vertegenwoordig.De predikant deedt de vergadering beright dat, hij geadviseerd met Pieter van Cleef ouderling,op den 22 januari ,na vooraf gaande ,nadere informatie,zig vervoegd hadde ten huize van Cornelis Vink. En hem onder het oog brengende dat, hij verkeerdelijk had gehandeld met zijn huis te laten gebruiken tot h...Open bericht

Uit de oude doos: 1800

by Eddy Erkelens
Wij zitten nog in de Franse overheersing,welke heeft duurde tot 1815. De tijd van de verlichting,enz. Het zou goed zijn om de geschiedenis van de kerk eens wat naar voren te brengen,misschien kom ik nog wel eens zover,om daar wat over te schrijven.er zijn volop boeken daar over te krijgen.Maar wij gaan maar verder in de oude notulen van het jaar 1800. Op 6 julij eene zamenkomst gehouden in de ke...Open bericht

Uit de oude doos: 1840

by Eddy Erkelens
1840Op 17 febr. wordt de diakonie rekening behandeld ,men heeft een batig slot van f. 259,77.Dit bedrag wordt in handen gesteld van diaken Ewit de Kuiper. Er is door broeder W. Slob aangekocht een certificaat kerkschuld van f. 1000. á 2 1/5 persent rente. Algemeen werd besloten, dat van de papieren die geldwaaarde hebben,en het eigendom is der diakonie,er een lijst zal worden opgemaakt.Deze lijst...Open bericht

Uit de oude doos: 1833

by Eddy Erkelens
1833.O)p den 1 januari 1833 zijn na den achtereenvolgende voorstellen van de3n predikant in hunne dienst bevestigd,ouderling Willem de Kuijper,en tot diaken Hermanus Hamerpaght. Vergadering den 22 febr. 1833.Art. 1 .Alle de leden aanwezig zijnde,werd de vergadering door den predident met gebed geopend. Art. 2. De aftredende diaken A. de Bruijn geeft verantwoording van de uitgave, en ontvangst. Art...Open bericht

Uit de oude doos: 1791

by Eddy Erkelens
Wij vervolgen nu het gesprek dat de predikant en leden v.d. kerkenraad hebben gehad op 2 januari 1791. Deze dag was op zondag. Het is opgenomen in de acte, zodat ik het zal overnemen wat er geschreven is. Hoofdinhoud van een gesprek op zondag den 2de januari 1791. Op welke dag dat s'Heeren Heilig Avondmaal werd bediend,onder de vier kerkenraadsleden:Adriaan Kooijman,Arij Hagennar ouderlingen,Ame...Open bericht

Uit de oude doos: 1796

by Eddy Erkelens
 Vervolg.Die in het gepasseerde jaar 1795 den gevorderden ambseed een tijdlang weijgerden te doen,tenminste na herhaalde dagvaardigingen door den huismeester aan hen gedaan,en zij zeiden dat zij den eed voor alsnog niet wilden doen,naamlijk zoals dezelve door de provis Representanten werd voorgeschreven. Welk voorschrift hij met gedekte hoofde aanhoorde,terwijl geheel de manicipatie met ongedek...Open bericht

Uit de oude doos: 1792

by Eddy Erkelens
 Wij gaan naar de akte van 31 augustus 1792.Alle leden zijn present.De presiderende ouderling Pieter van Cleef heeft de broederen bericht dat, hij nog geen schriftelijke verantwoording van dhr. Arij Hagenaar heeft ontvangen,en dat men derhalve nu moet komen ter afdoening der zaaken tussen de predikant en Hagenaar,en dat hij vertrouwde dat de stukken van bezwaar tegen deze laatste bij den kerkenra...Open bericht

Uit de oude doos: 1796

by Eddy Erkelens
Er is een vergadering gehouden op 16 december.In deze vergadering is de kerkenraad geraadpleegd over het openvallen in de bediening des ouderlingschap,door het aftreden van Goosen van Ek. Op 2 december heeft hij zijn ambt neergelegd. En daar Arij Hagenaar ,die andersinds zou kunnen suggeren,niet kan ,daar deze man onbevoegd is,daar hij onder kerkelijk censuur ligt. Men wil dan oud ouderling Adr...Open bericht

Uit de oude doos: 1791

by Eddy Erkelens
1791De gebruikelijke nieuwjaars vergadering,welke de nominatie en de verkiezing van ambsdragers inhoudt.Pieter van Cleef werd verkoren tot ouderling en, Justie van Bruggen tot diaken. De diakonie rekening is opgelezen in de vergadering van 20 januari.Diaken van der Griend wordt hartelijk bedankt.Er is een overschot van f. 139-16-14 .Daarna is de vergadering met dankzegging tot God met den gebeden ...Open bericht

Nieuw logo

by Eddy Erkelens
Hier kunt u het nieuwe logo in diverse bestandsformaten gebruiken. De oude logo's zijn vanaf nu niet meer nodig. [gallery link="file" ids="2454,2457,2458,2459,2460,2461"]...Open bericht